eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olkusz › Kompleksowa dostawa paliwa gazowegoOgłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Olkusz

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258010

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek 1

1.4.2.) Miejscowość: Olkusz

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-300

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@umig.olkusz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umig.olkusz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00483874

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00462002/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E w roku 2023, na potrzeby Gminy Olkusz i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu, do sześciu punktów poboru, tj:
a: Gminy Olkusz
budynek Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, przy Rynek 1
budynek mieszkalny wielorodzinny, przy ul. Witosa 6,
budynek przy ul. Szpitalnej 9
budynek byłej szkoły Troks 46
budynek świetlicy Podlesie 63C
b. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu
budynek Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego, przy ul. . 29 Listopada12b
1. Zużycie dla poszczególnych punktów poboru w roku 2022 określają załączniki nr 4a i 4b do SWZ.
2. Łączną ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktów poboru określonych w załącznikach jw. szacuje się na 924 494 kWh, w tym dla:
budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, przy Rynek 1 – 576,954 kWh
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy ul. Witosa 6 – 106,545 kWh
budynku przy ul. Szpitalnej 9 – 26,860 kWh
budynku byłej szkoły w Troksie 46 – 49,097 kWh
budynku świetlicy w Podlesiu 63C – 12,915 kWh,
budynku Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego MOSiR w Olkuszu, ul. 29 Listopada 12b - 152 123 kWh
Powyższa wartość wolumenu gazu jest wartością szacowaną, obliczoną na podstawie dotychczasowego zużycia i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.
W przypadku różnicy między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż te wynikające z ilości zużytego gazu.
3. Zamawiający informuje, że dla większości punktów poboru, ewentualna procedura zmiany sprzedawcy paliwa gazowego, przeprowadzona będzie po raz kolejny.
4. Aktualna umowa kompleksowa obowiązuje do dnia 31.12.2022r.
5. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.
7. Dostarczony gaz ziemny musi spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach, w szczególności ustawie Prawo energetyczne oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, jak i innych związanych z nimi aktach obowiązującego prawa oraz polskimi normami.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa. (jeśli dotyczy).
8. Wykonawca odpowiedzialny będzie za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia.
9. Wykonawca powinien posiadać aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (chyba, że sam jest operatorem), działającą na terenie Zamawiającego i umożliwiającą sprzedaż paliwa gazowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do punktów poboru.
10. Obecnie sprzedaż paliwa gazowego na potrzeby Zamawiającego realizowana jest w oparciu o umowę kompleksową z PGNiG Obrót detaliczny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-248, ul. Jana Kazimierza 3.
11. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E w roku 2023, na potrzeby Gminy Olkusz i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu, do sześciu punktów poboru, tj:
a: Gminy Olkusz
budynek Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, przy Rynek 1
budynek mieszkalny wielorodzinny, przy ul. Witosa 6,
budynek przy ul. Szpitalnej 9
budynek byłej szkoły Troks 46
budynek świetlicy Podlesie 63C
b. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu
budynek Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego, przy ul. . 29 Listopada12b
1. Zużycie dla poszczególnych punktów poboru w roku 2022 określają załączniki nr 4a i 4b do SWZ.
2. Łączną ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktów poboru określonych w załącznikach jw. szacuje się na 924 494 kWh, w tym dla:
budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, przy Rynek 1 – 576,954 kWh
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy ul. Witosa 6 – 106,545 kWh
budynku przy ul. Szpitalnej 9 – 26,860 kWh
budynku byłej szkoły w Troksie 46 – 49,097 kWh
budynku świetlicy w Podlesiu 63C – 12,915 kWh,
budynku Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego MOSiR w Olkuszu, ul. 29 Listopada 12b - 152 123 kWh
Powyższa wartość wolumenu gazu jest wartością szacowaną, obliczoną na podstawie dotychczasowego zużycia i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Ewentualne odchylenie wolumenu względem zapotrzebowania podstawowego Zamawiający określa do poziomu max +/- 20 %. W przypadku różnicy między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż te wynikające z ilości zużytego gazu.
3. Zamawiający informuje, że dla większości punktów poboru, ewentualna procedura zmiany sprzedawcy paliwa gazowego, przeprowadzona będzie po raz kolejny.
4. Aktualna umowa kompleksowa obowiązuje do dnia 31.12.2022r.
5. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.
7. Dostarczony gaz ziemny musi spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach, w szczególności ustawie Prawo energetyczne oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, jak i innych związanych z nimi aktach obowiązującego prawa oraz polskimi normami.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa. (jeśli dotyczy).
8. Wykonawca odpowiedzialny będzie za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia.
9. Wykonawca powinien posiadać aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (chyba, że sam jest operatorem), działającą na terenie Zamawiającego i umożliwiającą sprzedaż paliwa gazowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do punktów poboru.
10. Obecnie sprzedaż paliwa gazowego na potrzeby Zamawiającego realizowana jest w oparciu o umowę kompleksową z PGNiG Obrót detaliczny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-248, ul. Jana Kazimierza 3.
11. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-12-09 11:00

Po zmianie:
2022-12-12 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-12-09 11:15

Po zmianie:
2022-12-12 11:15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.