eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubaczów › "Budowa i przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie osiedli mieszkaniowych w Lubaczowie" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - edycja drugaOgłoszenie z dnia 2023-11-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa i przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie osiedli mieszkaniowych w Lubaczowie” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Lubaczów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900690

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 26

1.5.2.) Miejscowość: Lubaczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-600

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 166328010

1.5.8.) Numer faksu: 166321191

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@um.lubaczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubaczow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8f99ddf7-0395-11ee-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa i przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie osiedli mieszkaniowych w Lubaczowie” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8f99ddf7-0395-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00487657

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00104551/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa i przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie osiedli mieszkaniowych w Lubaczowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00247835

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIR.III.271.9.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 7684260,16 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Część I:
1a) Przebudowa nawierzchni dróg gminnych nr 104902R, nr 104903R, nr 104910R, ulic: Wodna ul. Zielona, ul. Piaski ul. Piaskowa.
1b) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Zielonej

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.5.) Wartość części: 2975187,23 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Część II:
2.a) Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na os. Mazury VI, Nr104891R ul. Mazurkiewicza, Nr 104892R ul. Herzoga i dr wewnętrznej boczna od ul. Ostrowieckiej.
2b) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Krasińskiego.
2c) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Brzozowej.
2d) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 104888R ul. Het. J. Tarnowskiego
2e) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 104960R ul. Rzecznej
2f) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 104890R ul. Gen. A. Jeziorańskiego
2g) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dz. nr 2558/6 ulica boczna od ul. Grunwaldzkiej
2h) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dz. nr 1947/11, 1947/10 boczna od ul. Przemysłowej
2i) Przebudowa nawierzchni skrzyżowania drogi gminnej nr 104955R ul. S. Wyspiańskiego i nr 104954R ul. Parkowej
2j) Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego dz. nr 5183/43

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.5.) Wartość części: 2103972,01 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Część III:
3a) Przebudowa drogi gminnej nr 104969R ul. Starzyny w km 0+016 do 0+210
3b) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Zbożowej wraz z ul. Sadową i ul. Wiśniową
3c) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Pileckiego
3d) Przebudowa drogi gminnej nr 104886R ul. Ks. Wł. Opolczyka wraz z ul. Malinową
3e) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. dz. nr 3284/22, boczna od ulicy Kościuszki
3f) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. dz. nr 5098/21, boczna od ulicy Pluchy
3g) Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie w km 0+325 – 0+671 poprzez budowę chodnika
3h) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Św. Huberta
3i) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dz. nr 2769/3 (SP2)

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.5.) Wartość części: 2065942,86 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Część IV:
4a) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Fiołkowej
4b) Przebudowa nawierzchni chodnika drogi gminnej nr 104912R ul. Westerplatte
4c) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr104893R ul. Łukasiewicza
4d) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Chabrowej
4e) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Zibura
4f) Przebudowa nawierzchni chodnika dz. nr 2180/2

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.5.) Wartość części: 539158,06 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

1. Zamawiający zgodnie z art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) informuje, że unieważnił
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części I
Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 3) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne
Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy PZP przed otwarciem ofert udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, tj.:
część 1: 3 659 480,30 PLN brutto
2. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta
wykonawcy:
Zakład Instalacyjny Wod.-Kan. CO i Gaz Jan Szyk, ul. Witosa 3, 37-600 Lubaczów
Uzasadnienie faktyczne:
Przed upływem pierwotnego terminu związania ofertą tj. do dnia 22.07.2023 r., w dniu 17.07.2023 r. Zamawiający zwrócił się na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z wnioskiem o przedłużenie terminu związania z ofertą o okres 30 dni tj. do dnia 21.08.2023 r. w prowadzonym postępowaniu na zadanie: „Budowa i przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie osiedli mieszkaniowych w Lubaczowie” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga. Wykonawca do dnia 22.07.2023 r. nie złożył pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
Uzasadnienie prawne:
Art. 226 ust. 1 pkt. 12 – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
3. Pozostałe Oferty w część I zostały złożone na kwotę, która przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a której po analizie finansowej nie może zwiększyć do ceny oferty z najniższą ceną. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia w/w postępowanie w części I na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4767763,61 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7489909,09 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający zgodnie z art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) informuje, że unieważnił
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części II
Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 3) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne
Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy PZP przed otwarciem ofert udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, tj.:
Część II: 2 587 885,57 zł brutto
Oferty w części II, zostały złożone na kwotę, która przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a której po analizie finansowej nie może zwiększyć do ceny oferty z najniższą ceną. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia w/w postępowanie w części II na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3212907,04 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3851925,69 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający zgodnie z art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) informuje, że unieważnił
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części III.
Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 3) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne
Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy PZP przed otwarciem ofert udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, tj.:
Część III: 2 541 109,72 zł brutto
Oferty w części III, zostały złożone na kwotę, która przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a której po analizie finansowej nie może zwiększyć do ceny oferty z najniższą ceną. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia w/w postępowanie w części III na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3133634,47

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4313097,62 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 760394,43 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 974951,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 760394,43 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Instalacyjny Wod. Kan. Co i Gaz Jan Szyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7931000017

7.3.3) Ulica: ul. Witosa 3

7.3.4) Miejscowość: Lubaczów

7.3.5) Kod pocztowy: 37-600

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 760394,43 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 400 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.