eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubaczów › "Budowa i przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie osiedli mieszkaniowych w Lubaczowie" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - edycja drugaOgłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa i przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie osiedli mieszkaniowych w Lubaczowie” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Lubaczów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900690

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 26

1.5.2.) Miejscowość: Lubaczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-600

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 166328010

1.5.8.) Numer faksu: 166321191

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@um.lubaczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubaczow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa i przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie osiedli mieszkaniowych w Lubaczowie” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8f99ddf7-0395-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00247835

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00104551/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa i przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie osiedli mieszkaniowych w Lubaczowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8f99ddf7-0395-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określnymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
6. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
7. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913, z 2021 r. poz. 1655) Wykonawca, w celu utrzymania poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Lubaczowie reprezentowany przez Burmistrza Miasta Lubaczowa z siedzibą: ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów.
2. Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Magda Fusińska. Można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów
- przez e-mail: iod@um.lubaczow.pl
3. Cele przetwarzania danych osobowych
Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł netto. A w przypadku wyłonienia wykonawcy w celu realizacji umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed roszczeniami.
4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych
Administrator będzie przetwarzać dane osobowe podane w ofercie złożonej przez Państwo, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z:
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
- ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;
- ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
- Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie.
W zakresie danych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych (art. 10 RODO) w sytuacji żądania przez Zamawiającego przedstawienia dowodów na potwierdzenie podstaw do braku wykluczania w związku z art. 108, 124 ust. 1, art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Wskazane dane będą również przetwarzane w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej do upływu terminu na ich wniesienia w związku z art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
W przypadku wyłonienia wykonawcy dane osobowe osób fizycznych, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczą, przed zawarciem umowy), zaś dane pracowników, współpracowników Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią) w celach kontaktowych dotyczących przesłania oferty, komunikacji z potencjalnym Zleceniobiorcą, w celu nawiązania współpracy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, a także czynności związanych z realizacją umowy. Na tej podstawie będziemy również przetwarzać Państwa dane w związku z obroną przed ewentualnymi roszczeniami.
5. Źródło i kategorie przetwarzania
Państwa dane osobowe zostały pozyskane od Oferenta biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł netto. Mogą to być dane osobowe: imię i nazwisko, pełniona funkcja, stanowisko, nazwę i adres firmy/instytucji, którą Państwo reprezentują, numer telefonu, adres e-mail, numer uprawnień zawodowych, dane zawarte w udzielanych pełnomocnictwach, informacje dotyczące doświadczenia zawodowego, numer rachunku bankowego, opinie związane z realizacją umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIR.III.271.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Część I:
1a) Przebudowa nawierzchni dróg gminnych nr 104902R, nr 104903R, nr 104910R, ulic: Wodna ul. Zielona, ul. Piaski ul. Piaskowa.
1b) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Zielonej

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 400 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1.1) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu zamówienia, tj. dla części I zamówienia do wysokości 50% wartości robót przewidzianych w zamówieniu podstawowym, polegającej budowie / przebudowie nawierzchni jezdni / chodnika. Wartość zamówienia zostanie określona na podstawie ceny ryczałtowej w oparciu o kosztorysy ofertowe (złożone na etapie podpisywania umowy) i wynikające ze złożonej oferty wykonawcy.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
3. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Cena - 60%
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - 40%

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

cena oferty najtańszej / cena oferty badanej x 60 = liczba punktów

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku

5. Punkty za kryterium „Okres gwarancji” zostaną przyznane w skali punktowej do 40 punktów w następujący sposób:
a) udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane do 40 pkt w następujący sposób:
- udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane, na okres 36 miesięcy (okres minimalny) – 0 pkt.
- udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane, na okres 48 miesięcy – 20 pkt.
- udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane, na okres 60 miesięcy (okres maksymalny) – 40 pkt.

Wykonawca może zaoferować w ofercie okres gwarancji na wykonane roboty budowlane równy lub dłuższy niż 36 miesięcy. W przypadku podania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy, jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
6. Liczby punktów, o których mowa w pkt. 4 - 5, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.
7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt. 3.
8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
9. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
10. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 6, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
11. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
12. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
13. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Część II:
2.a) Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na os. Mazury VI, Nr104891R ul. Mazurkiewicza, Nr 104892R ul. Herzoga i dr wewnętrznej boczna od ul. Ostrowieckiej.
2b) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Krasińskiego.
2c) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Brzozowej.
2d) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 104888R ul. Het. J. Tarnowskiego
2e) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 104960R ul. Rzecznej
2f) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 104890R ul. Gen. A. Jeziorańskiego
2g) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dz. nr 2558/6 ulica boczna od ul. Grunwaldzkiej
2h) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dz. nr 1947/11, 1947/10 boczna od ul. Przemysłowej
2i) Przebudowa nawierzchni skrzyżowania drogi gminnej nr 104955R ul. S. Wyspiańskiego i nr 104954R ul. Parkowej
2j) Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego dz. nr 5183/43

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 400 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu zamówienia, tj. dla części II zamówienia do wysokości 50% wartości robót przewidzianych w zamówieniu podstawowym, polegającej budowie / przebudowie nawierzchni jezdni / chodnika. Wartość zamówienia zostanie określona na podstawie ceny ryczałtowej w oparciu o kosztorysy ofertowe (złożone na etapie podpisywania umowy) i wynikające ze złożonej oferty wykonawcy.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
3. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Cena - 60%
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - 40%

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

cena oferty najtańszej / cena oferty badanej x 60 = liczba punktów

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku

5. Punkty za kryterium „Okres gwarancji” zostaną przyznane w skali punktowej do 40 punktów w następujący sposób:
a) udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane do 40 pkt w następujący sposób:
- udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane, na okres 36 miesięcy (okres minimalny) – 0 pkt.
- udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane, na okres 48 miesięcy – 20 pkt.
- udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane, na okres 60 miesięcy (okres maksymalny) – 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Część III:
3a) Przebudowa drogi gminnej nr 104969R ul. Starzyny w km 0+016 do 0+210
3b) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Zbożowej wraz z ul. Sadową i ul. Wiśniową
3c) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Pileckiego
3d) Przebudowa drogi gminnej nr 104886R ul. Ks. Wł. Opolczyka wraz z ul. Malinową
3e) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. dz. nr 3284/22, boczna od ulicy Kościuszki
3f) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. dz. nr 5098/21, boczna od ulicy Pluchy
3g) Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie w km 0+325 – 0+671 poprzez budowę chodnika
3h) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Św. Huberta
3i) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dz. nr 2769/3 (SP2)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 400 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu zamówienia, tj. dla części III zamówienia do wysokości 50% wartości robót przewidzianych w zamówieniu podstawowym, polegającej budowie / przebudowie nawierzchni jezdni / chodnika. Wartość zamówienia zostanie określona na podstawie ceny ryczałtowej w oparciu o kosztorysy ofertowe (złożone na etapie podpisywania umowy) i wynikające ze złożonej oferty wykonawcy.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
3. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Cena - 60%
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - 40%

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

cena oferty najtańszej / cena oferty badanej x 60 = liczba punktów

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku

5. Punkty za kryterium „Okres gwarancji” zostaną przyznane w skali punktowej do 40 punktów w następujący sposób:
a) udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane do 40 pkt w następujący sposób:
- udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane, na okres 36 miesięcy (okres minimalny) – 0 pkt.
- udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane, na okres 48 miesięcy – 20 pkt.
- udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane, na okres 60 miesięcy (okres maksymalny) – 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Część IV:
4a) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Fiołkowej
4b) Przebudowa nawierzchni chodnika drogi gminnej nr 104912R ul. Westerplatte
4c) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr104893R ul. Łukasiewicza
4d) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Chabrowej
4e) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Zibura
4f) Przebudowa nawierzchni chodnika dz. nr 2180/2

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 400 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu zamówienia, tj. dla części IV zamówienia do wysokości 50% wartości robót przewidzianych w zamówieniu podstawowym, polegającej budowie / przebudowie nawierzchni jezdni / chodnika. Wartość zamówienia zostanie określona na podstawie ceny ryczałtowej w oparciu o kosztorysy ofertowe (złożone na etapie podpisywania umowy) i wynikające ze złożonej oferty wykonawcy.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
3. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Cena - 60%
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - 40%

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

cena oferty najtańszej / cena oferty badanej x 60 = liczba punktów

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku

5. Punkty za kryterium „Okres gwarancji” zostaną przyznane w skali punktowej do 40 punktów w następujący sposób:
a) udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane do 40 pkt w następujący sposób:
- udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane, na okres 36 miesięcy (okres minimalny) – 0 pkt.
- udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane, na okres 48 miesięcy – 20 pkt.
- udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane, na okres 60 miesięcy (okres maksymalny) – 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu odpowiednio w zakresie:
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny (Część: I,II,III,IV).
1.2. Uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wnika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny (Część: I,II,III,IV).
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny (Część: I,II,III,IV).
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek zostanie spełniony jeżeli:
a) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika budowy która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, oraz przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego – dotyczy części I, II, III i IV.
b) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie dróg o nawierzchni bitumicznej lub mineralno - bitumicznej w ramach jednego zadania inwestycyjnego, o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł. brutto (słownie: jeden milion zł. 00/100) – dotyczy części I, II i III.
c) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie dróg o nawierzchni bitumicznej lub mineralno – bitumicznej lub nawierzchni brukowej lub z kostki betonowej w ramach jednego zadania inwestycyjnego, o wartości co najmniej 250 000,00 zł. brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt zł. 00/100) – dotyczy części IV.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót Załącznik nr 6 do SWZ
wykaz osób Załącznik nr 7 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

wykaz robót Załącznik nr 6 do SWZ
wykaz osób Załącznik nr 7 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

formularz ofertowy Załącznik nr 1 do SWZ
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu
Oświadczenie o zobowiązaniu podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia
wykaz robót Załącznik nr 6 do SWZ
wykaz osób Załącznik nr 7 do SWZ
pełnomocnictwo
wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Część I: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy zł 00/100)
Część II: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy zł 00/100)
Część III: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy zł 00/100)
Część IV: 5 000,00 zł (pięć tysięcy zł 00/100)
2. Zgodnie z art. 97 ust. 5 i 7 ustawy PZP, wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
- pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, Nr 78 9101 0003 2001 0011 8444 0005 ;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta.
4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
5. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.
6. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
7. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – gwarancja wadialna zawierana przez jednego z Wykonawców wspólnych musi jednocześnie wyszczególniać wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
8. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, Nr 78 9101 0003 2001 0011 8444 0005 - najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Przelew powinien być opatrzony dopiskiem Wadium – „Budowa i przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie osiedli mieszkaniowych w Lubaczowie” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga – RIR.III.271.9.2023
9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w ustawie PZP, w szczególności w art. 98 ust. 6

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale VII pkt 1 .1. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.
2) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do OFERTY należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego
4) Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
5) W formularzu OFERTA w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, a nie tylko pełnomocnika.
6) Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana Zamawiający będzie żądać umowy regulującej ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 p.z.p. oraz wskazanym
w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę Projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-20 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-20 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.