eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Braniewo › Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa wraz z zagospodarowaniem terenu"Ogłoszenie z dnia 2023-01-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa wraz z zagospodarowaniem terenu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Braniewa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747968

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 111

1.5.2.) Miejscowość: Braniewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-500

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@braniewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.braniewo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://braniewo.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa wraz z zagospodarowaniem terenu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2446006e-722f-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00034569

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026102/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa wraz z zagospodarowaniem terenu"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Fundusz Rozwoju Regionanego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn: "Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji Miasta Braniewa"

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473307/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OR.271.2.12.2022.KG

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa wraz z zagospodarowaniem terenu”.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a) prace termomodernizacyjne,
b) wymianę rynien, rur spustowych, dachów,
c) remont elewacji,
d) malowanie pomieszczeń,
e) instalację odgromową,
f) budowę boiska przyszkolnego oraz plac zabaw,
g) remont dróg dojazdowych do szkoły oraz chodników,
h) wymianę tzw „kocich łbów” z uwzględnieniem zasad dostępności dla osób niepełnosprawnych,
i) remont ogrodzenia i bram wjazdowych
3. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 jest całościowym przedsięwzięciem prac remontowych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie, w ramach której część zadania dotyczy prac termomodernizacyjnych i jest objęta projektem dofinansowanym ze środków unijnych.
4. Zadanie inwestycyjne o którym mowa w ust. 1 podzielone zostało na części:
1) część I- „Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa- Termomodernizacja SP 5”.
2) część II – „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Braniewie”

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 94894,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 190035,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 94894,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Ogólnobudowlany inż. Władysłąw Gliniecki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5780131297

7.3.3) Ulica: Zamkowa 26

7.3.4) Miejscowość: Elbląg

7.3.5) Kod pocztowy: 82-300

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 94894,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-04-30

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamówienie dofinansowane jest również z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie edycja nr 2 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwała nr 84/2021 Rady Ministrów z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dostępne są na stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.