eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Pełnienie funkcji specjalistów (stanowiska personelu eksperckiego) objętych Projektem pn. Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" - w podziale na częściOgłoszenie z dnia 2022-12-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji specjalistów (stanowiska personelu eksperckiego) objętych Projektem pn. Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" – w podziale na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

1.3.) Oddział zamawiającego: ZGWWP

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 051979777

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świętojańśka

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-277

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 857323700

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zgwwp.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgwwp.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji specjalistów (stanowiska personelu eksperckiego) objętych Projektem pn. Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" – w podziale na części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ce840fdd-7420-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00477220

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00065589/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Pełnienie funkcji specjalistów (stanowiska personelu eksperckiego) objętych Projektem pn. Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20 pn. Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ce840fdd-7420-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-05262a0d- 2fb0-11ed-8832-4e4740e186ac Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje dotyczące wymagań
technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej znajdują się w rozdziale XII i XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., 119 str. 1, z 2018r. Nr 127 poz. 2, z 2021r. Nr 74 poz. 35), zwanym dalej „RODO”,
informujemy, że:
1) Administratorem Danych Osobowych jest Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego,
z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Świętojańskiej 24 reprezentowany przez Zarząd.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: anetakub@op.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym
bez możliwości przeprowadzenia negocjacji; art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w odniesieniu do danych osobowych osoby będącej stroną
umowy oraz art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do pozostałych danych osobowych - w celu i zakresie
niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.
4) dobrowolne podanie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane ja wyrażenie zgody na ich
przetwarzanie. W takim przypadku podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o przetwarzaniu danych
osobowych.
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy PZP
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
11) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
12) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej;
2. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem
w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca
bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje
Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa wart.
14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 4/ZP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Specjalista ds. systemów informacji przestrzennych i opartych na nich systemach e-usług. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72222200-9 - Usługi w zakresie systemów informacji lub usługi w zakresie planowania technologii

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79417000-0 - Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa

72227000-2 - Usługi doradcze w zakresie integracji oprogramowania

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

72246000-1 - Usługi doradcze w zakresie systemów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą dla części 1 ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów biorąc pod uwagę następujące kryteria:
1) kryterium ceny – waga 60%;
2) kryterium doświadczenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia o którym mowa w rozdz. VII SWZ – waga 20%;
3) kryterium wykształcenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia, o którym mowa w rozdz. VII SWZ – waga 20%

1.1 Punktacja w zakresie przedstawionego kryterium ceny (Cp) zostanie obliczona na podstawie wzoru:


Cm
Cp = -------------- x 60 pkt
Cb

Cp - otrzymana ilość punktów w kryterium ceny,
Cm - cena oferty minimalnej brutto,
Cb - cena oferty badanej brutto.
1.2 Punktacja (D) w kryterium doświadczenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia, oceniana będzie według następujących zasad:
- Doświadczenie we wdrażaniu jednego systemu informatycznego elektronicznej obsługi jednostki wykonawstwa geodezyjnego, obywateli i projektantów umożliwiającego realizację usług drogą elektroniczną 0 pkt,
- Doświadczenie we wdrażaniu więcej niż jednego systemu informatycznego elektronicznej obsługi jednostki wykonawstwa geodezyjnego, obywateli i projektantów umożliwiającego realizację usług drogą elektroniczną 20 pkt,

1.3 Punktacja (W) w kryterium wykształcenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia, oceniana będzie według następujących zasad:
- posiadanie wykształcenia wyższego II stopnia – 0 pkt,
- posiadanie wykształcenia technicznego II stopnia w kierunkach informatyka lub elektronika lub geodezja lub kartografia.– 20 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia o którym mowa w rozdz. VII SWZ – waga 20%;

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: wykształcenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia, o którym mowa w rozdz. VII SWZ

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Specjalista ds. integracji systemów komunikacji i przetwarzania dokumentów elektronicznych

4.2.6.) Główny kod CPV: 72222200-9 - Usługi w zakresie systemów informacji lub usługi w zakresie planowania technologii

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79417000-0 - Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa

72227000-2 - Usługi doradcze w zakresie integracji oprogramowania

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

72246000-1 - Usługi doradcze w zakresie systemów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą dla części 2 ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów biorąc pod uwagę następujące kryteria:
1) kryterium ceny – waga 60%;
2) kryterium doświadczenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia o którym mowa w rozdz. VII SWZ – waga 30%;
3) kryterium wykształcenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia o którym mowa w rozdz. VII SWZ -waga 10%.

2.1 Punktacja w zakresie przedstawionego kryterium ceny (Cp) zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Cm
Cp = -------------- x 100 x 60 pkt
Cb

Cp - otrzymana ilość punktów w kryterium ceny,
Cm - cena oferty minimalnej brutto,
Cb - cena oferty badanej brutto.
2.2 Punktacja (D) w kryterium doświadczenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia, oceniana będzie według następujących zasad:
- doświadczenie w zakresie wdrażania systemów informatycznych gromadzenia, przetwarzania oraz zarządzania obiegiem dokumentów (w co najmniej w dwóch jednostkach administracji publicznej) lub doświadczenie w administrowaniu systemem informatycznym obiegu dokumentów w urzędzie administracji publicznej co najmniej 3 lat – 10 pkt,
- doświadczenie w zespołach projektowania systemów obiegu dokumentów – 10 pkt,
- minimum 3 letnie doświadczenie w administrowaniu systemami MS Active Directory i MS SQL Server – 10 pkt,
2.3 Punktacja (W) w kryterium wykształcenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia, oceniana będzie według następujących zasad:
- posiadanie wykształcenia wyższego II stopnia – 0 pkt,
- posiadanie wykształcenia wyższego II stopnia elektronika lub informatyka – 10 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia o którym mowa w rozdz. VII SWZ – waga 20%;

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: wykształcenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia, o którym mowa w rozdz. VII SWZ

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4.1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby:
dla części 1
a) Specjalistę ds. systemów informacji przestrzennych i opartych na nich systemach e-usług
- minimum jedną osobą posiadającą:
- wykształcenie wyższe techniczne II stopnia;
- doświadczenie we wdrażaniu min. jednego systemu informatycznego elektronicznej obsługi jednostki wykonawstwa geodezyjnego, obywateli i projektantów umożliwiającego realizację usług drogą elektroniczną,
- doświadczenie w zakresie profesjonalnej obsługi systemów informatycznych e-usług realizujących e-usługi oparte na danych przestrzennych (min. 3 letnie).
dla części 2
b) Specjalista ds. integracji systemów komunikacji i przetwarzania dokumentów elektronicznych minimum jedną osobę posiadającą:
- wykształcenie wyższe II stopnia,
- znajomość instrukcji kancelaryjnej i jednolitych rzeczowych wykazów akt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ; Zamawiający wzywa do złożenia niniejszego oświadczenia w przypadku gdy dla danej części złożono więcej niż jedną ofertę;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresem do wykonania przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy stanowiącej załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 15:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na Platformie e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 15:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.