eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olkusz › Kompleksowa dostawa paliwa gazowegoOgłoszenie z dnia 2023-01-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Olkusz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258010

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Olkusz

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@umig.olkusz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umig.olkusz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/olkusz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6988f858-6cc3-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00023129

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017741/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00462002/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KBZ.272.2.47.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 780487,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E w roku 2023, na potrzeby Gminy Olkusz i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu, do sześciu punktów poboru, tj:
a: Gminy Olkusz
budynek Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, przy Rynek 1
budynek mieszkalny wielorodzinny, przy ul. Witosa 6,
budynek przy ul. Szpitalnej 9
budynek byłej szkoły Troks 46
budynek świetlicy Podlesie 63C
b. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu
budynek Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego, przy ul. . 29 Listopada12b
1. Zużycie dla poszczególnych punktów poboru w roku 2022 określają załączniki nr 4a i 4b do SWZ.
2. Łączną ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktów poboru określonych w załącznikach jw. szacuje się na 924 494 kWh, w tym dla:
budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, przy Rynek 1 – 576,954 kWh
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy ul. Witosa 6 – 106,545 kWh
budynku przy ul. Szpitalnej 9 – 26,860 kWh
budynku byłej szkoły w Troksie 46 – 49,097 kWh
budynku świetlicy w Podlesiu 63C – 12,915 kWh,
budynku Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego MOSiR w Olkuszu, ul. 29 Listopada 12b - 152 123 kWh
Powyższa wartość wolumenu gazu jest wartością szacowaną, obliczoną na podstawie dotychczasowego zużycia i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Ewentualne odchylenie wolumenu względem zapotrzebowania podstawowego Zamawiający określa do poziomu max +/- 20 %. W przypadku różnicy między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż te wynikające z ilości zużytego gazu.
3. Zamawiający informuje, że dla większości punktów poboru, ewentualna procedura zmiany sprzedawcy paliwa gazowego, przeprowadzona będzie po raz kolejny.
4. Aktualna umowa kompleksowa obowiązuje do dnia 31.12.2022r.
5. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.
7. Dostarczony gaz ziemny musi spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach, w szczególności ustawie Prawo energetyczne oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, jak i innych związanych z nimi aktach obowiązującego prawa oraz polskimi normami.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa. (jeśli dotyczy).
8. Wykonawca odpowiedzialny będzie za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia.
9. Wykonawca powinien posiadać aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (chyba, że sam jest operatorem), działającą na terenie Zamawiającego i umożliwiającą sprzedaż paliwa gazowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do punktów poboru.
10. Obecnie sprzedaż paliwa gazowego na potrzeby Zamawiającego realizowana jest w oparciu o umowę kompleksową z PGNiG Obrót detaliczny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-248, ul. Jana Kazimierza 3.
11. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie

4.5.3.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

65210000-8 - Przesył gazu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 857446,65 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 857446,65 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 857446,65 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272706082

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 857446,65 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.