eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › USŁUGA DOSTARCZENIA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT OFFICE 365 DLA UKSW W WARSZAWIEOgłoszenie z dnia 2023-01-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
USŁUGA DOSTARCZENIA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT OFFICE 365 DLA UKSW W WARSZAWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001956

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dewajtis 5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-815

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@uksw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/uksw

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/uksw

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA DOSTARCZENIA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT OFFICE 365 DLA UKSW W WARSZAWIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9089a5ff-76ed-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00010094

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00484483

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP.371.66.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 501989,67 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa subskrypcji oprogramowania biurowego na potrzeby pracowników, studentów i doktorantów wraz z pakietem usług chmurowych (dalej łącznie nazywanych Produktami).
2. Oferowane Produkty mają być produktami standardowymi – powszechnie dostępnymi na rynku (typu Commercial off the-shelf - COTS).
3. Zamawiający wymaga dostawy Produktów na warunkach przewidzianych przez producenta oprogramowania ,dla jednostek edukacyjnych.
4. Okres realizacji zamówienia to 12 (dwanaście) miesięcy. Dniem udostępnienia usługi jest czas do 10 (dziesiątej) doby od podpisania umowy. W tym czasie Zamawiający zachowuje prawo do aktualizacji ilości zamawianych licencji.
5. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia umownego, do przeprowadzenia szkolenia z obsługi, administracji i zabezpieczania zaoferowanego produktu dla pracowników zamawiającego w wymiarze nie mniejszym niż 5 dni szkoleniowych po 8 godzin w dni robocze w godzinach 7:30-15:30.
6. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest także do przeprowadzenia migracji użytkowników wraz z przypisywanymi do nich zasobami (pliki, skrzynki pocztowe, zespoły, grupy) z usług Wykorzystywanych przez Zamawiającego opisanych w punkcie 2 OPZ, w terminie nieprzekraczalnym do dnia 29 grudnia 2022 r. w sposób umożliwiający użytkownikom Zamawiającego, bezprzerwowe korzystanie z usług w trakcie migracji.
7. Szczegółowo przedmiot zamówienia określono w: Załączniku Nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48517000-5 - Pakiety oprogramowania informatycznego

48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

48500000-3 - Pakiety oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 468846,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 468846,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 468846,68 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: APN Promise S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5210088682

7.3.3) Ulica: Domaniewska 44a

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-672

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 468846,68 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.