eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krzywiń › Przebudowa i remont dróg gminnych i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Krzywiń ul. Kilińskiego i ChłapowskiegoOgłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i remont dróg gminnych i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Krzywiń ul. Kilińskiego i Chłapowskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krzywiń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050570

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Krzywiń

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-010

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@krzywin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzywin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i remont dróg gminnych i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Krzywiń ul. Kilińskiego i Chłapowskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d0385df-7535-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485258

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003512/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa i remont dróg gminnych i ciągów pieszo-rowerowychw miejscowości Krzywiń ul. Kilińskiego i Chłapowskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/krzywin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/krzywin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem :
https://platformazakupowa.pl/pn/krzywin2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja
między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były
za pośrednictwem
platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku
„Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby
uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: maciej.gubanski@krzywin.pl, mikolaj.zak@krzywin.pl.Jednocześnie Zamawiający
informuje że zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy Pzp, kontakt ustny, w tym telefoniczny możliwy jest tylko w odniesieniu do informacji,
które nie są istotne dla przebiegu postępowania.3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany
terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której
zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek
sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system
powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.5. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej:
“Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, tj.:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer
klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z
systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka
internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program
Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w
komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz
Miasta i Gminy Krzywiń. 2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem
e-mail: iod@krzywin.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP 5) Pani/Pana dane osobowe
będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8) posiada Pani/Pan:a) na
podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa
wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na
podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu
trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9)
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIG.271.21.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem całości zamówienia jest:
Projekt polega na przebudowie i remoncie dróg gminnych i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Krzywiń na ulicach Kilińskiego i Chłapowskiego. Całość planowanych w ramach inwestycji dróg ma długość ok. 1,5 km. Na ulicy Kilińskiego planowana jest nowa nakładka asfaltowa oraz przebudowa chodnika na ścieżkę rowerową. Na ulicy Chłapowskiego planowane są: nowa nawierzchnia asfaltowa, częściowa przebudowa chodnika na ścieżkę rowerową, odnowienie rowu, przebudowa wyniesionego przejścia dla pieszych. Do tego planowana jest przebudowa ronda łączącego te ulice. Drogi te stanowią bardzo istotne arterie dla mieszkańców gminy Krzywiń. Ulica Kilińskiego łączy się z drogą wojewódzką nr 432 i przez ulicę Chłapowskiego prowadzi dalej do Strefy Aktywizacji Gospodarczej, gdzie mieści się wiele firm: z branży rolnej – produkcja pasz, produkcja konstrukcji stalowej, meblarskie, ogólnousługowe. Przy ulicy Chłapowskiego znajdują się także: cmentarz, sala widowiskowo-sportowa i budynek Centrum Usług Społecznych, w którym mieszczą się: policja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ośrodek zdrowia. Inwestycja z uwagi na strategiczne położenie planowanych do przebudowy dróg oddziaływać będzie pozytywnie na wszystkich mieszkańców gminy, w tym zamieszkujących wsie popegeerowskie. Istniejąca Strefa Aktywizacji Gospodarczej znajdująca się przy planowanej do przebudowy drodze jest szansą na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenów wiejskich, w tym zamieszkujących wsie gdzie funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne i które bardzo ucierpiały w wyniku transformacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
• dokumentacja projektowa,
kosztorysy ofertowe (ślepe) i/lub przedmiary robót stanowią dodatkowy, pomocniczy element opisu przedmiotu zamówienia

KODY WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV:
45233140-2 - Roboty drogowe
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną (projektami budowlanymi, projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, stanowiącymi załącznik do niniejszej specyfikacji.
Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonych w ST.
Na przedmiotowe zadanie Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 3 - letniego okresu gwarancji i rękojmi - okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.

Wykonawca winien wykonywać prace w pasie drogowym w oparciu o przygotowany siłami własnymi i zatwierdzony projekt organizacji ruchu oraz uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego na czas realizacji prac budowlanych.
Ponadto Zamawiający uznaje za wiążące Zapytania i odpowiedzi do nich w ramach postępowania nr RIG.271.11.2022

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 pkt;
2) Okres gwarancji i rękojmi (G) – waga kryterium 40 pkt.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60 pkt
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 pkt
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu
Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu
zamówienia.
2) Okres gwarancji i rękojmi (G) – waga 40 pkt.
Kryterium będzie punktowane przez zamawiającego w oparciu o wyliczenie arytmetyczne: [okres gwarancji i rękojmi podany w
ofercie badanej: najdłuższy okres gwarancji i rękojmi ze wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu (podany w miesiącach, licząc
od daty odbioru końcowego)] x 40 (waga), wg niżej podanego wzoru:
Okres gwarancji i rękojmi w ofercie badanej
G= --------------------------------------------------------------------- x 40 = ilość punktów
Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi ze wszystkich ofert
- oferta o najdłuższym okresie gwarancji i rękojmi otrzyma 40 pkt.
Uwaga!
Okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 96 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. W
przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi jakości dłuższy niż 96 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu
odbioru, Zamawiający do obliczenia punktacji w tym kryterium przyjmie okres gwarancji jako 96 miesięcy. W przypadku
zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji jakości i rękojmi niż 36 m-cy, oferta będzie podlegała odrzuceniu na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pz
Zamawiający przyzna realizację zamówienia wykonawcy, który spełnia wymagane warunki oraz którego oferta odpowiada zasadom
określonym w ustawie Pzp, spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji i uzyska najwyższą liczbę punktów.
W przypadku dwóch ofert o tej samej liczbie punktów wygra ta z niższą ceną.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów za wszystkie kryteria, wg wzoru:
Ł = C + G
gdzie:
Ł – łączna ilość punktów za wszystkie kryteria
C – punkty przyznane w kryterium „Cena”
G – punkty przyznane w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym
zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum
1 000.000,00 zł lub w wysokości równoważnej dla walut obcych, liczonej według średniego kursu w stosunku do walut
obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie, w okresie
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;,
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wykonał należycie co najmniej
1) 1 świadczenie polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie, dróg publicznych, o wartości całego zadania co
najmniej 800 000,00 zł brutto. W skład robót budowlanych musiało wchodzić układanie masy bitumicznej.
b) dysponuje osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. (przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa wymagana
będzie na dzień podpisania umowy).
2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do
warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik
nr 3 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: i.
Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
ii. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 4 do
SWZ;
iii. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada wymagane uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa - załącznik nr 5 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz oferty, Pełnomocnictwo,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

"Rozliczenie Wykonawcy nastąpi w dwóch etapach:
a) W formie zaliczki, która zostanie wypłacona zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w wysokości 2% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, Umowy
tj. w wysokości …………………….….. zł, w terminie do 14 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę faktury zaliczkowej.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu fakturę zaliczkową w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy,
b) po zrealizowaniu całości zadania, na podstawie faktury/faktur VAT za wszystkie pozostałe wykonane roboty w terminie jak
w ust. 3 z uwzględnieniem ust. 9. Kwota zostanie pomniejszona o kwotę zaliczki, o której mowa w lit. a Umowy"

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne w granicach
unormowania art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych w niżej wymienionych przypadkach:
a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT,
b) zmiany terminu wykonania zadania w przypadkach określonych w § 2 umowy,
e) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
f) zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji
umowy,
g) zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę,
h) zmiany podwykonawcy lub podwykonawców na etapie realizacji niniejszej umowy;
(w tym wypadku, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub podwykonawców dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 wymienionej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/krzywin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-23 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.