eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Prudnik › Kędzierzyn Koźle II Etap - Adaptacja projektu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie opracowania kompleksowej dokumentacji projektowejOgłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Kędzierzyn Koźle II Etap - Adaptacja projektu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: SIM Opolskie Południe sp z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 389979347

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 9

1.5.2.) Miejscowość: Prudnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-200

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@sim.opolskie-poludnie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://sim.opolskie-poludnie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7ce6d37f-5dd6-11ed-9171-f6b7c7d59353

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kędzierzyn Koźle II Etap - Adaptacja projektu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7ce6d37f-5dd6-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00482927

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00341952/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00426063/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 7/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 178861,79 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest adaptacja załączonego projektu budynku wielorodzinnego w zakresie opracowania pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla planowanej budowy budynku wielorodzinnego - zwanego dalej „Budynkiem” - składającego się z segmentu A i C na działce nr ewid. 2692/5 przy ul. Jasnej w Kędzierzynie-Koźlu oraz na działkach sąsiednich dla potrzeb zjazdu i przyłączy w tym:
a. wykonanie projektu budowlanego zgodnego z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę,
b. wykonanie projektu wykonawczego wszystkich branż,
c. wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych przyłączy do Budynku w tym przyłącza energetycznego, teletechnicznego, ciepłowniczego (w zależności od wybranego źródła ciepła), kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącza wody, projektów przyłączy na cele budowy w tym projektu przyłącza energetycznego, wodnego i sanitarnego
d. adaptacja STWiORB dla wszystkich branż oraz opracowanie brakujących,
e. adaptacja/opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wszystkich projektów,
f. wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej na całym etapie realizacji przez Zamawiającego zadania w tym podczas postępowania przetargowego na roboty budowlane,
g. pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie budowy oraz realizacja innych zadań i usług wymienionych w niniejszym opisie.

2. Usługa będzie realizowana w 3 etapach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1a.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79930000-2 - Specjalne usługi projektowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzonym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.