eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Braniewo › Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa wraz z zagospodarowaniem terenu"Ogłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa wraz z zagospodarowaniem terenu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Braniewa

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747968

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Kościuszki 111

1.4.2.) Miejscowość: Braniewo

1.4.3.) Kod pocztowy: 14-500

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@braniewo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.braniewo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476377

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00473307/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę w celu spełnienia następujących warunków udziału w postępowaniu, dotyczących: zdolności technicznej lub zawodowej:
a) spełnienie warunku należy potwierdzić wykazaniem doświadczenia przy pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego przy budowie, remoncie lub przebudowie budynków wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji o wartości min. 10 mln. zł, z podaniem dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w w/w wykazie min. jedno zamówienie w pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego przy budowie, remoncie lub przebudowie budynków wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji o wartości min. 10 mln. złotych.

b) spełnienie warunku należy potwierdzić wykazaniem doświadczenia przy pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego przy budowie lub przebudowie zewnętrznych boisk nad robotami o wartości min. 3 mln. zł, z podaniem dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w w/w wykazie min. jedno zamówienie, pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego przy budowie lub przebudowie zewnętrznych boisk nad robotami o wartości min. 3 mln. zł,

c) wykonawca musi dysponować jedną osobą, posiadającą uprawnienia do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej według obecnych przepisów Prawa Budowlanego lub odpowiadające im uprawnienia uzyskane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego - wykaz osób + kopia uprawnień i dokumenty zaświadczające spełnianie warunków jw.
d) wykonawca musi dysponować jedna osobą, z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych według obecnych przepisów Prawa Budowlanego lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego - wykaz osób + uprawnienia.
e) wykonawca musi dysponować jedną osobą z uprawnieniami do nadzorowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych według obecnych przepisów Prawa Budowlanego lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego - wykaz osób + uprawnienia

Nie dopuszcza się łączenia w/w funkcji przez jedną osobę.

Po zmianie:
Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę w celu spełnienia następujących warunków udziału w postępowaniu, dotyczących: zdolności technicznej lub zawodowej:
a) spełnienie warunku należy potwierdzić wykazaniem doświadczenia przy pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego przy budowie, remoncie lub przebudowie budynków wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji o wartości min. 10 mln. zł, z podaniem dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w w/w wykazie min. jedno zamówienie w pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego przy budowie, remoncie lub przebudowie budynków wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji o wartości min. 10 mln. złotych.

b) spełnienie warunku należy potwierdzić wykazaniem doświadczenia przy pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami przy zagospodarowaniu terenu wraz z budową lub przebudową infrastruktury sportowej o wartości min. 3 mln. zł, z podaniem dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w w/w wykazie min. jedno zamówienie, pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami przy zagospodarowaniu terenu wraz z budową lub przebudową infrastruktury sportowej o wartości min. 3 mln. zł,

c) wykonawca musi dysponować jedną osobą, posiadającą uprawnienia do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej według obecnych przepisów Prawa Budowlanego lub odpowiadające im uprawnienia uzyskane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego - wykaz osób + kopia uprawnień i dokumenty zaświadczające spełnianie warunków jw.
d) wykonawca musi dysponować jedna osobą, z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych według obecnych przepisów Prawa Budowlanego lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego - wykaz osób + uprawnienia.
e) wykonawca musi dysponować jedną osobą z uprawnieniami do nadzorowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych według obecnych przepisów Prawa Budowlanego lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego - wykaz osób + uprawnienia

Nie dopuszcza się łączenia w/w funkcji przez jedną osobę.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.