eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oświęcim › Usługa druku i dostawy 31 pozycji w VII częściach z dopuszczeniem ofert częściowychOgłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa druku i dostawy 31 pozycji w VII częściach z dopuszczeniem ofert częściowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276015

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Więźniów Oświęcimia 20

1.5.2.) Miejscowość: Oświęcim

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@auschwitz.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.auschwitz.org/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa druku i dostawy 31 pozycji w VII częściach z dopuszczeniem ofert częściowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-96e39356-583d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406424

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00116988/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Druk publikacji z dostawą

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-96e39356-583d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawców i Zamawiającego za pośrednictwem platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@auschwitz.org (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w module edukacyjnym
https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2022/07/Oferty-5.2.1.pdf
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje te wymagania oraz warunki korzystania z ww. platformy.
a. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem platformy e-Zamówienia wynosi 150MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
b. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej złożenia na platformie e-Zamówienia. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje się datę złożenia/wysłania ich na platformie e-Zamówienia albo w szczególnie uzasadnionych przypadkach o których mowa w ppkt. 1 ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w ppkt 1 SWZ.
c. Ogólne zasady korzystania z platformy e-Zamówienia:
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie e-Zamówienia, tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
- Komputer PC: Parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD; Zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych: MS Windows 7 lub nowszy OSX/Mac OS 10.10, Ubuntu 14.04; Zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek: Chrome 66.0 lub nowsza, Firefox 59.0 lub nowszy, Safari 11.1 lub nowsza, Edge 14.0 i nowsze,
- Tablet/Telefon: Parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS; Przeglądarka Chrome 61 lub nowa.
- Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies;
- Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj.: plików o wielkości do 150 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, docx, xlsx, csv, jpg, jpeg, tif, png, svg, zip, tar, gz, gzip, 7z, XAdES, CAdES, PAdES.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I

Pozycja nr 1
Format: 230 (szer.) x 180 (wys.) mm
Objętość: 80 stron
Środek: druk 4 + 4, papier posiadający następujące parametry: kreda mat 150 g
Oprawa: twarda całopapierowa, tektura 2,5 mm, oklejka 4 + 0 kreda 135-150 g, wyklejka offset 140 g niezadrukowana, folia matowa 1 str., lakier UV wybiórczo, kapitałka biała, grzbiet prosty, szyta i klejona
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 500 egz.

Pozycja nr 2
Format: 230 (szer.) x 180 (wys.) mm
Objętość: 80 stron
Środek: druk 4 + 4, papier posiadający następujące parametry: kreda mat 150 g
Oprawa: twarda całopapierowa, tektura 2,5 mm, oklejka 4 + 0 kreda 135-150 g, wyklejka offset 140 g niezadrukowana, folia matowa 1 str., lakier UV wybiórczo, kapitałka biała, grzbiet prosty, szyta i klejona
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 500 egz.

Pozycja nr 3
Format: 150 (szer.) x 220 (wys.) mm
Objętość: 176 stron
Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 90 g, wolumen 1.5, przykładowo Amber Volume 90 g (1.5), 3 wkładki (4 str. pomiędzy stronami 16/17 + 8 str. pomiędzy stronami 112/113 + 4 str. pomiędzy stronami 160/161), druk 4+4 kreda mat 130 g
Oprawa: twarda całopapierowa 2,5 mm, oklejka 150 g kreda mat zadrukowana 4+0, folia mat, wyklejka offset 140 g niezadrukowana, szyta nićmi, grzbiet prosty Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 500 egz.

Pozycja nr 4
Format: 150 (szer.) x 220 (wys.) mm
Objętość: 198 stron
Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 90 g, wolumen 1.5, przykładowo Amber Volume 90 g (1.5), 3 wkładki (4 str. pomiędzy stronami 16/17 + 8 str. pomiędzy stronami 112/113+ 4 str. pomiędzy stronami 184/ 185), druk 4+4 kreda mat 130 g
Oprawa: twarda całopapierowa 2,5 mm, oklejka 150 g kreda mat zadrukowana 4+0, folia mat, wyklejka offset 140 g niezadrukowana, szyta nićmi, grzbiet prosty
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 500 egz.

4.2.5.) Wartość części: 33000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II

Pozycja nr 5
Format: 300 (szer.) x 230 mm (wys.)
Objętość: 236 stron
Środek: druk 4+4, papier o następujących parametrach: gramatura 100g, vol. 1.1, przykładowo Sora Matt Arte 100g (1.1)
Oprawa: twarda całopapierowa, 2,5 mm, oklejka 135g zadrukowana 4+0, folia mat + lakier UV wybiórczo jednostronnie, wyklejka offset 140g niezadrukowana, grzbiet prosty, kapitałka biała.
Książka szyta i klejona
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 700 egz.

Pozycja nr 6
Format: 270 (szer.) x 235 (wys.) mm
Objętość: 232 strony
Środek: druk: 4+4, papier o następujących parametrach: gramatura 120g, vol. 1.15, przykładowo: Arena White Smooth 120g (1.15)
Okładka: twarda całopapierowa, tektura 2 mm, oklejka druk 4+0, kreda 135-150g, wyklejka niezadrukowana offset 120-140g, folia matowa 1 str., lakier UV wybiórczo, grzbiet prosty, kapitałka szara, szyta i klejona
Publikacja posiada ISBN
Nakład: 600 egz.

Pozycja nr 7
Format: 220 (szer.) x 280 (wys.) mm
Objętość: 208 stron
Środek: druk 4 + 4, papier posiadający następujące parametry: gramatura 115g, wolumen 1.25, przykładowo Sora Mat Plus 115g (1.25)
Oprawa: twarda całopapierowa, tektura 2,5 mm, oklejka druk 4 + 0, kreda 135 g, folia mat, lakier UV wybiórczo, wyklejka offset 120-140 g niezadrukowana, grzbiet zaokrąglony, kapitałka zielona, szyta nićmi
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 2 000 egz.

Pozycja nr 8
Format: 220 (szer.) x 280 (wys.) mm
Objętość: 208 stron
Środek: druk 4 + 4, papier posiadający następujące parametry: gramatura 115 g, wolumen 1.25, przykładowo Sora Mat Plus 115g (1.25)
Oprawa: twarda całopapierowa, tektura 2,5 mm, oklejka druk 4 + 0, kreda 135 g, folia mat, lakier UV wybiórczy, wyklejka offset 120-140 g niezadrukowana, grzbiet zaokrąglony, kapitałka zielona, szyta nićmi
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 1000 egz.

4.2.5.) Wartość części: 154000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ III

Pozycja nr 9
Format: 145 (szer.) x 205 (wys.) mm
Objętość: 194 strony
Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 90 g, wolumen 1.5, przykładowo Amber Volume 90 g (1.5)
Oprawa: 4+0 karton 1 str. 350g + folia mat, folia UV wybiórczo jednostronnie, klejona
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 1000 egz.

Pozycja nr 10
Format: 145 (szer.) x 205 (wys.) mm
Objętość: 213 stron
Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 90 g, wolumen 1.5, przykładowo Amber Volume 90 g (1.5)
Oprawa: 4+0 karton 1 str. 350g + folia mat, folia UV wybiórczo jednostronnie, klejona
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 500 egz.

Pozycja nr 11
Format: 150 (szer.) x 210 (wys.) mm
Objętość: 268 stron
Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 90 g, wolumen 1.5, przykładowo Munken Print White 90g (1.5), wklejka 8 stron, druk 4+4, kreda mat 130g między stronami 64/65
Okładka ze skrzydełkami: druk 4+0, karton 275 g, folia Soft Touch 1 str., lakier UV wybiórczo, szer. skrzydełek 80 mm
Oprawa: klejona
Publikacja posiada ISBN
Nakład: 500 egz.

Pozycja nr 12
Format: 148 (szer.) x 210 (wys.) mm
Objętość: 102 strony
Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 100g, wolumen 1.3, przykładowo Alto 100g (1.3), od str. 85 do str. 102 druk 4+4, kreda mat 130 g
Okładka: druk 4+0, karton 275g, folia Soft Touch 1 str., lakier UV wybiórczo, klejona
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 500 egz.

Pozycja nr 13
Format: 150 (szer.) x 220 (wys.) mm
Objętość: 250 stron
Środek: druk 1 + 1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 90 g, wolumen 1.5, przykładowo Amber Volume 90 g (1.5)
Oprawa: druk 4 + 0, karton jednostronnie powlekany 275 g, folia mat. jednostronnie, lakier UV wybiórczo, klejona
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 1000 egz.

4.2.5.) Wartość części: 27500 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ IV

Pozycja nr 14
Format: 120 (szer.) x 210 (wys.) mm
Objętość: 64 strony
Środek: druk 4 + 4, papier posiadający następujące parametry: gramatura 115 g, wolumen 1.08, przykładowo Magno Volume 115 g (1.08)
Oprawa: ze skrzydełkami, format 120 x 210 mm + szerokość skrzydełek – 110 mm, druk 4 + 4 karton 255 g, folia błysk 1 str., grzbiet 5 mm, klejona
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 1000 egz.

Pozycja nr 15
Format: 120 (szer.) x 210 (wys.) mm
Objętość: 64 strony
Środek: druk 4 + 4, papier posiadający następujące parametry: gramatura 115 g, wolumen 1.08, przykładowo Magno Volume 115 g (1.08)
Oprawa: ze skrzydełkami, format 120 x 210 mm + szerokość skrzydełek – 110 mm, druk 4 + 4 karton 255 g, folia błysk 1 str., grzbiet 5 mm, klejona
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 1000 egz.

Pozycja nr 16
Format: 120 (szer.) x 210 (wys.) mm
Objętość: 64 strony
Środek: druk 4 + 4, papier posiadający następujące parametry: gramatura 115 g, wolumen 1.08, przykładowo Magno Volume 115 g (1.08)
Oprawa: ze skrzydełkami, format 120 x 210 mm + szerokość skrzydełek – 110 mm, druk 4 + 4 karton 255 g, folia błysk 1 str., grzbiet 5 mm, klejona
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 1000 egz.

Pozycja nr 17
Format: 120 (szer.) x 210 (wys.) mm
Objętość: 64 strony
Środek: druk 4 + 4, papier posiadający następujące parametry: gramatura 115 g, wolumen 1.08, przykładowo Magno Volume 115 g (1.08)
Oprawa: ze skrzydełkami, format 120 x 210 mm + szerokość skrzydełek – 110 mm, druk 4 + 4 karton 255 g, folia błysk 1 str., grzbiet 5 mm, klejona
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 1000 egz.

4.2.5.) Wartość części: 14000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ V

Pozycja nr 18
Format: 145 (szer.) x 215 (wys.) mm
Objętość: 96 stron
Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 80 g, wolumen 1.6, przykładowo: Lux Cream 80 g (1.6)
Oprawa: twarda całopapierowa, tektura 2,5 mm, oklejka 4+0 kreda 135-150 g, wyklejka niezadrukowana, offset 120-140 g, folia matowa 1 str., lakier UV wybiórczo, grzbiet prosty, kapitałka biała, szyta i klejona
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 500 egz.

Pozycja nr 19
Format: 145 (szer.) x 205 (wys.) mm
Objętość: 304 strony
Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 70 g, wolumen 1.3, przykładowo Stella Press HB 70 g (1.3)
Oprawa: zintegrowana: 4+0, karton 275 g, wyklejka offset w kolorze środka 140g bez zadruku, oklejka kreda 150g, folia mat 1 str., szyta nićmi, lakier UV wybiórczo, kapitałka biała, grzbiet zaokrąglony
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 500 egz.

Pozycja nr 20
Format: 160 (szer.) x 240 (wys.) mm
Objętość: 512 stron
Środek: 4+4, papier posiadający następujące parametry: gramatura 90 g, wolumen 1.5, przykładowo Munken Print White 90g. (1.5)
Oprawa: wyklejka 1+0 offset 150g (panton 625U), grzbiet zaokrąglony, tektura 2,5mm, kapitałka biała, okleina 4+0+folia mat aksamit+UV-miejsc. 1 str.
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 500 egz.

Pozycja nr 21
Format bloku: 150 (szer.) x 220 (wys.) mm
Objętość: 110 stron
Środek: papier o następujących parametrach: bezdrzewny, bezkwasowy, gram. 90 g, volumen 1.5, przykł. Alto Blanc 90g (1.5), Munken Premium White 90g (1.5), druk: 1 + 1, z wyjątkiem stron: 94-108, gdzie 4+4
Oprawa: twarda całopapierowa 2,5 mm, oklejka druk 4+0 kreda 135-150g, folia mat, lakier UV wybiórczo, wyklejka niezadrukowana offset 120-140 g, szyta nićmi
Publikacja posiada ISBN
Nakład: 800 egz.

4.2.5.) Wartość części: 55500 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ VI

Pozycja nr 22
Format: 170 (szer.) x 240 (wys.) mm
Objętość: 140 stron
Środek: papier posiadający następujące parametry: gramatura 115g (1.2), przykładowo Sora Mat Plus 115 g (1.2), 4 + 4
Oprawa: karton 1 str. 350 g, 4 + 0, folia mat, klejona
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 500 egz.

Pozycja nr 23
Format: 145 (szer.) x 200 (wys.) mm
Objętość: 312 stron
Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 90 g, wolumen 1.5, przykładowo Amber Volume 90 g (1.5)
Oprawa: 4+0 karton jednostronnie powlekany 275 g , folia soft touch, lakier UV wybiórczo, klejona
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 1000 egz.

Pozycja nr 24
Format: 145 (szer.) x 200 (wys.) mm
Objętość: 280 stron
Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 90g, wolumen 1.5, przykładowo Amber Volume 90 g (1.5)
Oprawa: 4+0 karton jednostronnie powlekany 275 g , folia soft touch, lakier UV wybiórczo, klejona
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 1000 egz.

Pozycja nr 25
Format: 145 (szer.) x 205 (wys.) mm
Objętość: 302 stron
Środek: druk 1 + 1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 90 g, wolumen 1.5, przykładowo Amber Volume 90 g (1.5)
Oprawa: 4 + 0 karton jednostronnie powlekany 275 g , folia Soft Touch, lakier UV wybiórczo, klejona
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 500 egz.

Pozycja nr 26
Format: 145 (szer.) x 205 (wys.) mm
Objętość: 236 stron
Środek: druk 1 + 1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 90 g, wolumen 1.5, przykładowo Amber Volume 90 g (1.5)
Oprawa: 4 + 0 karton jednostronnie powlekany 275 g , folia Soft Touch, lakier UV wybiórczo, klejona
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 500 egz

4.2.5.) Wartość części: 60800,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ VII

Pozycja nr 27
Format: 160 (szer.) x 245 (wys.) mm
Objętość: 236 stron
Środek: druk 1 + 1 z wyjątkiem stron kolorowych od 117-212, papier posiadający następujące parametry: gramatura 80 g, wolumen 1.6, przykładowo Lux Cream 80 g (1.6)
Oprawa: twarda całopapierowa 2,5 mm, oklejka 150 g kreda mat zadrukowana 4+0, folia mat + lakier UV wybiórczo jednostronnie, wyklejka offset 140g niezadrukowana, szyta nićmi, grzbiet prosty, kapitałka biała
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 500 egz.

Pozycja nr 28
Format: 160 (szer.) x 245 (wys.) mm
Objętość: 236 stron
Środek: druk 1 + 1 z wyjątkiem stron kolorowych od 115-210, papier posiadający następujące parametry: gramatura 80 g, wolumen 1.5, przykładowo Amber Volume 80 g (1.5)
Oprawa: twarda całopapierowa 2,5 mm, oklejka 150 g kreda mat zadrukowana 4+0, folia mat + lakier UV wybiórczo jednostronnie, wyklejka offset 140g niezadrukowana, szyta nićmi, grzbiet prosty, kapitałka biała
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 1000 egz.

Pozycja nr 29
Format: 14,5 (szer.) x 20,5 (wys.) cm
Objętość: 164 strony
Papier: 1+1, Amber Volume 90 g (1.5) lub równoważny (równoważny: posiadający takie same parametry, jak powyżej wskazane dla materiału, którego nazwa została określona).
Oprawa: twarda całopapierowa 2,5 mm, oklejka 150 g kreda mat zadrukowana 4+0, folia mat + lakier UV wybiórczo jednostronnie, wyklejka offset 140 g niezadrukowana, szyta nićmi, grzbiet prosty, kapitałka biała
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 500 egz.

Pozycja nr 30
Format: 165 (szer.) x 235 (wys.) mm
Objętość: 160 stron
Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 100 g, wolumen 1.5, przykładowo Munken Print Cream 15 (100g /vol. 1.5)
Okładka: druk 4+0, karton 275 g jednostronnie powlekany, folia błysk 1 str. + lakier UV mat. wybiórczo
Oprawa: klejona
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 1000 egz.

Pozycja nr 31
Format: 145 (szer.) x 215 (wys.) mm
Objętość: 136 stron
Środek: druk 1+1, papier posiadający następujące parametry: gramatura 80 g, wolumen 1.6, przykładowo Lux Cream 80 g (1.6)
Oprawa: karton 1 str. 350 g, 4+0, 1 str. folia mat + lakier UV wybiórczo, oprawa klejona
Publikacja posiada nr ISBN
Nakład: 1000 egz.

4.2.5.) Wartość części: 44500 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z paragrafem 8 Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Złożenie oferty wraz z oświadczeniem i innymi dokumentami wymienionymi w SWZ oraz jej wycofanie odbywa się przy użyciu platformy e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.