eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tuchola › Budowa hali składowania osadu na terenie oczyszczalni ścieków w TucholiOgłoszenie z dnia 2022-10-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa hali składowania osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Tucholi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W TUCHOLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870257484

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Świecka 68

1.4.2.) Miejscowość: Tuchola

1.4.3.) Kod pocztowy: 89-500

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: pk@pk.tuchola.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk.tuchola.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00400757

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-10-19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00383778/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie stawia się wymagań,
2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 150.000,00 zł,
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia wg załącznika Nr 2, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie :
a) Doświadczenia :
posiadają doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tzn. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowy hal ( lub wiat zabudowanych ścianami ) o konstrukcji stalowej lub aluminiowej lub mieszanej i wymiarach min. 25 x 15 m, zabudowanych blachą lub hal namiotowych o konstrukcji i wymiarach jw.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia wg załącznika Nr 2, na zasadzie SPEŁNIA/NIESPEŁNIA.
b) Osób zdolnych do wykonania zamówienia - dysponują :
 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tej specjalności, posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie ( liczone od daty otrzymania uprawnień ) w kierowaniu budową lub robotami budowy hal o konstrukcji metalowej, w tym min. jednej o wymiarach min. 25 x 15 m.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia wg załącznika Nr 2, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

Po zmianie:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie stawia się wymagań,
2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 150.000,00 zł,
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia wg załącznika Nr 2, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie :
a) Doświadczenia :
posiadają doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tzn. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowy hal ( lub wiat zabudowanych ścianami ) o konstrukcji stalowej lub aluminiowej lub mieszanej i wymiarach min. 25 x 12 m, zabudowanych blachą lub hal namiotowych o konstrukcji i wymiarach jw.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia wg załącznika Nr 2, na zasadzie SPEŁNIA/NIESPEŁNIA.
b) Osób zdolnych do wykonania zamówienia - dysponują :
 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tej specjalności, posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie ( liczone od daty otrzymania uprawnień ) w kierowaniu budową lub robotami budowy hal o konstrukcji metalowej, w tym min. jednej o wymiarach min. 25 x 12 m.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia wg załącznika Nr 2, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-10-25 10:00

Po zmianie:
2022-10-27 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-10-25 10:30

Po zmianie:
2022-10-27 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-11-23

Po zmianie:
2022-11-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.