eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Wykonanie operatu szacunkowego wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych nr 1, 3 i 8 położonych w Bydgoszczy przy ul. 20 Stycznia 1920r. 2Ogłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie operatu szacunkowego wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych nr 1, 3 i 8 położonych w Bydgoszczy przy
ul. 20 Stycznia 1920r. 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bydgoszcz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351297

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jezuicka 1

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-102

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@adm.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bydgoszcz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie operatu szacunkowego wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych nr 1, 3 i 8 położonych w Bydgoszczy przy
ul. 20 Stycznia 1920r. 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-37dea1fd-6403-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479212

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017271/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.15 Wykonanie operatów szacunkowych, inwentaryzacji oraz świadectw charakterystyki energetycznych nieruchomości położonych na terenie Miasta Bydgoszczy

1.3.16 Wykonanie operatów szacunkowych oraz świadectw charakterystyki energetycznych nieruchomości położonych na terenie Miasta Bydgoszczy

1.3.32 Wykonanie operatów szacunkowych, inwentaryzacji i świadectw charakterystyki energetycznej w Bydgoszczy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00436715/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 69/PM/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1463,41 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego oraz świadectwa charakterystyki energetycznej odrębnie dla każdego z lokali mieszkalnych nr 1, 3 i 8 położonych w Bydgoszczy przy ul. 20 Stycznia 1920r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje :
• oszacowanie wartości dla trzech lokali mieszkalnych usytuowanych w Bydgoszczy w budynku przy:
- ul. 20 Stycznia 1920r. Nr 2/1 o powierzchni użytkowej 172,24 m2
- ul. 20 Stycznia 1920r. Nr 2/3 o powierzchni użytkowej 183,77 m2
- ul. 20 Stycznia 1920r. Nr 2/8 o powierzchni użytkowej 129,84m2
wraz z wartością przynależnego udziału w prawe własności gruntu, będącego w zasobach mieszkaniowych Miasta Bydgoszczy, na potrzeby ustanowienia odrębnej własności lokali i ich sprzedaży – art.37 ust.2 pkt.1 w zw. Z art.34 ust.1 pkt.3 i art.71 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz art.2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U z 2020r., poz.532 ze zm.) oraz sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla tych lokali - art.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021, poz.497).
UWAGA! W ramach usługi Wykonawca winien wykonać 3 odrębne operaty oraz świadectwa charakterystyki energetycznej (odrębnie dla każdego lokalu).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

70331000-0 - Usługi nieruchomości mieszkalnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1680 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1680 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1680 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Usług Technicznych i Wycen Nieruchomości Barbara Szylman

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5541454695

7.3.3) Ulica: ul. Sanatoryjna 48,

7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz

7.3.5) Kod pocztowy: 85-474

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1680 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.