eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tuchola › Budowa hali składowania osadu na terenie oczyszczalni ścieków w TucholiOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa hali składowania osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Tucholi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W TUCHOLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870257484

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Świecka 68

1.5.2.) Miejscowość: Tuchola

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-500

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pk@pk.tuchola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk.tuchola.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pktuchola.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa hali składowania osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Tucholi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ea548c9-4800-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00477142

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.Priorytet II : Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0046/17-00

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00383778/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa hali składowania osadu na terenie oczyszczalni ścieków w ramach Projektu Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi.
1.1. Rozwiązanie podstawowe.
Budynek hali składowania osadu ( Obiekt P11 ) przewidziano, jako obudowaną wiatę w konstrukcji stalowej. Wymiar w rzucie budynku 35,5m x 20,0m. Główną konstrukcję nośną stanowią powtarzalne ramy stalowe w rozstawie 5,75m oraz 4,0m. Słupy ram utwierdzone w filarach żelbetowych z kształtowników HEA160. Na słupach, przegubowo oparte dwuspadowe dźwigary kratowe. Pas górny dwuteownika HEA160, pas dolny HEA140. Skratowanie z rur kwadratowych RK60x60x4. Na kratownicach płatwie z dwuteownika gorącowalcowanego IPE180 w układzie wieloprzęsłowym, dodatkowo stężone przeciwskrętnie ceownikiem C80. Stężenia połaciowe z pręta Ø20. Tężniki przewidziano z RK80x80x5/RK50x50x4. Pokrycie dachu oraz obudowy hali z blachy trapezowej T50, gr.0,5mm w układzie wieloprzęsłowym. Kąt spadku dachu 9⁰. Posadowienie budynku bezpośrednio na żelbetowych ścianach oporowych, ściany o wysokości 3,0m nad poziomem posadzki. Poziom posadowienia: -1.30m poniżej poziomu zera budynku. Od strony północnej obniżenie fundamentów realizowane przez ławy schodkowe.
1.2. Rozwiązanie wariantowe.
Zamawiający przewiduje, jako rozwiązanie wariantowe wykonanie hali składowania osadu typu namiotowego o pokryciu ścian i dachu z plandeki PCV. Konstrukcja hali namiotowej stalowa, aluminiowa lub mieszana. Dach dwuspadowy o dowolnym kącie nachylenia połaci dachowych.
Zmiany w stosunku do projektu podstawowego zatwierdzonego Decyzją Starosty Tucholskiego BD.5740.TUCH.29.2021 z dnia 18.05.2021 r. wprowadzone przez Inwestora dla hali magazynowania osadu:
1) głębokość posadowienia ścian oporowych 1,0 m poniżej poziomu terenu,
2) wymiary hali (ścian oporowych) - długość zmniejszona o 70 cm od strony węższej (od strony komory wód odciekowych P20). Rezygnacja z pali Wolfsholtza (budynek odsunięty od zbiornika żelbetowego nr 20 o 1,20 m - 50 cm przesuniecie budynku i skrócenie budynku o 70 cm),
3) ściana oporowa – dolna i górna część o grubości 25 cm, beton B37W8,
4) wysokość górnej części ściany oporowej 2,80 m liczone od posadzki,
5) górna część ściany oporowej poszerzona w miejscach posadowienia słupów konstrukcji hali stalowej do grubości 40 cm oraz szerokości 40 cm,
6) wysokość otworu wjazdowego licząc od posadzki 4,50 m (obejmuje ścianę oporową i górną część stalowej hali),
7) górna część hali powyżej ścian oporowych:
a) Hala typu namiotowego o pokryciu ścian i dachu z plandeki PCV,
b) Konstrukcja hali namiotowej stalowa, aluminiowa lub mieszana,
c) Dach dwuspadowy o dowolnym kącie nachylenia połaci dachowych;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1526875,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1699998,61 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1526875,68 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: J&M. Konstrukcje Żelbetowe Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5611605657

7.3.3) Ulica: Reymonta 8

7.3.4) Miejscowość: Tuchola

7.3.5) Kod pocztowy: 89-500

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

dostawa i montaż hali namiotowej

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 152687568 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.