eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Braniewo › Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa wraz z zagospodarowaniem terenu"Ogłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa wraz z zagospodarowaniem terenu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Braniewa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747968

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 111

1.5.2.) Miejscowość: Braniewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-500

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@braniewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.braniewo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa wraz z zagospodarowaniem terenu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2446006e-722f-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473307

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026102/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa wraz z zagospodarowaniem terenu"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Fundusz Rozwoju Regionanego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn: "Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji Miasta Braniewa"

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://braniewo.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://braniewo.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu między Zamawiającym a Wykonawcami, a w szczególności składanie przez Wykonawców dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń a także wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem https://braniewo.ezamawiajacy.pl/ i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej postępowania. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z bieżącymi instrukcjami dostępnymi na stronie https://braniewo.ezamawiajacy.pl/ .
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, sekretariat@braniewo.pl .
3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VII ust. 2 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
4. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, w sytuacji awarii platformy, na wskazany adres email sekretariat@braniewo.pl . Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
5. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miasta Braniewa, adres e-mail: iodum@braniewo.pl;
3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nr OR.271.2.12.2022.KG.
4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą:
1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
2) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wykonywania umowy – do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu, wypełnienia ciążących obowiązków prawnych - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Wykonawca posiada prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie – jeśli przewidują to przepisy RODO i po spełnieniu przesłanek określonych w RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.271.2.12.2022.KG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa wraz z zagospodarowaniem terenu”.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a) prace termomodernizacyjne,
b) wymianę rynien, rur spustowych, dachów,
c) remont elewacji,
d) malowanie pomieszczeń,
e) instalację odgromową,
f) budowę boiska przyszkolnego oraz plac zabaw,
g) remont dróg dojazdowych do szkoły oraz chodników,
h) wymianę tzw „kocich łbów” z uwzględnieniem zasad dostępności dla osób niepełnosprawnych,
i) remont ogrodzenia i bram wjazdowych
3. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 jest całościowym przedsięwzięciem prac remontowych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie, w ramach której część zadania dotyczy prac termomodernizacyjnych i jest objęta projektem dofinansowanym ze środków unijnych.
4. Zadanie inwestycyjne o którym mowa w ust. 1 podzielone zostało na części:
1) część I- „Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa- Termomodernizacja SP 5”.
2) część II – „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Braniewie”

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę w celu spełnienia następujących warunków udziału w postępowaniu, dotyczących: zdolności technicznej lub zawodowej:
a) spełnienie warunku należy potwierdzić wykazaniem doświadczenia przy pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego przy budowie, remoncie lub przebudowie budynków wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji o wartości min. 10 mln. zł, z podaniem dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w w/w wykazie min. jedno zamówienie w pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego przy budowie, remoncie lub przebudowie budynków wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji o wartości min. 10 mln. złotych.

b) spełnienie warunku należy potwierdzić wykazaniem doświadczenia przy pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego przy budowie lub przebudowie zewnętrznych boisk nad robotami o wartości min. 3 mln. zł, z podaniem dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w w/w wykazie min. jedno zamówienie, pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego przy budowie lub przebudowie zewnętrznych boisk nad robotami o wartości min. 3 mln. zł,

c) wykonawca musi dysponować jedną osobą, posiadającą uprawnienia do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej według obecnych przepisów Prawa Budowlanego lub odpowiadające im uprawnienia uzyskane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego - wykaz osób + kopia uprawnień i dokumenty zaświadczające spełnianie warunków jw.
d) wykonawca musi dysponować jedna osobą, z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych według obecnych przepisów Prawa Budowlanego lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego - wykaz osób + uprawnienia.
e) wykonawca musi dysponować jedną osobą z uprawnieniami do nadzorowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych według obecnych przepisów Prawa Budowlanego lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego - wykaz osób + uprawnienia

Nie dopuszcza się łączenia w/w funkcji przez jedną osobę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz wykonanych usług nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty, wg wzoru załącznika nr 5 do SWZ
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za nadzorowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru załącznika nr 6 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oświadczenia wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 oraz 4 do SWZ.
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ (jeśli dotyczy);
3) Oświadczenie wykonawcy/ wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego”- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ;
4) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego”- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SWZ (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) W przypadku, o którym mowa w ust. 1) i 2), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4) Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa może ulec zmianie na zasadach określonych w PZP.
2. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następującym zakresie:
1) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy wskazanych w § 9 ust. 1 i ust. 2 umowy;
2) zmiany danych teleadresowych;
3) zmiany terminu wykonania umowy – na zasadach określonych w § 2 umowy;
4) zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadkach przewidzianych w art. 455 PZP;
5) zmiany wysokości wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 3-9 poniżej”.
3. Strony dokonają w formie pisemnego aneksu zmian wysokości Wynagrodzenia należnego Inspektora w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Inspektora za wykonanie umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku.
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2020 r. poz. 1342);
 jeżeli ww. zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Inspektora i zostaną przezeń udokumentowane w sposób określony w ust. 4-9 poniżej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://braniewo.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zadanie inwestycyjne o którym mowa w Rozdz. III ust. 1 SWZ dofinansowane jest również ze środków:
1) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie edycja Nr 2 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwała nr 84/2021 Rady Ministrów z 1 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dostępne są na stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/
2. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postepowaniu w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.