eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Dostawa zestawu edukacyjnego do zajęć z zakresu robotyki.Ogłoszenie z dnia 2023-11-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa zestawu edukacyjnego do zajęć z zakresu robotyki.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365183911

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Głogowska 27

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-315

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@oce.opolskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.oce.opolskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/oce.opolskie

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa zestawu edukacyjnego do zajęć z zakresu robotyki.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84413a44-5d09-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00477924

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00029306/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa zestawu edukacyjnego do zajęć z zakresu robotyki

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Opolskie szkolnictwo -002/19zawodowe dla rynku pracy -2, nr projektu RPOP.09.02.01-16

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00415295

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 14/ZP/OCE/9.2.1-2/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ Kalkulacja rzeczowo – cenowa, którą stanowi integralną część formularza ofertowego. Nie złożenie kalkulacji wraz z formularzem ofertowym skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wymagania ogólne:
1) Zamawiający wymaga, aby wyposażenie dostarczone w ramach realizacji zamówienia posiadało odpowiednie certyfikaty, atesty i deklarację zgodności CE.
2) Wszystkie elementy dostarczonego sprzętu muszą być:
- fabrycznie nowe (nie używane czy powystawowe),
- nie refabrykowane,
- nie mogą pochodzić z ekspozycji,
- pierwszej jakości,
- odpowiadające obowiązującym normom,
- posiadające odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa.
3) Zamawiający wymaga od Wykonawcy podania w ofercie (w kalkulacji rzeczowo - finansowej) pełnych nazw oferowanego sprzętu (producent, typ, model) wraz z jego faktycznymi parametrami technicznymi w taki sposób, by Zamawiający był w stanie stwierdzić czy zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone w specyfikacji.
4) Sprzęt powinien być dostarczony, wniesiony przez Wykonawcę (osobę wyznaczoną przez Wykonawcę i działającą w jego imieniu) do miejsc wskazanych w Opisie Przedmiotu zamówienia i rozpakowany i uruchomiony przez Wykonawcę celem sprawdzenia poprawności działania w zakresie zgodnym z wymaganiami Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu złożono trzy oferty. Oferty firm: Abplanalp Sp. z o.o., 02-979 Warszawa oraz KUKA CEE GmbH Sp. z o.o. o/Polska, 43-100 Tychy podlegają odrzuceniu. Wartość trzeciej oferty, którą złożyła firma PPU "Micro" Marek Kowalski, 48-385 Otmuchów przewyższa wartością kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 161130,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 161130,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.