eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla budowy Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach wraz z JRGOgłoszenie z dnia 2022-12-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla budowy Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach wraz z JRG

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350132584

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zarzecze, 106

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-134

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@straz.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla budowy Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach wraz z JRG

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c9e5fc54-758b-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479942

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00067843/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla Komendy PSP w Wadowicach wraz z JRG

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz/proceedings?
input_proceedings_search=&globalMode%5B%5D=all&procee
ding_type%5B%5D=all&search-in%5B%5D=1&searchin%5B%5D=2&searchin%
5B%5D=3&searchin%5B%5D=4&companydivisions%5B%5D=1784

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
przedmiotowego zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (składnie ofert, oświadczeń, dokumentów,
zawiadomień, pytań oraz przekazywanie informacji) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz. Za datę i godzinę wpływu dokumentu w przedmiotowym
postępowaniu przyjmuje
się termin złożenia dokumentu na platformie zakupowej.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, oświadczeń itp. zostały opisane w
regulaminie internetowej platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o. o. dostępnym na stronie platformy oraz
instrukcji dla Wykonawców dostępnej na stronie przedmiotowego postępowania w pozycji: wymagania i specyfikacja. Ponadto
wszystkie niezbędne instrukcje potrzebne do użytkowania przedmiotowej platformy znajdują się pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. W sprawach
technicznych związanych z obsługą platformy należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta nr tel. (22) 101 02 02, e-mail:
cwk@platformazakupowa.pl, które udzieli wszelkich informacji związanych z
procesem składania ofert, rejestracji oraz innych aspektów technicznych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny został spełniony poprzez zamieszczenie stosownych informacji w
dokumentach zamówienia (rozdział XXIII SWZ):
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej;
2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za
pomocą poczty tradycyjnej na adres Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Zarzecze 106, 30-134
Kraków, pocztą elektroniczną na adres e-mail: daneosobowe@straz.krakow.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek
prawny stosowania sformalizowanych
procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z
ustawy PZP;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8) posiada Pan/Pani:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z
prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami art. 19 ust 2 i 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych:- skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym
mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.- w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego
postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.2370.44.4.2022.ŁB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 325203 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą”.
Lokalizacja inwestycji: Wadowice
Oznaczenie działek: 1487/31, 1487/25, 1487/13, 3059/13 o łącznej powierzchni: 0,9797 ha
Jednostka ewidencyjna: Wadowice – Miasto, obręb 0001 Wadowice

Podstawowe wskaźniki techniczne planowanego obiektu zgodnie z koncepcją:
Kubatura: 19 300 m3
Powierzchnia użytkowa: 3436,25 m2
Powierzchnia zabudowy: 2454,50 m2


Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części z uwagi na charakter zamawianej usługi. Jest to przedmiot niepodzielny.

Zakres rzeczowy wielobranżowego opracowania winien obejmować wykonanie następujących prac:
 koncepcja architektoniczna (funkcjonalno - przestrzenna);
 projekt budowlany;
 projekty wykonawcze;
 przedmiary robót;
 kosztorysy inwestorskie;
 informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ);
 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiORB);
 inne decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne, opinie i inne dokumenty niezbędne do wykonania robót budowlanych;

Po odebraniu przez Zamawiającego wielobranżowego opracowania Wykonawca będzie zobowiązany do:
aktualizacji kosztorysów inwestorskich na wniosek Zamawiającego (jednorazowo),
2) udzielania Zamawiającemu odpowiedzi na pytania, udzielania wyjaśnień i informacji odnośnie wykonanej dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań oraz do usunięcia wszelkich wad opracowania projektowego na każde żądanie Zamawiającego.

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca będzie zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie zgodności wykonanych robót z opracowaną dokumentacją projektową. Nadzór autorski obejmuje m.in. wykonanie czynności, o których mowa poniżej:
 weryfikowanie, w toku realizacji inwestycji, zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją i obowiązującymi przepisami;
 uczestnictwo w naradach roboczych;
 wykonywanie rysunków zamiennych i uzupełniających;
 sprawdzanie i opiniowanie wszelkich projektów warsztatowych, montażowych, technologicznych niezbędnych dla realizacji zamówienia przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych;
 stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem;
 wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań powstałych
w toku realizacji w terminie dostosowanym do potrzeb budowy;
 ustalanie z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań instalacyjnych.

Prognozowany okres sprawowania nadzoru autorskiego: 01.09.2023 r. – 31.12.2025 r. Prognozowana ilość wizyt na placu budowy z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego wynosi 50.
Wynagrodzenie z tytułu świadczenia przedmiotowej usługi będzie miało charakter ryczałtowy.

Przedmiot zamówienia winien odpowiadać wszystkim cechom określonym w SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w następujących dokumentach:
 opis przedmiotu zamówienia (plik „Opis przedmiotu zamówienia – Wadowice.pdf”);
 Załącznik nr 1 - Wytyczne w sprawie ramowych wymagań funkcjonalno-użytkowych obiektów strażnic PSP (plik „Załacznik 1 - Wytyczne w sprawie ramowych wymagań funkcjonalno-użytkowych obiektów strażnic PSP.pdf”);
 Załącznik nr 2 – Wizualizacja elewacji 1 (plik „Załącznik 2 – Wizualizacja elewacji 1 – koncepcja.jpg”);
 Załącznik nr 2 – Wizualizacja elewacji 2 (plik „Załącznik 2 – Wizualizacja elewacji 2 – koncepcja.jpg”);
 Załącznik nr 2 – Plan sytuacyjny – koncepcja (plik „Załącznik 2 – Plan Sytuacyjny - koncepcja.jpg”);
 Załącznik nr 2 – Schemat parteru – koncepcja (plik „Załącznik 2 - Schemat parteru - koncepcja.pdf”);
 Załącznik nr 2 - Schemat poziomu + 1 – koncepcja (plik „Załącznik 2 - Schemat poziomu + 1 - koncepcja.pdf”);
 Załącznik nr 2 – koncepcja (plik „Załącznik 2 – Koncepcja.pdf”);
 Załącznik nr 2 – Mapa – koncepcja (plik „Załącznik 2 0 Mapa – koncepcja.pdf).


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę. W tym celu należy skontaktować się pod nr tel.: 47 83 59 111. Przeprowadzenie wizji lokalnej nie stanowi obligatoryjnego warunku niezbędnego do udzielenia zamówienia publicznego.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących realizacji niniejszego zamówienia (zgodnie z art. 60 ustawy PZP).

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do SWZ – projekt umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną w oparciu o podane kryteria oceny ofert przedmiotu zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie personelu kluczowego wyznaczonego do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 50

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) o zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali co
najmniej dwie usługi projektowe polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowo-budowlanej dla budowanego obiektu
o powierzchni użytkowej co najmniej 2 200 m2 i posiadającego co najmniej jedną kondygnację – dot. obu usług.
b) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia tj.:
- projektantem posiadającym stosowne uprawnienia budowalne do projektowania w specjalności architektonicznej bez
ograniczeń;
- projektantem posiadającym stosowne uprawnienia budowalne do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń;
- projektantem posiadającym stosowne uprawnienia budowalne do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
- projektantem posiadającym stosowne uprawnienia budowalne do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Uwaga 1:
Przez stosowne uprawnienia budowalne należy rozumieć:
- uprawnienia budowlane wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019
r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, lub
- odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we
właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa, lub
- odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej uprawniające do projektowania w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia. Wszyscy ww. projektanci powinni być zrzeszeni zgodnie z przepisami ustaw z dnia 15 grudnia 2000 r. we właściwym samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa.
Uwaga 2:
Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania przez nią kilku rodzajów wymaganych powyżej uprawnień budowlanych oraz wymaganych kwalifikacji i doświadczenia.
Uwaga 3:
W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie zamówienia przez którąś ze wskazanych przez Wykonawcę osób, Wykonawca będzie mógł zmienić personel delegowany do wykonywania zamówienia.
W przypadku zmiany personelu, Wykonawca wskaże osobę o takich samych lub wyższych kwalifikacjach, jak określone powyżej. Zmiana osoby pełniącej wyżej wymienioną funkcję w trakcie realizacji zamówienia, wymagać będzie powiadomienia Zamawiającego i jego akceptacji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe (składane wraz z ofertą):
- Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - wzór oświadczenia o niepodleganiu
wykluczeniu stanowi załącznik do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
składa każdy z Wykonawców w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu
(dotyczy również każdego wspólnika spółki cywilnej).
- Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby techniczne, zawodowe, finansowe lub ekonomiczne o braku istnienia wobec
niego podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie musi zostać opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi
załącznik do SWZ. (jeżeli dotyczy).
- Zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby o oddaniu ich do dyspozycji Wykonawcy. Oświadczenie musi zostać opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - wzór oświadczenia o niepodleganiu
wykluczeniu stanowi załącznik do SWZ. Oświadczenie musi zawierać min. elementy wymienione w art. 118 ustawy Prawo
zamówień publicznych (jeżeli dotyczy).
- Oświadczenie Podwykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi załącznik do SWZ – jeżeli dotyczy.
- Oświadczenia Wykonawcy, Podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli występuje) oraz Podwykonawcy (jeżeli występuje) o braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Podmiotowe środki dowodowe (składane na wezwanie):
- Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej.
- Aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie w § 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe (składane wraz z ofertą):
- Zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby o oddaniu ich do dyspozycji Wykonawcy. Oświadczenie musi zostać opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - wzór oświadczenia o niepodleganiu
wykluczeniu stanowi załącznik do SWZ. Oświadczenie musi zawierać min. elementy wymienione w art. 118 ustawy Prawo
zamówień publicznych (jeżeli dotyczy).
Podmiotowe środki dowodowe (składane na wezwanie):
- Wykazy usług projektowych wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania, powierzchni projektowanych obiektów netto i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub
są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych
od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w
okresie ostatnich 3 miesięcy. Dotyczy usług:
a) potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w rozdziale VI pkt 4 SWZ tj. zdolności technicznej
lub zawodowej do zrealizowania zamówienia, oraz
b) potwierdzających spełnienie pozacenowych kryteriów oceny ofert o których mowa w rozdziale XV SWZ – doświadczenie
personelu kluczowego - jeżeli dotyczy.
- Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące zł 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest do złożenia, oświadczeń i dokumentów określonych w VII
rozdziale SWZ. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia.
Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (wspólnicy spółki cywilnej, konsorcja itp.) ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie należytego wykonania umowy.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako pełnomocnik
pozostałych (lider).
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów w celu w wskazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postepowaniu składa
oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu dla każdego z podmiotów
podpisane przez właściwy podmiot udostępniający swoje zasoby.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
Wykonawca zgodnie z art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych może polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia. W tym celu musi przedstawić zamawiającemu:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany w umowie w rozdziale XXI SWZ. Z uwagi na ich obszerność nie mogły zostać
zamieszczone w ogłoszeniu o zamówieniu. Limit znaków nie pozwala na wypisanie całego zakresu zmian jakie przewidział
Zamawiający. Wprowadzenie zmian do umowy wymaga sporządzenia stosowanego aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz/proceedings? input_proceedings_search=&globalMode%5B%5D=all&procee ding_type%5B%5D=all&searchin%5B%5D=1&searchin%5B%5D=2&search-in%5B%5D=3&searchin%5B%5D=4&companydivisions% 5B%5D=1784

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający zaprosi max 3 Wykonawców do negocjacji ofert. Zamawiający w celu ograniczenia liczby Wykonawców
zaproszonych do negocjacji będzie stosował kryteria oceny ofert określone w SWZ (trzech Wykonawców z największą
liczba punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów może zostać zaproszonych do negocjacji ofert).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.