eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rusocin › Zakup i dostawa autokaru dla Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w RusocinieOgłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa autokaru dla Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja

1.3.) Oddział zamawiającego: ZSR CKP

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000098625

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rataja 12

1.5.2.) Miejscowość: Rusocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-031

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 587731255

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat-gdanski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsrckp.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_gdanski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa autokaru dla Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2cd8e4c-6ca8-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00483405

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026766/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zakup autokaru dla ZSR CKP w Rusocinie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460127/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.03.2022.TP/ZST

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa autobusu do Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie
II. Wymagania ogólne (minimalne)
1. Pojazd bezwypadkowy musi być przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej, a w szczególności szerokiego zakresu temperatur i wilgotności powietrza, dużego zanieczyszczenia i zapylenia powietrza występującego podczas eksploatacji.
2. Pojazd będzie wykorzystywany przez Zamawiającego jako przede wszystkim jako autobus do realizacji zadań związanych z dowozem uczniów do szkół oraz innych zadań dowozu w tym osób dorosłych autobus o charakterze międzymiastowym.
3. Pojazd musi być przystosowany do eksploatacji po drogach twardych i gruntowych.
4. Pojazd musi być odporny na działanie środków stosowanych do utrzymania przejezdności dróg w okresie zimowym, a także na działanie środków do mycia i czyszczenia pojazdów.
5. Rok produkcji: wyprodukowany w latach 2018 – 2022

4.5.3.) Główny kod CPV: 34121000-1 - Autobusy i autokary

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu na składanie ofert tj. do dnia 08.11.2022 roku do godziny 09:00 nie wpłynęła żadna oferta na wyżej wymienione zadanie, w związku z powyższym Zamawiający stwierdza, że na podstawie art. 255 pkt 1 postępowanie podlega unieważnieniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.