eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wągrowiec › Dostawa i wdrożenie systemu ezd w Urzędzie Gminy Wągrowiec wraz z zakupem sprzętu ITOgłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i wdrożenie systemu ezd w Urzędzie Gminy Wągrowiec wraz z zakupem sprzętu IT

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wągrowiec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791336

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Cysterska 22

1.5.2.) Miejscowość: Wągrowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 672680800

1.5.8.) Numer faksu: 672680803

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wagrow@wokiss.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminawagrowiec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i wdrożenie systemu ezd w Urzędzie Gminy Wągrowiec wraz z zakupem sprzętu IT

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c01a88d-7631-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00482804

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016843/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa i wdrożenie systemu ezd w Urzędzie Gminy Wągrowiec wraz z zakupem sprzętu IT

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Rrealizowane w ramach Projektu pn.: ,,Rozwój e-usług publicznych w Gminie Wągrowiec oraz usprawnienie procesów zarządzania dokumentacją” dofinansowanego z EFRR w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Działania 5.1

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu domeny platformazakupowa.pl udostępnionej przez Usługodawcę – operatora
platformazakupowowa.pl (zwanej dalej „platformazakupowa.pl”, którym jest Open Nexus Sp z o.o. Postępowanie prowadzone będzie
pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec
2) Korzystanie przez Wykonawcę z „platformazakupowa.pl” Open Nexus jest bezpłatne.
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, powinien założyć Konto Użytkownika na
„platformazakupowa.pl”, co umożliwi korzystanie ze wszystkich funkcjonalności umożliwiających uczestnictwo w prowadzonym
postępowaniu – dostęp do formularzy do komunikacji oraz do złożenia, zmiany, wycofania oferty.
Szczegółowe informacje znajdują się w Dziele XII SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami w zakresie: przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; przesyłania odpowiedzi na wezwanie
Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych; przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do
złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, do złożenia
wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub
innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia
wyjaśnień dot. treści środków dowodowych; przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo
zamówień publicznych; przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy; przesyłania odwołania i innych dokumentów
odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania
(wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
2) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące
odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
3) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM.
4) W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, oświadczenie, o którym mowa w
art. 125 ust.1 (tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego), składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Szczegółowe informacje znajdują się w Dziele XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Próbkę przedmiotu zamówienia dla Części I należy złożyć do dnia 15.12.2022 r. do godziny 09:00 w Urzędzie Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, biuro 100, w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy, oznakowaniem: „Próbka – dyski przenośne” oraz znakiem niniejszego postępowania tj. IGP.271.23.2022.FZ. Nie otwierać przed 15.12.2022 r. godz. 09:15.
Szczegółowy opis próbki oraz zasady i zakres demonstracji opisane są w Załączniku do SWZ Nr 8 - „Wymagania dotyczące próbki przedmiotu zamówienia oraz zasady i zakres jej badania”.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wągrowiec reprezentowana przez Wójta Gminy Wągrowiec (adres: ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 26 80 800, e-mail: wagrow@wokiss.pl .
2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
3) dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawa i wdrożenie systemu ezd w Urzędzie \Gminy Wągrowiec wraz z zakupem sprzętu IT”,
4) dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień, zwanej dalej PZP, przez okres 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 7 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5) podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy Pzp,
Pozostałe informacje znajdują się w Dziale XXX SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGP.271.23.2022.FZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Miejsce realizacji zamówienia:
Urząd Gminy Wągrowiec
ul. Cysterska 22
62-100 Wągrowiec
Miasto Wągrowiec
Powiat Wągrowiecki
Województwo Wielkopolskie
Zakres dostaw
Część I pn.: ,,Dostawa i wdrożenie systemu ezd w Urzędzie Gminy Wągrowiec”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie ezd w Urzędzie Gminy Wągrowiec, w tym 2 szkolenia stacjonarne dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania.

Uwaga: Szczegółowy zakres zamówienia, który należy zrealizować określa specyfikacja, która jest załącznikiem do SWZ (Załącznik nr 7).

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami, wagami tych kryteriów oraz sposobem oceny ofert, dla danej Części:
Dla Części I Zamówienia oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagi

Cena oferty brutto (C) – 60 % tj. max 60 pkt
Wydłużenie gwarancji i asysty technicznej (WGiA) – 10 % t.j. max 10 pkt Funkcjonalność systemu (FS) – 30% tj. max 30 pkt.
Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru:
LP= C+WGiA+FS
gdzie
LP – liczba punktów przyznana badanej ofercie
C - liczba punktów przyznana w kryterium ceny
WGiA – liczba punktów przyznana w kryterium wydłużenie gwarancji i asysty technicznej
FS – liczba punktów przyznana w kryterium Funkcjonalność Systemu.

1) Zasady oceny w ramach kryterium ceny:
W ramach kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą punktów wynikającą z działania: C= Cmin/Cb x 60 gdzie,
C – liczba punktów w kryterium cena zamówienia
Cmin - cena oferty z najniższą ceną zamówienia
Cb – cena oferty badanej zamówienia

2) Zasady oceny w ramach kryterium wydłużenie gwarancji i asysty technicznej zamówienia: W ramach kryterium „Wydłużenie Gwarancji i Asysty Technicznej” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania: WGiA= WGiAb / WGiAmax x 10
gdzie,
WGiA – liczba punktów w kryterium wydłużenie gwarancji i asysty technicznej zamówienia WGiAb - dodatkowy okres wydłużenia gwarancji i asysty technicznej zamówienia badanej oferty powyżej okresu wymaganego (minimalnego)
WGiAmax - Najdłuższy dodatkowy okres wydłużenia gwarancji i asysty technicznej zamówienia spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu.

Maksymalny oceniany przez zamawiającego okres udzielonej gwarancji i asysty technicznej:
36 miesięcy od daty dokonania ostatecznego odbioru zamówienia.
Minimalny akceptowalny przez zamawiającego okres udzielonej gwarancji i asysty technicznej:
24 miesiące od daty dokonania ostatecznego odbioru zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza skracania w ofercie minimalnego okresu udzielonej gwarancji i asysty technicznej poniżej 24 miesięcy. Tego rodzaju działanie wykonawcy skutkować będzie odrzuceniem jego oferty przez zamawiającego na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wydłużenie przez wykonawcę w ofercie maksymalnego okresu udzielonej gwarancji i asysty technicznej równo lub ponad 36 miesięcy skutkować będzie tym, iż do oceny w zakresie tego kryterium zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie okres 36 miesięcy.
3) Zasady oceny w ramach kryterium Funkcjonalność Systemu
Ilość punktów (FS) za to kryterium zostanie przyznana według następujących zasad:

Obszary / scenariusze testowe Punktacja
CZĘŚĆ 1
Obszar: EZD 30 pkt

Punkty w ramach poszczególnych scenariuszy testowych będą przyznawane oddzielnie za zrealizowanie każdej części scenariusza z danej grupy w pełnym opisanym w danym scenariuszu zakresie oraz krokach.
Lista scenariuszy testowych wraz z ich opisami oraz wymaganiami próbki zawarte są w załączniku nr 8 do SWZ.
2. Za najkorzystniejszą dla danej Części zostanie wybrana oferta, która uzyskała najwyższą ocenę tj. ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:
Część I: Łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie = Ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ,,cena” + Ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ,,wydłużenie gwarancji i asysty technicznej” + Ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ,,funkcjonalność systemu”.
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ocenę tj. tyle samo punktów w łącznej punktacji, Zamawiający wybierze ofertę spośród tych ofert, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze tj. w kryterium nr 1 "Cena".
4. Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
Pozostałe informacje znajdują się w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie gwarancji i asysty technicznej

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Funkcjonalność systemu

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Miejsce realizacji zamówienia:

Urząd Gminy Wągrowiec
ul. Cysterska 22
62-100 Wągrowiec
Miasto Wągrowiec
Powiat Wągrowiecki
Województwo Wielkopolskie
Zakres dostaw
Część II pn.: ,,Zakup sprzętu IT”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1) Serwera – 1 szt.;
2) Macierzy – 1 szt.;
3) Skanera – urządzenia wielofunkcyjnego – 1 szt.;
4) Skanera – 1 szt.;
5) Drukarki etykiet – 2 szt.;
6) Czytników kodów kreskowych – 2 szt.
Uwaga: Szczegółowy zakres zamówienia, który należy zrealizować określa specyfikacja, która jest załącznikiem do SWZ (Załącznik nr 7).

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48820000-2 - Serwery

30214000-2 - Stacje robocze

38520000-6 - Skanery

30216130-6 - Czytniki kodu kreskowego

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla Części II Zamówienia oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagi
Cena oferty brutto (C) – 60 % tj. max 60 pkt
Wydłużenie gwarancji i asysty technicznej (WGiA) – 40 % t.j. max 40 pkt
Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru:
LP= C+WGiA
gdzie
LP – liczba punktów przyznana badanej ofercie
C - liczba punktów przyznana w kryterium ceny
WGiA – liczba punktów przyznana w kryterium wydłużenie gwarancji i asysty technicznej

1) Zasady oceny w ramach kryterium ceny:
W ramach kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą punktów wynikającą z działania: C= Cmin/Cb x 60 gdzie,
C – liczba punktów w kryterium cena zamówienia
Cmin - cena oferty z najniższą ceną zamówienia
Cb – cena oferty badanej zamówienia

2) Zasady oceny w ramach kryterium wydłużenie gwarancji i asysty technicznej zamówienia: W ramach kryterium „Wydłużenie Gwarancji” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania: WGiA= WGiAb / WGiAmax x 40
gdzie,
WGiA – liczba punktów w kryterium wydłużenie gwarancji zamówienia WGiAb - dodatkowy okres wydłużenia gwarancji zamówienia badanej oferty powyżej okresu wymaganego (minimalnego)
WGiAmax - Najdłuższy dodatkowy okres wydłużenia gwarancji zamówienia spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu.

Maksymalny oceniany przez zamawiającego okres udzielonej gwarancji: 36 miesięcy od daty dokonania ostatecznego odbioru zamówienia.
Minimalny akceptowalny przez zamawiającego okres udzielonej gwarancji: 24 miesiące od daty dokonania ostatecznego odbioru zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza skracania w ofercie minimalnego okresu udzielonej gwarancji i asysty technicznej poniżej 24 miesięcy. Tego rodzaju działanie wykonawcy skutkować będzie odrzuceniem jego oferty przez zamawiającego na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wydłużenie przez wykonawcę w ofercie maksymalnego okresu udzielonej gwarancji i asysty technicznej ponad 36 miesięcy skutkować będzie tym, iż do oceny w zakresie tego kryterium zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie okres 36 miesięcy.

2. Za najkorzystniejszą dla danej Części zostanie wybrana oferta, która uzyskała najwyższą ocenę tj. ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:
Część II: Łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie = Ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ,,cena” + Ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ,,wydłużenie gwarancji i asysty technicznej”.

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ocenę tj. tyle samo punktów w łącznej punktacji, Zamawiający wybierze ofertę spośród tych ofert, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze tj. w kryterium nr 1 "Cena".
4. Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w punkcie 4, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować ceny wyższej niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie gwarancji i asysty technicznej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - wg wzoru stanowiącego Załącznika nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia próbki przedmiotu zamówienia dla Części I opisanej w Załączniku Nr 8 do SWZ. Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający odstępuje od wymogu złożenia próbki wraz z ofertą w formie elektronicznej. Próbkę należy złożyć do dnia 15.12.2022 r. do godziny 09:00 w Urzędzie Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, biuro 100, w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy, oznakowaniem: „Próbka – dyski przenośne” oraz znakiem niniejszego postępowania tj. IGP.271.23.2022.FZ. Nie otwierać przed 15.12.2022 r. godz. 09:15.
Szczegółowy opis próbki oraz zasady i zakres demonstracji opisane są w Załączniku do SWZ Nr 8 - „Wymagania dotyczące próbki przedmiotu zamówienia oraz zasady i zakres jej badania”.
Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie procedury, o której mowa w art. 107 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 107 ust. 3 ustawy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ - STANOWIĄCE OFERTĘ
1. Formularz oferty wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. Formularz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.
2. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 2 jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku braku podania w ofercie ww. danych Zamawiający może pobrać ww. dokumenty w formie elektronicznej, o ile są dostępne w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych.
Powyższe stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - jeśli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, o których mowa w punkcie 2.
Powyższe uregulowanie stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia publicznego oraz podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy.
Pozostałe dokumenty znajdują się w Dziale XXII SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
a) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.108 ust.1 ustawy Pzp. oraz na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o realizacje zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) jeśli wybrana zostanie oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia znajduje się w projektowanych postanowieniach umowy dla Części I i II

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Próbkę dot. Części I należy złożyć d w Urzędzie Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, biuro 100

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W związku z tym, że nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.