eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnica › "Budowa przejść dla pieszych w Świdnicy"Ogłoszenie z dnia 2023-11-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
"Budowa przejść dla pieszych w Świdnicy"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Świdnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000579589

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Armii Krajowej 49

1.5.2.) Miejscowość: Świdnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 74 856 28 00

1.5.8.) Numer faksu: +48 74 856 87 21

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@um.swidnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.swidnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/um_swidnica

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Budowa przejść dla pieszych w Świdnicy"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c0fe38b5-5dd4-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00476250

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044490/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.23 Budowa przejść dla pieszych w Świdnicy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00417604

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: P-105/X/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 893078,18 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa przejść dla pieszych w Świdnicy”. Zamówienie obejmuje 2 zadania inwestycyjne pn.
1) Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Westerplatte w Świdnicy ,
2) Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy

2. Ulice Westerplatte (112116D) i Kazimierza Wielkiego (nr 111896D) są drogami gminnymi klasy Z, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Świdnicy.
3. Przedmiot zamówienia dofinansowany jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dalej: RFRD) Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań w celu zapewnienia terminowego, w każdym aspekcie zgodnego z niniejszym SWZ wykonania przedmiotu umowy.
4. Zadanie inwestycyjne, o którym mowa w ust. 1, pkt. 1) zostało szczegółowo opisane w dokumentacji projektowej (dalej: Dokumentacja 1), sporządzonej przez Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROGRESS – mgr inż. Mariusz Szyrner, z siedzibą: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom oraz ELBAS Andrzej Słodkowski, z siedzibą: ul. Wąska 1, 58-100 Świdnica, obejmującej n/w opracowania:
1) Dokumentację techniczną do zgłoszenia robót ,
2) Projekt budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej, obejmująca:
a) Projekt zagospodarowania terenu,
b) Projekt techniczny
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) branż: drogowej, sanitarnej i elektrycznej,
4) Projekt docelowej organizacji ruchu
i będzie realizowane w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych do organu budowlanego.
5. Zadanie inwestycyjne, o którym mowa w ust. 1, pkt. 2) zostało szczegółowo opisane w dokumentacji projektowej (dalej: Dokumentacja 2) , sporządzonej w sierpniu 2020 r. przez Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROGRESS – mgr inż. Mariusz Szyrner, z siedzibą: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom, obejmującej n/w opracowania:
1) Projekt budowlany
oraz projekty wykonawcze (PW):
2) PW – branży drogowej,
3) PW – branży sanitarnej - kanalizacja deszczowa,
4) PW – branży elektrycznej - sieć oświetlenia ulicznego,
5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) branż: drogowej, sanitarnej i elektrycznej,
6) Projekt zmiany docelowej organizacji ruchu.
i będzie realizowane w oparciu o Decyzję nr 1529/2021 pozwolenia na budowę z dnia 15 września 2021 r.

4. Dokumentacja, o której mowa w ust. 4 i 5 powyżej wraz z załącznikami do Dokumentacji przedmiarami robót znajduje się na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/um_swidnica.

5.3 ZAKRES ZAMÓWIENIA
1. Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane wynikające z Dokumentacji 1 i 2, o których mowa w rozdz. V-5.1, ust. 4 i 5, z uwzględnieniem wymogów, o których mowa w Uwadze nr 1.
2. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonania wszelkich robót i czynności niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy z należytą starannością oraz zgodnie zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w przedmiotowym zakresie przepisami i normami,
2) wykonania wszystkich robót budowlanych, które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz załącznikami do Dokumentacji.
3) opracowania na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót objętych niniejszym zamówieniem zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2022 r. poz.988 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 880) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz.784);
4) sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. Plan BIOZ należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126)
5) obsługi geodezyjnej budowy a w szczególności sporządzenia po wykonaniu przedmiotu zamówienia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla prac zrealizowanych w ramach przedmiotu zamówienia; wykonana dokumentacja powykonawcza winna zostać wykonana zgodne z „Wytycznymi sporządzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej”, stanowiącej załącznik nr 2 do Dokumentacji nr 1 i 2
6) zorganizowania placu budowy ( zaplecze, pobór energii, wody, dozorowanie itd.),
7) zabezpieczenia terenu objętego robotami budowlanymi w tym przed dostępem osób postronnych,
8) oznakowania miejsca robót i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas budowy,
9) bieżącego wywozu materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko odpadów oraz i ich unieszkodliwienie o ile będzie to konieczne (do 10 km) - materiały nienadające się do ponownego wbudowania, powinny być usunięte z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy, bądź na wysypisko odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), przy czym Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający wywiezienie odpadów na składowisko,
10) utrzymywania w czystości kół pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na ulicę oraz utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały, wykonania inwentaryzacji i przeglądu stanu zerowego dróg przeznaczonych do transportu oraz ustalenia z odpowiednimi zarządcami sposobu korzystania z uzgodnionych dróg. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i nie jest wliczony w cenę kontraktową,
11) wykonania we własnym zakresie dokumentacji fotograficznej oraz inwentaryzacji przyległego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli, dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami – jeżeli Wykonawca nie dopełni tego warunku, w przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych właścicieli nieruchomości, Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy uszkodzeń na własny koszt; w przypadku ewentualnych uzasadnionych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usuwania, w sposób docelowy, uszkodzeń i awarii spowodowanych przez Wykonawcę, co nie podlega odrębnej zapłacie i nie jest wliczone w cenę kontraktową
12) uporządkowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu sąsiadującego z placem budowy po zakończeniu wszystkich robót objętych zamówieniem,
13) niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach wynikłych w trakcie prowadzenia robót,
14) sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o ile okaże się to konieczne,
15) wykonywania wszelkich innych czynności wynikających wprost z umowy, a także tych wynikających ze specyfiki danych robót.
16) wstępnej segregacji na terenie budowy materiałów z rozbiórki, i tak:
- materiały nadające się do ponownego wbudowania, Wykonawca zobowiązany jest składować w wyznaczonym miejscu i odpowiednio zabezpieczyć, w szczególności elementy brd, krawężniki kamienne należy oczyścić, a następnie wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego (do 5 km),
materiały nie nadające się do ponownego wbudowania, powinny być usunięte z terenu rozbiórki na wysypisko odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), przy czym Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający wywiezienie odpadów na składowisko; materiały stalowe należy zezłomować a stosowny dokument wraz z wynikającą z niego kwotą przekazać Zamawiającemu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233294-6 - Instalowanie sygnalizacji drogowej

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1088341,83 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1088341,83 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1088341,83 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 891049507

7.3.3) Ulica: Częstochowska 12

7.3.4) Miejscowość: Świdnica

7.3.5) Kod pocztowy: 58-100

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Budowa sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicy Westerplatte oraz budowa oświetlenia ulicy Kazimierza Wielkiego - 30%


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1088341,83 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.