eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jasło › Zestaw instrumentarium do technik endoskopowych urologicznych - kompatybilny z posiadanymi płaszczami i optykami firmy OlympusOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zestaw instrumentarium do technik endoskopowych urologicznych – kompatybilny z posiadanymi płaszczami i optykami firmy Olympus

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Specjalistyczny w Jaśle

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370444486

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lwowska 22

1.5.2.) Miejscowość: Jasło

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpital.jaslo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital.jaslo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zestaw instrumentarium do technik endoskopowych urologicznych – kompatybilny z posiadanymi płaszczami i optykami firmy Olympus

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0541a3e8-748a-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476763

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024061/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.34 Zestaw instrumentarium do technik endoskopowych urologicznych – kompatybilny z posiadanymi płaszczami i optykami firmy Olympus

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpitaljaslo.eb2b.com.pl/open-auctions.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szpitaljaslo.eb2b.com.pl/open-auctions.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określono w pkt. 12 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): określono w pkt 38 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): określono w pkt 38 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/36/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zestaw instrumentarium do technik endoskopowych urologicznych – kompatybilny z posiadanymi płaszczami i optykami firmy Olympus.
W składzie: Cystoskop, cystoskop laserowy, diatermia, resektoskop, uretrotom.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Deklaracja zgodności CE wystawiona przez wytwórcę w obszarze wyrobów medycznych – wymagane prawem.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Deklaracja zgodności CE wystawiona przez wytwórcę w obszarze wyrobów medycznych – wymagane prawem.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy (wzór załącznik nr 1 do SWZ),
2. Opis przedmiotu zamówienia (wzór załącznika nr 2 do SWZ),
3. Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp (wzór załącznik nr 4 do SWZ),
4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 12.1 i pkt, 13.3 SWZ (jeśli dotyczy).
5. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 10.2. SWZ (jeśli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Określono w pkt. 12 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach określonych w art. 455 Prawa zamówień publicznych oraz w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:
1) zmiany stawki podatku VAT. Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tą stawkę. W razie zmiany stawki podatku VAT po zawarciu umowy, dla stron wiążąca będzie stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury. Zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana kwoty ceny brutto z tego tytułu jest akceptowana przez strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, zmiany organizacyjnej Wykonawcy, ale wyłącznie takiej, która nie powoduje likwidacji Wykonawcy,
2) z powodów niezależnych od Wykonawcy np. zaprzestania produkcji, niemożności dostarczenia przedmiotu umowy i konieczności zamiany tego przedmiotu umowy na analogiczny z zastrzeżeniem, że będzie o parametrach nie gorszych i nie wyższej cenie w stosunku do zaoferowanej w ofercie, pod warunkiem, że o tych przyczynach nie było wiadomo w dacie podpisania umowy,
3) zaniechania produkcji określonego sprzętu, zmiany numeru katalogowego lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji; dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SWZ lub je przewyższać; przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie,
4) zmiany organizacyjną po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy w szczególności w przypadku, gdy nastąpi zmiana adresu siedziby firmy, siedziby serwisu,
5) zmiany terminu wykonania Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności utrudniających wykonanie umowy i niezawinionych przez Wykonawcę.
3. Wyżej wymienione zmiany nie mogą skutkować podwyższeniem ceny netto wskazanej w ofercie.
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą związanych z wystąpieniem siły wyższej w zakresie terminu wykonania umowy, sposobu i zakresu dostaw przedmiotu umowy, na podstawie poniższych warunków:
1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej,
2) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do złożenia wniosku o zmianę postanowień umowy,
3) Wniosek o zmianę umowy musi zawierać:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://szpitaljaslo.eb2b.com.pl/open-auctions.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.