eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przelewice › Zakup i dostawa laptopów z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu grantowego " Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR "Ogłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa laptopów z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu grantowego „ Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przelewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685237

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przelewice

1.5.2.) Miejscowość: Przelewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-210

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@przelewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przelewice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa laptopów z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu grantowego „ Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a29401a1-ca3c-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485865

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037710/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup i dostawa laptopów z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu grantowego „ Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR ”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Na realiz. przedmiot. zamów. Zamawiający otrzymał grant nr 2303/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Prioryt. V rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpor. na zagrożenia REACT-EU dz. 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dot. real. proj. grant. Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00143236/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IP.271.7.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 702439,02 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup komputerów przenośnych
z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci
z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.
2. Na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający otrzymał grant
nr 2303/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę 288 komputerów przenośnych
z oprogramowaniem.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji technicznej stanowiący Załącznik Nr 3 Do SWZ. Specyfikacja techniczna zawiera minimalne wymagania, które musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia.
5. Zamawiający wymaga procesora uzyskującego, na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 10000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie na stronie www.cpubenchmark.net/cpu_list.php CPU Mark) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty.
6. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ i postanowieniami projektu umowy oraz zasadami wiedzy technicznej, zasadami należytej staranności oraz obowiązującymi normami i przepisami.
7. Adres dostawy przedmiotu zamówienia: 74-210 Przelewice 75.
8. O terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego co najmniej z 2dniowym wyprzedzeniem. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi
w godzinach 8.00-12.00.
9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt
i ryzyko do miejsca wskazanego przez zamawiającego.
10. Rozwiązania równoważne.
Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie mają charakter pomocniczy dla określenia parametrów przedmiotu zamówienia. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji załączonej zostały użyte w/w wskazania należy traktować, jako propozycję i towarzyszy im zapis „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych o parametrach techniczno – użytkowych nie gorszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć; winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym prze zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone prze Zamawiającego. Dopuszcza się zaoferowanie wyposażenia o wyższych parametrach.
Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (dowody, uzasadnienie, opis rozwiązań równoważnych).
11. Wymagany okres gwarancji i jakości: min. 24 miesiące.
12. Wykonawca musi zagwarantować możliwość ewentualnych napraw dostarczonego sprzętu. Dane teleadresowe punktu serwisowego Wykonawca wskaże w protokole odbioru dostarczonego sprzętu.
13. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia komputerów przenośnych fabrycznie nowych, nieużywanych, wolnych od wad fizycznych i prawnych oraz wydania dokumentacji dotyczącej dostarczonego przedmiotu zamówienia np. certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności, instrukcji obsługi itp.
14. Odbiór dostarczonych komputerów przenośnych nastąpi w formie protokołu, po uprzednim stwierdzeniu jego zgodności z warunkami zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 685956,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 974160,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 775785,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ALTBIT Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1230971133

7.3.3) Ulica: Wronia 10

7.3.4) Miejscowość: Korzeniówka

7.3.5) Kod pocztowy: 05-504

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 775785,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.