eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Zakup usługi wsparcia technicznego dla posiadanych serwerów i urządzeń pomocniczych z podziałem na częściOgłoszenie z dnia 2023-11-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zakup usługi wsparcia technicznego dla posiadanych serwerów i urządzeń pomocniczych z podziałem na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Lubelskie - Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387842118

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mieczysława Karłowicza 4

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-027

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 47 81 356

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: martyna.buczkowska@lcit.lubelskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://lcit.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup usługi wsparcia technicznego dla posiadanych serwerów i urządzeń pomocniczych z podziałem na części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a3d1f032-5b75-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00487817

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00099042/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Asysta techniczna do posiadanych serwerów i urządzeń pomocniczych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Część I i II postępowania jest współfinansowana ze środków: 1) Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 14, Działanie 14.1, projekt nr 2 – Wsparcie wdrażania RPO WL w 2023 roku; 2) wsparcia wdrażania w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416529

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OZP.26.1.54.2023.MBU

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I zamówienia obejmuje zakup usługi wsparcia technicznego dla posiadanych przez Zamawiającego serwerów firmy DELL. Opis przedmiotu zamówienia dla części I postępowania stanowi Załącznik nr 1a do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50312300-8 - Konserwacja i naprawa sieciowego sprzętu do przetwarzania danych

4.5.5.) Wartość części: 96577,05 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II postępowania obejmuje zakup usługi wsparcia technicznego dla posiadanych przez Zamawiającego serwerów oraz macierzy i półek dyskowych firmy HPE. Opis przedmiotu zamówienia dla części II postępowania stanowi Załącznik nr 1b do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50312300-8 - Konserwacja i naprawa sieciowego sprzętu do przetwarzania danych

4.5.5.) Wartość części: 28930,57 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 102879,66 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 117990,21 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 102879,66 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SYNTIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9662095116

7.3.3) Ulica: ul. Szosa Baranowicka 75

7.3.4) Miejscowość: Grabówka

7.3.5) Kod pocztowy: 15-523

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 102879,66 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 31119,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 55797,18 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 31119,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: IT SOLUTION FACTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5223088543

7.3.3) Ulica: ul. Aleje Jerozolimskie 98

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-807

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 31119,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.