eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sanniki › Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR"Ogłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Sanniki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015916

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 169

1.5.2.) Miejscowość: Sanniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-540

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 277 78 10

1.5.8.) Numer faksu: 24 277 78 15

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sanniki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sanniki.bip.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6dbf0bff-723a-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476959

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019081/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu grantowego " Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt grantowy "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”. jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-UE działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

- https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: miniPortalu, który dostępny jest pod
adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty
elektronicznej sekretariat@sanniki.pl lub poczty elektronicznej osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1) Agnieszka Duda
a) numer telefonu: 24 277 78 23
b) e-mail: a.duda@sanniki.pl
2) Ireneusz Kopeć
a) Numer telefonu: 24 277 78 13
b) e-mail: adm@sanniki.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oświadczenia, o których mowa w art.
125 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”,
pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.
18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U z 2021 r.
poz.2070 ze zm)), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych
danych (§ 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.z 2020 poz. 2452) - w skrócie „rozporządzenie”).
2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu,
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do
wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia (§ 2 ust. 2
rozporządzenia).
3. Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez
zamawiającego zgodnie z art. 67 Pzp(§ 3 ust. 1 rozporządzenia).
4. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku
obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski (§ 5 rozporządzenia).
5. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do
reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym
zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione
przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot
udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się
ten dokument (§ 6 ust. 1 rozporządzenia).
6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające
umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej,
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (§ 6 ust. 2
rozporządzenia).
Dodatkowe informacje w zakresie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarto rozdz. XV
pkt. C SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Miasto i Gmina Sanniki, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki
z siedzibą: ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, tel. 24 277 68 51, e-mail: sekretariat@sanniki.pl,
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki jest Paweł Modrzejewski. Kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych: inspektor@kiodo.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn. . Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR”.
4. Odbiorcami danych osobowych są lub mogą zostać: podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych
osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki organy administracji publicznej w tym inne jednostki samorządu
terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie to wynikać z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia
tych danych, podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa - min. w
oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz. U. 2021 poz.1129 ze zm. ) Prawo Zamówień publicznych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy, nie dłużej jednak niż lat 15;
6. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe,
ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału, a następnie wykonywania umowy. W przypadku nie podania danych
Zamawiający może odrzucić ofertę.
7. Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych z tym zastrzeżeniem, że
sprostowanie lub uzupełnienie nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą PZP*;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO **;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DG.271.20.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 102507,32

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 2 komputerów stacjonarnych, 26 laptopów oraz 28 licencji na
oprogramowanie biurowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji technicznej stanowiącej Załącznik Nr 5 do SWZ.
Specyfikacja techniczna zawiera minimalne wymagania, które musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213300-8 - Komputer biurkowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami:
1) cena – 60%,
2) okres gwarancji - 40%,
W każdym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 pkt.
2. Kryterium "Cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty.
Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:
C min
C = ---------- X 100 pkt = …........... pkt
Co
gdzie: C min - cena brutto oferty najtańszej
Co - cena brutto oferty ocenianej
2. Kryterium "okres gwarancji " będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji na dostarczone komputery stacjonarne i laptopy
objęte przedmiotem zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty.
a) podany przez Wykonawcę w formularzu oferty okres gwarancji na dostarczone urządzenia musi być wyrażony w pełnych
miesiącach. Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego (warunek konieczny) – 24 miesiące,
Najdłuższy możliwy okres gwarancji do oceny przez Zamawiającego –36 m-cy (wykonawca może zaoferować dłuższy termin
gwarancji niż 36 miesięcy, w takim przypadku do oceny zostanie przyjęty okres 36 miesięcy).
b) Wpisanie okresu gwarancji krótszego niż wymagane 24 miesiące, spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z warunkami
zamówienia – art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.
c) jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy to do oceny oferty zostanie przyjęty maksymalny
dopuszczony okres gwarancji to jest 36 miesięcy.
Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:
G o - G min
G = ----------------- X 100 pkt = …........... pkt
G max - G min
gdzie: G max – maksymalny okres gwarancji (36 m-cy)
G min – minimalny okres gwarancji (24 m-ce)
G o – okres gwarancji oferty ocenianej (w miesiącach)
3. Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru:
P = C x 60%+ G x40%
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”,
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „okres gwarancji
P – łączna liczba punktów przyznana ofercie ocenianej.
Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres warancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej spełni wykonawca, jeżeli wykaże, że: wykonał w okresie
ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawę nie mniej niż
5 laptopów,
b) warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej spełni wykonawca, jeżeli wykaże, że: wykonał w okresie
ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawę nie mniej niż
2 komputerów stacjonarnych

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda
podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

- karty katalogowe dostarczanych urządzeń potwierdzające spełnienie parametrów technicznych opisanych w Załączniku nr
5 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

- karty katalogowe dostarczanych urządzeń potwierdzające spełnienie parametrów technicznych opisanych w Załączniku nr
5 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy(np. odpis lub informacja z KRS, CEIDG lub z
innego właściwego rejestru albo pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie
wynika bezpośrednio
z załączonych dokumentów).
2) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik Nr 3 lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. /jeżeli
dotyczy/
4) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp - Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia – Załącznik Nr
4./jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Oferta wspólna musi spełniać wymagania:
a) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1 składa:
- każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie,
w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu
lub
- pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń wiedzy) w imieniu każdego
z wykonawców osobno.
b) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 składa:
- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia(na oddzielnym formularzu)
lub
- pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń wiedzy) w imieniu każdego z wykonawców osobno.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany zostały opisane w projektowanych postanowieniach umowy - zał. nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Projekt grantowy "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”. jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-UE działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.