eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puck › Rekonstrukcja zabytkowych budynków dawnej zagrody gospodarczej we wsi Ostrowo z przeznaczeniem cele muzealno - edukacyjneOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rekonstrukcja zabytkowych budynków dawnej zagrody gospodarczej we wsi Ostrowo z przeznaczeniem cele muzealno – edukacyjne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM ZIEMI PUCKIEJ IM.FLORIANA CEYNOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191956569

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stary Rynek 28

1.5.2.) Miejscowość: Puck

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 58 673 22 29

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@bozp.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://muzeumpuck.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rekonstrukcja zabytkowych budynków dawnej zagrody gospodarczej we wsi Ostrowo z przeznaczeniem cele muzealno – edukacyjne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5f25dbc-74b0-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00477098

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d5f25dbc-74b0-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy e-Zamówienia (zwanej dalej jako „Platformą”) pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy oraz poczty elektronicznej: biuro@bozp.com.pl. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniona jest Małgorzata Poluchowicz, e-mail: biuro@bozp.com.pl, tel. 515 188 854

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie. Informacje na temat zakładania kont
i zasady korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy, dostępny na: https://ezamowienia.gov.pl i w zakładce „Centrum
Pomocy”.
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz.
U. poz. 2452)
3. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach
danych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, zwanego dalej
„Rozporządzeniem KRI”, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. Rozszerzenia plików
wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do Rozpprządzenia KRI.
4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 2, sporządza się
w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w Rozporządzeniu KRI i przekazuje się jako załącznik lub jako tekst
wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości email
lub w treści „Formularza do komunikacji”).
5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie
pytań i udzielanie odpowiedzi, odbywa się drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@bozp.com.pl, lub
formularzy do komunikacji w zakładce „Formularze do komunikacji”. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie
załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
6. Minimalne wymagania techniczne do korzystania z usług Platformy:
1) Komputer PC min. Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD; zainstalowany jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7 lub nowszy,
OSX/Mac OS 10.10, Ubuntu 14.04, zainstalowana jedna z przeglądarek: Chrome 66.0 lub nowsza, Firefox 59.0 lub nowszy Safari
11.1 lub nowsza, Edge 14.0 i nowsze, lub
2) Tablet/Telefon, min. 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3, przeglądarka Chrome 61 lub nowsza
Dla korzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji
danych SSL, obsługi Java Script, i cookies.
Specyfikacja połączenia: formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, formularze dostępne są w formacie HTML,
kodowanie UTF-8, operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy.
7. W przypadku problemów technicznych z funkcjonowaniem Platformy użytkownicy mogą korzystać ze wsparcia technicznego - tel.
(32) 7788999, przez formularz na stronie https://ezamowienia.gov.pl, w zakładce „Zgłoś problem”.
8. Ofertę oraz oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy, Stary Rynek 28, 84-100
Puck,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy, jest: : Monika Piekarska, kontakt: iod@muzeumpuck.pl.
3) pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez wykonawców danych osobowych bezpośrednio
ich dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego,
a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) wykonawcy, których dane pozyska Zamawiający, posiadają następujące uprawnienia:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych, jednakże skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich
dotyczących narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego,
nie przysługuje wykonawcom:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z dokończeniem rekonstrukcji zabytkowych budynków dawnej zagrody gospodarczej we wsi Ostrowo z przeznaczeniem cele muzealno – edukacyjne.
Roboty budowlane będą realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Ostrowo (gm. Władysławowo) poprzez rekonstrukcję dawnej zagrody kaszubskiej na cele muzealno – edukacyjne.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych dla budynków oznaczonych w dokumentacji projektowej literą A (część - rekonstruowana chata mieszkalna) i B:
- wykonanie robót budowlanych;
- wykonanie robót stolarskich;
- wykonanie instalacji elektrycznej.
Ponadto zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych dla zagospodarowania terenu przed budynkami A i B - wykonanie terenów utwardzonych.
3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje:
A) w budynku A:
1) wykonanie podłogi z desek na stropie – poz. 1.1.2 przedmiaru
2) obudowę sufitów w pom. 1.8.1.9. – poz. 1.2.1. przedmiaru
3) obróbkę okien i drzwi drewnianych – poz. 1.2.2. przedmiaru
4) renowację stolarki okiennej – poz. 1.2.3. przedmiaru
5) położenie listwy cokołowej drewnianej - poz. 1.2.4. przedmiaru
6) wymianę stolarki drzwiowej drewnianej – poz. 1.2.5. przedmiaru
7) instalację gniazd wtyczkowych – poz. 1.3.1 przedmiaru
8) instalację oświetlenia podstawowego – poz. 1.3.2. przedmiaru
9) instalację oświetlenia awaryjnego – poz. 1.3.3. przedmiaru
10) inne prace - wykucie i zaprawianie bruzd dla przewodów elektrycznych– poz. 1.3.4 przedmiaru
11) rozdzielnice elektryczne - poz. 1.3.5 przedmiaru
12) kable zasilające – układanie kabli i badanie linii kablowej - poz. 1.3.6
B. w budynku B:
1) wykonanie łazienki - poz. 2.1.1. przedmiaru
2) wykonanie obudowy stropu z płyt niepalnych - poz. 2.1.2. przedmiaru
3) obudowa sufitów - poz. 2.2.1 przedmiaru
4) obróbkę okien i drzwi drewnianych - poz. 2.2.2. przedmiaru
5) wykonanie balustrady schodowej drewnianej - poz. 2.2.3 przedmiaru
6) renowację stolarki okiennej - poz. 2.2.4 przedmiaru
7) wykonanie listwy cokołowej drewnianej - poz. 2.2.5 przedmiaru
8) wykończenie belek stropowych i ścian sali wystawienniczej - poz. 2.2.6 przedmiaru
9) wymianę stolarki drzwiowej drewnianej - poz. 2.2.7 przedmiaru
10) instalację gniazd wtyczkowych - poz. 2.3.1 przedmiaru
11) instalację oświetlenia podstawowego - poz. 2.3.2 przedmiaru
12) instalację oświetlenia awaryjnego - poz. 2.3.3 przedmiaru
13) inne prace - wykucie i zaprawianie bruzd dla przewodów elektrycznych– poz. 2.3.4 przedmiaru
14) rozdzielnice elektryczne - poz. 2.3.5 przedmiaru
15) kable zasilające – układanie kabli i badanie linii kablowej - poz. 2.3.6 przedmiaru
16) połączenia wyrównawcze - poz. 2.3.7 przedmiaru
C. Zagospodarowanie terenu:
1) wykonanie chodnika i rampy podjazdowej dla osób niepełnosprawnych - poz. 3.2.1 przedmiaru
2) wykonanie drogi – poz. 3.2.2. lp. 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 przedmiaru

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212313-3 - Roboty budowlane w zakresie muzeów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45422100-2 - Stolarka drewniana

45432110-8 - Kładzenie podłóg

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
1) cena oferty – waga 60%
2) okres gwarancji – waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa następujące minimalne warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca, w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum dwa zamówienia, na roboty budowlane polegające na budowie budynku (budową jest wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowa, rozbudowa lub nadbudowa obiektu budowlanego);
2) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby:
a) kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
b) kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez zamawiającego

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin
składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami,
wykaz o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji
których te zdolności są wymagane.
W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z
którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy (według wzoru na załączniku nr 2b do SWZ).
Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane
lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

z uwagi na ograniczenie ilości znaków w tym polu ogłoszenia do 4 tys nie jest możliwe wskazanie pełnego katalogu
dopuszczalnych zmian w umowie - pełen katalog wskazany jest w SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać wyłącznie na Platformie, na stronie dotyczącej postępowania, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/615402

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-20 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-18

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający ograniczy liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert do 3 wykonawców, których oferty uzyskały
najwyższą łączną ocenę w oparciu o kryteria:
1) cena oferty – waga 60%
2) okres gwarancji – waga 40%

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835), zwaną dalej „ustawą o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę” z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykluczy również:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 269/2014”, albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.
Wykluczenie, o którym mowa w pkt. 1-3 następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.
Weryfikacji braku zaistnienia podstaw wykluczenia wskazanych w pkt. 1 -3 powyżej, w stosunku do wykonawcy zamawiający może dokonać za pomocą wszelkich dostępnych środków.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.