eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › USŁUGA DOSTARCZENIA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT OFFICE 365 DLA UKSW W WARSZAWIEOgłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA DOSTARCZENIA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT OFFICE 365 DLA UKSW W WARSZAWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001956

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dewajtis 5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-815

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@uksw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/uksw

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA DOSTARCZENIA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT OFFICE 365 DLA UKSW W WARSZAWIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9089a5ff-76ed-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00484483

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/uksw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/uksw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za
pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma” lub „Platforma Zakupowa”) dostępnej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uksw
Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platforma
zakupowa.pl, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10.0,
d. włączona obsługa JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności
logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platforma zakupowa.pl znajdują się w
zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.371.66.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa subskrypcji oprogramowania biurowego na potrzeby pracowników, studentów i doktorantów wraz z pakietem usług chmurowych (dalej łącznie nazywanych Produktami).
2. Oferowane Produkty mają być produktami standardowymi – powszechnie dostępnymi na rynku (typu Commercial off the-shelf - COTS).
3. Zamawiający wymaga dostawy Produktów na warunkach przewidzianych przez producenta oprogramowania ,dla jednostek edukacyjnych.
4. Okres realizacji zamówienia to 12 (dwanaście) miesięcy. Dniem udostępnienia usługi jest czas do 10 (dziesiątej) doby od podpisania umowy. W tym czasie Zamawiający zachowuje prawo do aktualizacji ilości zamawianych licencji.
5. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia umownego, do przeprowadzenia szkolenia z obsługi, administracji i zabezpieczania zaoferowanego produktu dla pracowników zamawiającego w wymiarze nie mniejszym niż 5 dni szkoleniowych po 8 godzin w dni robocze w godzinach 7:30-15:30.
6. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest także do przeprowadzenia migracji użytkowników wraz z przypisywanymi do nich zasobami (pliki, skrzynki pocztowe, zespoły, grupy) z usług Wykorzystywanych przez Zamawiającego opisanych w punkcie 2 OPZ, w terminie nieprzekraczalnym do dnia 29 grudnia 2022 r. w sposób umożliwiający użytkownikom Zamawiającego, bezprzerwowe korzystanie z usług w trakcie migracji.
7. Szczegółowo przedmiot zamówienia określono w: Załączniku Nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48517000-5 - Pakiety oprogramowania informatycznego

48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

48500000-3 - Pakiety oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w szczególności w sytuacjach:
1) zmiany w przepisach prawa lub wykładni jego przepisów;
2) zajścia okoliczności (zdarzeń), na które Strony nie miały wpływu, a dotyczyły działania lub zaniechania:
a) osób trzecich,
b) organów administracji publicznej,
w stosunku do okoliczności towarzyszących zawarciu umowy, a wpływających obiektywnie, bezpośrednio lub pośrednio w sposób dalece utrudniający lub czyniący niemożliwym spełnienie świadczeń Stron umowy, w sposób określony pierwotnie w umowie;
3) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia, w wyniku zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2022, poz. 931 ze zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatku od towarów i usług ulega zmianie kwota należnego podatku oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Zmiana wartości umowy w zakresie dotyczącym wynagrodzenia wykonawcy będzie dokonana w ten sposób, że należne wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie umowy będzie obliczone z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT;
4) zmiany przedmiotu umowy w przypadku, gdy wyposażenie stanowiące przedmiot umowy zostało wycofane z rynku lub zaprzestano jego produkcji, a proponowane przez wykonawcę wyposażenie posiada nie gorsze cechy, parametry i funkcjonalność:
a) niż wyposażenie będące przedmiotem umowy oraz
b) niż określone dla zmienianego wyposażenia w Specyfikacji warunków zamówienia;
5) istnieje możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż istniejące w chwili podpisania umowy.
6) określonych w art. 455 ustawy pzp.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 4-5 wynagrodzenie wykonawcy nie ulega zmianie.
3. Wprowadzenie do umowy zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 4-5 jest warunkowane złożeniem przez Stronę inicjującą zmianę wniosku zawierającego opis propozycji zmiany wraz z uzasadnieniem zmiany.
4. Wprowadzenie do umowy zmian, o których mowa w ust. 1, wymaga zgody obydwu Stron wyrażonej w drodze pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uksw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.