eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oświęcim › Usługa druku i dostawy 31 pozycji w VII częściach z dopuszczeniem ofert częściowychOgłoszenie z dnia 2023-11-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa druku i dostawy 31 pozycji w VII częściach z dopuszczeniem ofert częściowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276015

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Więźniów Oświęcimia 20

1.5.2.) Miejscowość: Oświęcim

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@auschwitz.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.auschwitz.org/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-96e39356-583d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa druku i dostawy 31 pozycji w VII częściach z dopuszczeniem ofert częściowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-96e39356-583d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00477479

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00116988/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Druk publikacji z dostawą

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406424

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 389300 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I

Pozycja nr 1
Format: 230 (szer.) x 180 (wys.) mm
Objętość: 80 stron
Środek: druk 4 + 4, papier posiadający następujące parametry: kreda mat 150 g
Oprawa: twarda całopapierowa, tektura 2,5 mm, oklejka 4 + 0 kreda 135-150 g, wyklejka offset 140 g niezadrukowana, folia matowa 1 str., lakier UV wybiórczo, kapitałka biała, grzbiet prosty, szyta i klejona
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 500 egz.

Pozycja nr 2
Format: 230 (szer.) x 180 (wys.) mm
Objętość: 80 stron
Środek: druk 4 + 4, papier posiadający następujące parametry: kreda mat 150 g
Oprawa: twarda całopapierowa, tektura 2,5 mm, oklejka 4 + 0 kreda 135-150 g, wyklejka offset 140 g niezadrukowana, folia matowa 1 str., lakier UV wybiórczo, kapitałka biała, grzbiet prosty, szyta i klejona
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 500 egz.

Pozycja nr 3
Format: 150 (szer.) x 220 (wys.) mm
Objętość: 176 stron
Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 90 g, wolumen 1.5, przykładowo Amber Volume 90 g (1.5), 3 wkładki (4 str. pomiędzy stronami 16/17 + 8 str. pomiędzy stronami 112/113 + 4 str. pomiędzy stronami 160/161), druk 4+4 kreda mat 130 g
Oprawa: twarda całopapierowa 2,5 mm, oklejka 150 g kreda mat zadrukowana 4+0, folia mat, wyklejka offset 140 g niezadrukowana, szyta nićmi, grzbiet prosty Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 500 egz.

Pozycja nr 4
Format: 150 (szer.) x 220 (wys.) mm
Objętość: 198 stron
Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 90 g, wolumen 1.5, przykładowo Amber Volume 90 g (1.5), 3 wkładki (4 str. pomiędzy stronami 16/17 + 8 str. pomiędzy stronami 112/113+ 4 str. pomiędzy stronami 184/ 185), druk 4+4 kreda mat 130 g
Oprawa: twarda całopapierowa 2,5 mm, oklejka 150 g kreda mat zadrukowana 4+0, folia mat, wyklejka offset 140 g niezadrukowana, szyta nićmi, grzbiet prosty
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 500 egz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.5.5.) Wartość części: 33000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II

Pozycja nr 5
Format: 300 (szer.) x 230 mm (wys.)
Objętość: 236 stron
Środek: druk 4+4, papier o następujących parametrach: gramatura 100g, vol. 1.1, przykładowo Sora Matt Arte 100g (1.1)
Oprawa: twarda całopapierowa, 2,5 mm, oklejka 135g zadrukowana 4+0, folia mat + lakier UV wybiórczo jednostronnie, wyklejka offset 140g niezadrukowana, grzbiet prosty, kapitałka biała.
Książka szyta i klejona
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 700 egz.

Pozycja nr 6
Format: 270 (szer.) x 235 (wys.) mm
Objętość: 232 strony
Środek: druk: 4+4, papier o następujących parametrach: gramatura 120g, vol. 1.15, przykładowo: Arena White Smooth 120g (1.15)
Okładka: twarda całopapierowa, tektura 2 mm, oklejka druk 4+0, kreda 135-150g, wyklejka niezadrukowana offset 120-140g, folia matowa 1 str., lakier UV wybiórczo, grzbiet prosty, kapitałka szara, szyta i klejona
Publikacja posiada ISBN
Nakład: 600 egz.

Pozycja nr 7
Format: 220 (szer.) x 280 (wys.) mm
Objętość: 208 stron
Środek: druk 4 + 4, papier posiadający następujące parametry: gramatura 115g, wolumen 1.25, przykładowo Sora Mat Plus 115g (1.25)
Oprawa: twarda całopapierowa, tektura 2,5 mm, oklejka druk 4 + 0, kreda 135 g, folia mat, lakier UV wybiórczo, wyklejka offset 120-140 g niezadrukowana, grzbiet zaokrąglony, kapitałka zielona, szyta nićmi
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 2 000 egz.

Pozycja nr 8
Format: 220 (szer.) x 280 (wys.) mm
Objętość: 208 stron
Środek: druk 4 + 4, papier posiadający następujące parametry: gramatura 115 g, wolumen 1.25, przykładowo Sora Mat Plus 115g (1.25)
Oprawa: twarda całopapierowa, tektura 2,5 mm, oklejka druk 4 + 0, kreda 135 g, folia mat, lakier UV wybiórczy, wyklejka offset 120-140 g niezadrukowana, grzbiet zaokrąglony, kapitałka zielona, szyta nićmi
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 1000 egz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.5.5.) Wartość części: 154000 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ III

Pozycja nr 9
Format: 145 (szer.) x 205 (wys.) mm
Objętość: 194 strony
Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 90 g, wolumen 1.5, przykładowo Amber Volume 90 g (1.5)
Oprawa: 4+0 karton 1 str. 350g + folia mat, folia UV wybiórczo jednostronnie, klejona
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 1000 egz.

Pozycja nr 10
Format: 145 (szer.) x 205 (wys.) mm
Objętość: 213 stron
Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 90 g, wolumen 1.5, przykładowo Amber Volume 90 g (1.5)
Oprawa: 4+0 karton 1 str. 350g + folia mat, folia UV wybiórczo jednostronnie, klejona
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 500 egz.

Pozycja nr 11
Format: 150 (szer.) x 210 (wys.) mm
Objętość: 268 stron
Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 90 g, wolumen 1.5, przykładowo Munken Print White 90g (1.5), wklejka 8 stron, druk 4+4, kreda mat 130g między stronami 64/65
Okładka ze skrzydełkami: druk 4+0, karton 275 g, folia Soft Touch 1 str., lakier UV wybiórczo, szer. skrzydełek 80 mm
Oprawa: klejona
Publikacja posiada ISBN
Nakład: 500 egz.

Pozycja nr 12
Format: 148 (szer.) x 210 (wys.) mm
Objętość: 102 strony
Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 100g, wolumen 1.3, przykładowo Alto 100g (1.3), od str. 85 do str. 102 druk 4+4, kreda mat 130 g
Okładka: druk 4+0, karton 275g, folia Soft Touch 1 str., lakier UV wybiórczo, klejona
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 500 egz.

Pozycja nr 13
Format: 150 (szer.) x 220 (wys.) mm
Objętość: 250 stron
Środek: druk 1 + 1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 90 g, wolumen 1.5, przykładowo Amber Volume 90 g (1.5)
Oprawa: druk 4 + 0, karton jednostronnie powlekany 275 g, folia mat. jednostronnie, lakier UV wybiórczo, klejona
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 1000 egz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.5.5.) Wartość części: 27500 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ IV

Pozycja nr 14
Format: 120 (szer.) x 210 (wys.) mm
Objętość: 64 strony
Środek: druk 4 + 4, papier posiadający następujące parametry: gramatura 115 g, wolumen 1.08, przykładowo Magno Volume 115 g (1.08)
Oprawa: ze skrzydełkami, format 120 x 210 mm + szerokość skrzydełek – 110 mm, druk 4 + 4 karton 255 g, folia błysk 1 str., grzbiet 5 mm, klejona
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 1000 egz.

Pozycja nr 15
Format: 120 (szer.) x 210 (wys.) mm
Objętość: 64 strony
Środek: druk 4 + 4, papier posiadający następujące parametry: gramatura 115 g, wolumen 1.08, przykładowo Magno Volume 115 g (1.08)
Oprawa: ze skrzydełkami, format 120 x 210 mm + szerokość skrzydełek – 110 mm, druk 4 + 4 karton 255 g, folia błysk 1 str., grzbiet 5 mm, klejona
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 1000 egz.

Pozycja nr 16
Format: 120 (szer.) x 210 (wys.) mm
Objętość: 64 strony
Środek: druk 4 + 4, papier posiadający następujące parametry: gramatura 115 g, wolumen 1.08, przykładowo Magno Volume 115 g (1.08)
Oprawa: ze skrzydełkami, format 120 x 210 mm + szerokość skrzydełek – 110 mm, druk 4 + 4 karton 255 g, folia błysk 1 str., grzbiet 5 mm, klejona
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 1000 egz.

Pozycja nr 17
Format: 120 (szer.) x 210 (wys.) mm
Objętość: 64 strony
Środek: druk 4 + 4, papier posiadający następujące parametry: gramatura 115 g, wolumen 1.08, przykładowo Magno Volume 115 g (1.08)
Oprawa: ze skrzydełkami, format 120 x 210 mm + szerokość skrzydełek – 110 mm, druk 4 + 4 karton 255 g, folia błysk 1 str., grzbiet 5 mm, klejona
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 1000 egz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.5.5.) Wartość części: 14000 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ V

Pozycja nr 18
Format: 145 (szer.) x 215 (wys.) mm
Objętość: 96 stron
Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 80 g, wolumen 1.6, przykładowo: Lux Cream 80 g (1.6)
Oprawa: twarda całopapierowa, tektura 2,5 mm, oklejka 4+0 kreda 135-150 g, wyklejka niezadrukowana, offset 120-140 g, folia matowa 1 str., lakier UV wybiórczo, grzbiet prosty, kapitałka biała, szyta i klejona
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 500 egz.

Pozycja nr 19
Format: 145 (szer.) x 205 (wys.) mm
Objętość: 304 strony
Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 70 g, wolumen 1.3, przykładowo Stella Press HB 70 g (1.3)
Oprawa: zintegrowana: 4+0, karton 275 g, wyklejka offset w kolorze środka 140g bez zadruku, oklejka kreda 150g, folia mat 1 str., szyta nićmi, lakier UV wybiórczo, kapitałka biała, grzbiet zaokrąglony
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 500 egz.

Pozycja nr 20
Format: 160 (szer.) x 240 (wys.) mm
Objętość: 512 stron
Środek: 4+4, papier posiadający następujące parametry: gramatura 90 g, wolumen 1.5, przykładowo Munken Print White 90g. (1.5)
Oprawa: wyklejka 1+0 offset 150g (panton 625U), grzbiet zaokrąglony, tektura 2,5mm, kapitałka biała, okleina 4+0+folia mat aksamit+UV-miejsc. 1 str.
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 500 egz.

Pozycja nr 21
Format bloku: 150 (szer.) x 220 (wys.) mm
Objętość: 110 stron
Środek: papier o następujących parametrach: bezdrzewny, bezkwasowy, gram. 90 g, volumen 1.5, przykł. Alto Blanc 90g (1.5), Munken Premium White 90g (1.5), druk: 1 + 1, z wyjątkiem stron: 94-108, gdzie 4+4
Oprawa: twarda całopapierowa 2,5 mm, oklejka druk 4+0 kreda 135-150g, folia mat, lakier UV wybiórczo, wyklejka niezadrukowana offset 120-140 g, szyta nićmi
Publikacja posiada ISBN
Nakład: 800 egz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.5.5.) Wartość części: 55500 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ VI

Pozycja nr 22
Format: 170 (szer.) x 240 (wys.) mm
Objętość: 140 stron
Środek: papier posiadający następujące parametry: gramatura 115g (1.2), przykładowo Sora Mat Plus 115 g (1.2), 4 + 4
Oprawa: karton 1 str. 350 g, 4 + 0, folia mat, klejona
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 500 egz.

Pozycja nr 23
Format: 145 (szer.) x 200 (wys.) mm
Objętość: 312 stron
Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 90 g, wolumen 1.5, przykładowo Amber Volume 90 g (1.5)
Oprawa: 4+0 karton jednostronnie powlekany 275 g , folia soft touch, lakier UV wybiórczo, klejona
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 1000 egz.

Pozycja nr 24
Format: 145 (szer.) x 200 (wys.) mm
Objętość: 280 stron
Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 90g, wolumen 1.5, przykładowo Amber Volume 90 g (1.5)
Oprawa: 4+0 karton jednostronnie powlekany 275 g , folia soft touch, lakier UV wybiórczo, klejona
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 1000 egz.

Pozycja nr 25
Format: 145 (szer.) x 205 (wys.) mm
Objętość: 302 stron
Środek: druk 1 + 1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 90 g, wolumen 1.5, przykładowo Amber Volume 90 g (1.5)
Oprawa: 4 + 0 karton jednostronnie powlekany 275 g , folia Soft Touch, lakier UV wybiórczo, klejona
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 500 egz.

Pozycja nr 26
Format: 145 (szer.) x 205 (wys.) mm
Objętość: 236 stron
Środek: druk 1 + 1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 90 g, wolumen 1.5, przykładowo Amber Volume 90 g (1.5)
Oprawa: 4 + 0 karton jednostronnie powlekany 275 g , folia Soft Touch, lakier UV wybiórczo, klejona
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 500 egz

4.5.3.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.5.5.) Wartość części: 60800,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ VII

Pozycja nr 27
Format: 160 (szer.) x 245 (wys.) mm
Objętość: 236 stron
Środek: druk 1 + 1 z wyjątkiem stron kolorowych od 117-212, papier posiadający następujące parametry: gramatura 80 g, wolumen 1.6, przykładowo Lux Cream 80 g (1.6)
Oprawa: twarda całopapierowa 2,5 mm, oklejka 150 g kreda mat zadrukowana 4+0, folia mat + lakier UV wybiórczo jednostronnie, wyklejka offset 140g niezadrukowana, szyta nićmi, grzbiet prosty, kapitałka biała
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 500 egz.

Pozycja nr 28
Format: 160 (szer.) x 245 (wys.) mm
Objętość: 236 stron
Środek: druk 1 + 1 z wyjątkiem stron kolorowych od 115-210, papier posiadający następujące parametry: gramatura 80 g, wolumen 1.5, przykładowo Amber Volume 80 g (1.5)
Oprawa: twarda całopapierowa 2,5 mm, oklejka 150 g kreda mat zadrukowana 4+0, folia mat + lakier UV wybiórczo jednostronnie, wyklejka offset 140g niezadrukowana, szyta nićmi, grzbiet prosty, kapitałka biała
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 1000 egz.

Pozycja nr 29
Format: 14,5 (szer.) x 20,5 (wys.) cm
Objętość: 164 strony
Papier: 1+1, Amber Volume 90 g (1.5) lub równoważny (równoważny: posiadający takie same parametry, jak powyżej wskazane dla materiału, którego nazwa została określona).
Oprawa: twarda całopapierowa 2,5 mm, oklejka 150 g kreda mat zadrukowana 4+0, folia mat + lakier UV wybiórczo jednostronnie, wyklejka offset 140 g niezadrukowana, szyta nićmi, grzbiet prosty, kapitałka biała
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 500 egz.

Pozycja nr 30
Format: 165 (szer.) x 235 (wys.) mm
Objętość: 160 stron
Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 100 g, wolumen 1.5, przykładowo Munken Print Cream 15 (100g /vol. 1.5)
Okładka: druk 4+0, karton 275 g jednostronnie powlekany, folia błysk 1 str. + lakier UV mat. wybiórczo
Oprawa: klejona
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 1000 egz.

Pozycja nr 31
Format: 145 (szer.) x 215 (wys.) mm
Objętość: 136 stron
Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 80 g, wolumen 1.6, przykładowo Lux Cream 80 g (1.6)
Oprawa: karton 1 str. 350 g, 4+0, 1 str. folia mat + lakier UV wybiórczo, oprawa klejona
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 1000 egz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.5.5.) Wartość części: 44500 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 33285 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 41442 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 33285 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zapol Sobczyk Spółka Komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8520509412

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 33285 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 147400 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 156270 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 147400 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TOP DRUK SP. Z O.O. SP.K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7182141097

7.3.4) Miejscowość: Łomża

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 147400 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 28770 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 32025 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 28770 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zapol Sobczyk Spółka Komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8520509412

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 28770 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13860 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 30660 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13860 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Top Druk Sp. z o.o. sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7182141097

7.3.4) Miejscowość: Łomża

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13860 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 56805 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 60475 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 56805 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zapol Sobczyk Spółka Komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8520509412

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 56805 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 35175 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 59829 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 41600 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TOP DRUK Sp. z O.O. Sp. K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7182141097

7.3.4) Miejscowość: Łomża

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 41600 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 45360 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 70200 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 45360 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zapol Sobczyk Spółka Komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8520509412

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 45360 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.