eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnica › "Budowa przejść dla pieszych w Świdnicy"Ogłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Budowa przejść dla pieszych w Świdnicy"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Świdnica

1.3.) Oddział zamawiającego: Prezydent Miasta Świdnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000579589

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 49

1.5.2.) Miejscowość: Świdnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 74 856 28 00

1.5.8.) Numer faksu: +48 74 856 87 21

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@um.swidnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.swidnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Budowa przejść dla pieszych w Świdnicy"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c0fe38b5-5dd4-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00417604

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044490/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.23 Budowa przejść dla pieszych w Świdnicy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_swidnica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/um_swidnica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy PZP, za pośrednictwem elektronicznej Platformy zakupowej OpenNexus (dalej „Platforma”) pod adresem platformazakupowa.pl, która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy PZP.
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie:
 przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ,
 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu,
 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu,
 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych,
 przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy PZP,
 przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy,
 przesyłania odwołania/inne
odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
8. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
9. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
ciąg dalszy Informacje dodatkowe

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Świdnica ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, tel. 74 856-28-00 fax 74 856-87-21, w imieniu której działa Prezydent Miasta Beata Moskal - Słaniewska,
• administrator powołał inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@um.swidnica.pl, telefon 74 856-28-23,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa przejść dla pieszych w Świdnicy” ”nr sprawy P-105/X/23 prowadzonej w trybie podstawowym bez negocjacji,
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy Pzp,
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP,
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
• posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P-105/X/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa przejść dla pieszych w Świdnicy”. Zamówienie obejmuje 2 zadania inwestycyjne pn.
1) Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Westerplatte w Świdnicy ,
2) Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy

2. Ulice Westerplatte (112116D) i Kazimierza Wielkiego (nr 111896D) są drogami gminnymi klasy Z, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Świdnicy.
3. Przedmiot zamówienia dofinansowany jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dalej: RFRD) Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań w celu zapewnienia terminowego, w każdym aspekcie zgodnego z niniejszym SWZ wykonania przedmiotu umowy.
4. Zadanie inwestycyjne, o którym mowa w ust. 1, pkt. 1) zostało szczegółowo opisane w dokumentacji projektowej (dalej: Dokumentacja 1), sporządzonej przez Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROGRESS – mgr inż. Mariusz Szyrner, z siedzibą: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom oraz ELBAS Andrzej Słodkowski, z siedzibą: ul. Wąska 1, 58-100 Świdnica, obejmującej n/w opracowania:
1) Dokumentację techniczną do zgłoszenia robót ,
2) Projekt budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej, obejmująca:
a) Projekt zagospodarowania terenu,
b) Projekt techniczny
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) branż: drogowej, sanitarnej i elektrycznej,
4) Projekt docelowej organizacji ruchu
i będzie realizowane w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych do organu budowlanego.
5. Zadanie inwestycyjne, o którym mowa w ust. 1, pkt. 2) zostało szczegółowo opisane w dokumentacji projektowej (dalej: Dokumentacja 2) , sporządzonej w sierpniu 2020 r. przez Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROGRESS – mgr inż. Mariusz Szyrner, z siedzibą: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom, obejmującej n/w opracowania:
1) Projekt budowlany
oraz projekty wykonawcze (PW):
2) PW – branży drogowej,
3) PW – branży sanitarnej - kanalizacja deszczowa,
4) PW – branży elektrycznej - sieć oświetlenia ulicznego,
5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) branż: drogowej, sanitarnej i elektrycznej,
6) Projekt zmiany docelowej organizacji ruchu.
i będzie realizowane w oparciu o Decyzję nr 1529/2021 pozwolenia na budowę z dnia 15 września 2021 r.

4. Dokumentacja, o której mowa w ust. 4 i 5 powyżej wraz z załącznikami do Dokumentacji przedmiarami robót znajduje się na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/um_swidnica.

5.3 ZAKRES ZAMÓWIENIA
1. Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane wynikające z Dokumentacji 1 i 2, o których mowa w rozdz. V-5.1, ust. 4 i 5, z uwzględnieniem wymogów, o których mowa w Uwadze nr 1.
2. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonania wszelkich robót i czynności niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy z należytą starannością oraz zgodnie zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w przedmiotowym zakresie przepisami i normami,
2) wykonania wszystkich robót budowlanych, które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz załącznikami do Dokumentacji.
3) opracowania na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót objętych niniejszym zamówieniem zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2022 r. poz.988 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 880) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz.784);
4) sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. Plan BIOZ należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126)
5) obsługi geodezyjnej budowy a w szczególności sporządzenia po wykonaniu przedmiotu zamówienia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla prac zrealizowanych w ramach przedmiotu zamówienia; wykonana dokumentacja powykonawcza winna zostać wykonana zgodne z „Wytycznymi sporządzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej”, stanowiącej załącznik nr 2 do Dokumentacji nr 1 i 2
6) zorganizowania placu budowy ( zaplecze, pobór energii, wody, dozorowanie itd.),
7) zabezpieczenia terenu objętego robotami budowlanymi w tym przed dostępem osób postronnych,
8) oznakowania miejsca robót i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas budowy,
9) bieżącego wywozu materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko odpadów oraz i ich unieszkodliwienie o ile będzie to konieczne (do 10 km) - materiały nienadające się do ponownego wbudowania, powinny być usunięte z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy, bądź na wysypisko odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), przy czym Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający wywiezienie odpadów na składowisko,
10) utrzymywania w czystości kół pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na ulicę oraz utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały, wykonania inwentaryzacji i przeglądu stanu zerowego dróg przeznaczonych do transportu oraz ustalenia z odpowiednimi zarządcami sposobu korzystania z uzgodnionych dróg. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i nie jest wliczony w cenę kontraktową,
11) wykonania we własnym zakresie dokumentacji fotograficznej oraz inwentaryzacji przyległego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli, dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami – jeżeli Wykonawca nie dopełni tego warunku, w przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych właścicieli nieruchomości, Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy uszkodzeń na własny koszt; w przypadku ewentualnych uzasadnionych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usuwania, w sposób docelowy, uszkodzeń i awarii spowodowanych przez Wykonawcę, co nie podlega odrębnej zapłacie i nie jest wliczone w cenę kontraktową
12) uporządkowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu sąsiadującego z placem budowy po zakończeniu wszystkich robót objętych zamówieniem,
13) niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach wynikłych w trakcie prowadzenia robót,
14) sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o ile okaże się to konieczne,
15) wykonywania wszelkich innych czynności wynikających wprost z umowy, a także tych wynikających ze specyfiki danych robót.
16) wstępnej segregacji na terenie budowy materiałów z rozbiórki, i tak:
- materiały nadające się do ponownego wbudowania, Wykonawca zobowiązany jest składować w wyznaczonym miejscu i odpowiednio zabezpieczyć, w szczególności elementy brd, krawężniki kamienne należy oczyścić, a następnie wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego (do 5 km),
materiały nie nadające się do ponownego wbudowania, powinny być usunięte z terenu rozbiórki na wysypisko odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), przy czym Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający wywiezienie odpadów na składowisko; materiały stalowe należy zezłomować a stosowny dokument wraz z wynikającą z niego kwotą przekazać Zamawiającemu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233294-6 - Instalowanie sygnalizacji drogowej

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp na kwotę nie większą niż 100.000,00 zł netto. Zamawiający udzieli takich zamówień w przypadku pojawienia się zapotrzebowania na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia ponad bieżące zamówienie.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) Cena ofertowa brutto – C;
2) Gwarancja jakości na roboty budowlane – G,
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium Waga [%] Maks. liczba pkt. Sposób oceny
2.1
Cena ofertowa brutto 60% 60 Oferta z najniższą ceną spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
C = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 60pkt
cena badanej oferty
2.2
Gwarancja jakości na roboty budowlane
Termin gwarancji (zgodnie z kartą gwarancyjną) na wszelkie roboty budowlane z wyłączeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego) 40% 40
długość gwarancji oferty badanej [w miesiącach]
G = ------------------------------------------------------------------------------------------ x 40pkt
maksymalna dł. gwarancji spośród ofert niepodlegających odrzuceniu


Minimalny okres gwarancji jakości na roboty budowlane - 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszej gwarancji jakości, jego oferta zostanie odrzucona.
Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości na roboty budowlane – 120 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje gwarancje jakości licząc od daty odbioru przedmiotu umowy dłuższą niż 120 miesięcy - otrzyma 40 punktów.
RAZEM 100% 100 ……………………………..

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + G
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”,
G – punkty uzyskane w kryterium „Gwarancja jakości na roboty budowlane „

4. Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w pkt. 2.1 tabeli.
5. Ocena punktowa w kryterium „ Gwarancja jakości na roboty budowlane ” zostanie przeliczona według wzoru opisanego w pkt. 2.2 tabeli. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a. sytuacji ekonomicznej i finansowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

b. zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
b1 dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.
1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej dwóch inwestycji o wartości robót nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) każda, polegających na budowie/przebudowie drogi na obszarze miejskim (ulicy) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, w tym minimum budową/przebudową sygnalizacji świetlnej lub oświetlenia ulicznego.

Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2023 poz. 682ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1646) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.
Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć doświadczenie uzyskane przy kierowaniu robotami budowlanymi - w załączniku nr 7 „Wykaz osób” należy wskazać roboty/inwestycje drogowe, nad którymi osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika budowy sprawowała kierownictwo, wskazać jaką infrastrukturę techniczną obejmowały te roboty/inwestycje, oraz podać ich wartość.

Wymagane doświadczenie zawodowe nie jest tożsame z datą uzyskania uprawnień budowlanych bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.
b2 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) minimum: 2 roboty budowlane (umowy), o wartości min. 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) każda, polegające na budowie/przebudowie na obszarze miejskim drogi (ulicy) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, w tym minimum budową/przebudową sygnalizacji świetlnej lub oświetlenia ulicznego.

Zamawiający wyjaśnia, że:
 pojęcia „budowa”, „przebudowa”, o których mowa powyżej są rozumiane zgodnie z definicja zawartą w art. 3 pkt 6), 7a) ustawy prawo budowlane (( Dz.U. z 2023 poz. 682 ze zm.),
 pod pojęciem „”obszar miejski” rozumiany jest teren zabudowany, posiadający uzbrojenie podziemne, położony w granicach administracyjnych miasta,
 pojęcie „ulica” jest rozumiane zgodne z definicją zawartą w art. 4 pkt3) ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 645 ze zm.)
 przez jedną robotę budowlaną (umowę) należy rozmieć zadanie zrealizowane w oparciu o jedną umowę cywilnoprawną.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w rozdz. VII, ust. 1, pkt. 2b2 SWZ, tj. warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu – oznacza to, że albo Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót (umów) albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót (umów) - warunek wiedzy i doświadczenia nie będzie spełniony jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie dwóch robót (umów), ale żaden z nich nie wykonał wymaganych dwóch robót (umów) albo - w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia, tzn. nie ma wymaganych dwóch robót (umów) polega na zasobach innego podmiotu - podmiot ten musi wykazać zrealizowanie dwóch wymaganych robót (umów).
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy, Pzp z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Oceniając zdolność zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

W aktualnym stanie prawnym polisa OC winna być opłacona. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, dla której składka płatna jest w ratach, za prawidłowy dokument potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu należy uznać polisę opłaconą w takim zakresie, by zapewniała ochronę ubezpieczeniową w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na składanie ofert.
Jednocześnie jest także możliwa sytuacja, że strony umówiły się inaczej i odpowiedzialność ubezpieczyciela trwa pomimo nieuiszczenia kolejnej składki ubezpieczeniowej, musi to jednak jasno wynikać z przedstawionych dokumentów.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych dotyczących sytuacji ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącym sytuacji ekonomicznej.

2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ) oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;

3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich uprawnień, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
4. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

16. Ponadto Wykonawca musi do oferty dołączyć:
1) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdz. X ust. 2 pkt 1 SWZ (Załącznik nr 5 do SWZ), o ile dotyczy,
2) oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. VII ust. 4 SWZ, o ile dotyczy,
3) oświadczenie o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom (Załącznik nr 4 do SWZ), o ile dotyczy,
4) oryginał gwarancji lub poręczenia wniesienia wadium (jeśli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądzu),
5) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
6) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
7) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych)
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PEKAO SA Oddział I w Świdnicy nr rachunku 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, z dopiskiem na przelewie: „Budowa przejść dla pieszych w Świdnicy”
4. Ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z systemu umożliwiającego dokonywanie natychmiastowych przelewów między kontami w różnych bankach, Wykonawca zobowiązany jest tak opisać tytuł przelewu, aby wynikało z niego kto wpłaca wadium i jakiego przetargu dotyczy wpłata.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej i dokument ten nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
7. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały:
1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) kwotę gwarancji,
3) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ………… - do dnia…………",
4) odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
6) sposób przesłania żądania zapłaty - forma pisemna lub forma elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności, z podaniem adresu poczty elektronicznej, na który zostanie przesłane wezwanie żądania zapłaty,
7) termin na dostarczenie żądania zapłaty - bieg terminu nie może rozpoczynać się w okresie ważności wadium.
8. Wierzytelność z tytułu gwarancji/poręczenia nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej.
9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XVIII ust. 14 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, zgodnie z §18 umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/um_swidnica

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-13 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

10. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy PZP.
12. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
13. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
15. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a) .zip
b) .7Z
16. Wśród formatów powszechnych, a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
17. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
18. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
19. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
20. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.