eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tuchola › Budowa hali składowania osadu na terenie oczyszczalni ścieków w TucholiOgłoszenie z dnia 2022-10-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa hali składowania osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Tucholi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W TUCHOLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870257484

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Świecka 68

1.5.2.) Miejscowość: Tuchola

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-500

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pk@pk.tuchola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk.tuchola.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa hali składowania osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Tucholi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ea548c9-4800-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00383778

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.Priorytet II : Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0046/17-00

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pktuchola.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pktuchola.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zawarto w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zawarto w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa hali składowania osadu na terenie oczyszczalni ścieków w ramach Projektu Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi.
1.1. Rozwiązanie podstawowe.
Budynek hali składowania osadu ( Obiekt P11 ) przewidziano, jako obudowaną wiatę w konstrukcji stalowej. Wymiar w rzucie budynku 35,5m x 20,0m. Główną konstrukcję nośną stanowią powtarzalne ramy stalowe w rozstawie 5,75m oraz 4,0m. Słupy ram utwierdzone w filarach żelbetowych z kształtowników HEA160. Na słupach, przegubowo oparte dwuspadowe dźwigary kratowe. Pas górny dwuteownika HEA160, pas dolny HEA140. Skratowanie z rur kwadratowych RK60x60x4. Na kratownicach płatwie z dwuteownika gorącowalcowanego IPE180 w układzie wieloprzęsłowym, dodatkowo stężone przeciwskrętnie ceownikiem C80. Stężenia połaciowe z pręta Ø20. Tężniki przewidziano z RK80x80x5/RK50x50x4. Pokrycie dachu oraz obudowy hali z blachy trapezowej T50, gr.0,5mm w układzie wieloprzęsłowym. Kąt spadku dachu 9⁰. Posadowienie budynku bezpośrednio na żelbetowych ścianach oporowych, ściany o wysokości 3,0m nad poziomem posadzki. Poziom posadowienia: -1.30m poniżej poziomu zera budynku. Od strony północnej obniżenie fundamentów realizowane przez ławy schodkowe.
1.2. Rozwiązanie wariantowe.
Zamawiający przewiduje, jako rozwiązanie wariantowe wykonanie hali składowania osadu typu namiotowego o pokryciu ścian i dachu z plandeki PCV. Konstrukcja hali namiotowej stalowa, aluminiowa lub mieszana. Dach dwuspadowy o dowolnym kącie nachylenia połaci dachowych.
Zmiany w stosunku do projektu podstawowego zatwierdzonego Decyzją Starosty Tucholskiego BD.5740.TUCH.29.2021 z dnia 18.05.2021 r. wprowadzone przez Inwestora dla hali magazynowania osadu:
1) głębokość posadowienia ścian oporowych 1,0 m poniżej poziomu terenu,
2) wymiary hali (ścian oporowych) - długość zmniejszona o 70 cm od strony węższej (od strony komory wód odciekowych P20). Rezygnacja z pali Wolfsholtza (budynek odsunięty od zbiornika żelbetowego nr 20 o 1,20 m - 50 cm przesuniecie budynku i skrócenie budynku o 70 cm),
3) ściana oporowa – dolna i górna część o grubości 25 cm, beton B37W8,
4) wysokość górnej części ściany oporowej 2,80 m liczone od posadzki,
5) górna część ściany oporowej poszerzona w miejscach posadowienia słupów konstrukcji hali stalowej do grubości 40 cm oraz szerokości 40 cm,
6) wysokość otworu wjazdowego licząc od posadzki 4,50 m (obejmuje ścianę oporową i górną część stalowej hali),
7) górna część hali powyżej ścian oporowych:
a) Hala typu namiotowego o pokryciu ścian i dachu z plandeki PCV,
b) Konstrukcja hali namiotowej stalowa, aluminiowa lub mieszana,
c) Dach dwuspadowy o dowolnym kącie nachylenia połaci dachowych;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty i wbudowane oraz zamontowane materiały

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie stawia się wymagań,
2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 150.000,00 zł,
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia wg załącznika Nr 2, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie :
a) Doświadczenia :
posiadają doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tzn. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowy hal ( lub wiat zabudowanych ścianami ) o konstrukcji stalowej lub aluminiowej lub mieszanej i wymiarach min. 25 x 15 m, zabudowanych blachą lub hal namiotowych o konstrukcji i wymiarach jw.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia wg załącznika Nr 2, na zasadzie SPEŁNIA/NIESPEŁNIA.
b) Osób zdolnych do wykonania zamówienia - dysponują :
 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tej specjalności, posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie ( liczone od daty otrzymania uprawnień ) w kierowaniu budową lub robotami budowy hal o konstrukcji metalowej, w tym min. jednej o wymiarach min. 25 x 15 m.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia wg załącznika Nr 2, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) wspólnie muszą wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,
2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2022 r. poz. 835 ),
3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
4) muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzona przez notariusza,
5) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców,
6) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, jakie usługi lub roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy,
7) przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian do umowy oraz warunki ich wprowadzania zawarto w załączniku Nr 5 do SWZ projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem : https://pktuchola.ezamawiajacy.pl wg zasad określonych w rozdziale II SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-25 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-23

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.