eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Odrzywół › Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Odrzywole - POSTĘPOWANIE POWTÓRZONEOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Odrzywole – POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Odrzywół

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223853

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 53

1.5.2.) Miejscowość: Odrzywół

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-425

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@odrzywol.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.odrzywol.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Odrzywole – POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ecfd935d-748f-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476092

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001175/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzp.odrzywol.eu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu prowadzona jest zgodnie z postanowieniami
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 r., poz. 2452).2.Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 3. Dokumentacja postępowania jest i w trakcie postępowania
będzie upubliczniana na stronie internetowej (zwanej dalej: portalem) pod adresem: https://pzp.odrzywol.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
Platformy on-line działającej pod adresem https://pzp.odrzywol.eu z zastrzeżeniem rozdziału 16 ust. 3
SWZ.2. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy: 1) ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystawionego przez dostawcę
kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne spełniające
wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173 z późn. zm.) lub2) podpisu zaufanego, zgodnie z
art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne lub 3) podpisu osobistego, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o
dowodach osobistych (Dz.U. z 2020 r. poz. 332).3. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.4. Instrukcja
Użytkownika - korzystania z Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP znajduje się na Portalu, w
zakładce „Pomoc" oraz w Załączniku nr 11 do SWZ.5. Wykonawca przystępując do postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania
konta w Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP, akceptuje warunki korzystania z Platformy,
określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://pzp.odrzywol.eu oraz uznaje
go za wiążący.6. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na
subdomenie https://pzp.odrzywol.eu/#/authentication/login7. Wykonawca aby przystąpić do
postępowaniamusi założyć konto na Platformie https://pzp.odrzywol.eu/#/authentication/register gdzie
zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki
procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, otrzymuje link
aktywacyjny a następnie ustanawia hasło;8. Proces rejestracji Wykonawcy jest w pełni automatyczny,
po zarejestrowaniu należy podać dane firmy, którą osoba zakładająca konto reprezentuje.9. Po
założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w
formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i powiadomień mailowych.10. Zamawiający, zgodnie
z art. 67 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019)
określa następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania
korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy Zakupowej, tj.:1) stały dostęp do sieci
Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;2) komputer klasy PC lub MAC, o
następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;3) zainstalowana
dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z
wyjątkiem Internet Explorer;4) włączona obsługa JavaScript;5) zainstalowany program Acrobat Reader
lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.;6) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty
kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę). 11. Szczegóły
dot. wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej określone są w
rozdziałach 16 i 18 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy w Odrzywole danych osobowych klientów urzędu jest Wójt Gminy Odrzywół. Adres Urzędu: Urząd Gminy w Odrzywole, 26-425
Odrzywół, ul. Warszawska 53, tel. (48) 6716057, e-mail:
sekretariat@odrzywol.eu Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Odrzywole Pani Pani Ilona
Głogowska-Kowalczyk, e-mail: kancelaria.odo@gmail.com Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego nr IT-2710.03.2021 pn.: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Odrzywole – POSTĘPOWANIE
POWTÓRZONE, prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.),
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana
dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana
danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO; posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
**; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art.
17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. (*) Wyjaśnienie:
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. (**) Wyjaśnienie: prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IT-2710.32.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych w
miejscowości Odrzywół.
Inwestycja polegać będzie na przebudowie istniejących oraz budowie nowych obiektów na terenie obecnej oczyszczalni
ścieków w Odrzywole. Prace te mają umożliwić zwiększenie przepustowości oczyszczalni do docelowej wielkości
RLM=3900.
Celem inwestycji jest usprawnienie pracy poprzez dostosowanie procesów technologii oczyszczania do realnej ilości i
jakości ścieków dopływających z terenu zlewni oraz wykonanie całkiem nowego bloku przeróbki osadów pochodzących z
procesów oczyszczania. Z racji systematycznego kanalizowania gminy Inwestor przewiduje zwiększenie przepustowości
oczyszczalni ścieków w Odrzywole do wielkości docelowej.
Planowana inwestycja uwzględnia zwiększającą się ilość ścieków oczyszczanych, wynikającą z tego konieczność
zintensyfikowania procesów oczyszczania wstępnego i mechanicznego a także rozszerzenia układu oczyszczania o procesy
gospodarki osadowej rozwiązanej na terenie oczyszczalni.
Ponadto inwestycja uwzględnia stopień zużycia istniejącego wyposażenia przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości
procesów oczyszczania również w czasie robót budowlanych.
Obecna i przewidywana ilość ścieków dopływająca do rozbudowywanej i modernizowanej oczyszczalni ścieków w Odrzywole:
a) oczyszczalnia obecnie funkcjonująca:
• RLM = 1950,
• Qdśr = 150 m3/d, Qdmax = 220 m3/d, Qhmax = 18 m3/h,
• aktualnie do oczyszczalni dopływa ok. 170 ÷ 180 m3/d, liczba osób obsługiwanych przez oczyszczalnie, zgodnie z
informacjami uzyskanymi od Inwestora, wynosi ok. 2109 mieszkańców (wraz z internatem),
b) prognozowana docelowa przepustowość oczyszczalni:
• RLM = 3900,
• Qdśr = 330 m3/d, Qdmax = 465 m3/d, Qhmax = 44 m3/h

4.2.6.) Główny kod CPV: 45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231500-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów sprężonego powietrza

45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień powtarzających.
1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia
udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących
przedmiot niniejszego zamówienia.
2) Zamówienia, o których mowa pkt 1 będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych
z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których
mowa w pkt 1 będą prace z zakresu:
a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.
b) Roboty budowlane związane z budową rurociągów.
c) Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
d) Roboty instalacyjne w budynkach.
e) Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
f) Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów sprężonego powietrza.
g) Roboty instalacyjne elektryczne.
h) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
i) Wyposażenie oczyszczalni ścieków.
j) Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa,
a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres
rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1 nie przekroczy wartości 20 % wartości niniejszego
zamówienia.
3) Zamówienia, o których mowa w pkt 1) będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 2 ust.1
pkt 1 ustawy Pzp tylko po przeprowadzenie negocjacji.
4) Zamówienia, o których mowa w pkt 1) będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót,
zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej
oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym.
5) Zamówienie o którym mowa w pkt 1) może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 2).

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SWZ oraz ustawą Pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

11. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ustawy Pzp, dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia
następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
3.1. Informacje potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (wykonywaniem robót) na kwotę: 5 000
000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).
3.2 Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że posiada nie mniej niż: 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony
złotych).
4) Zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia
następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
4.1 Wykonanych robót:
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie:
a) wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową lub modernizacją
oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum Qdśr = 250m3/dobę. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych
wynosi minimum 5 000 000,00 zł brutto (słownie: pięć milinów złotych).
4.2 Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego:
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
4.2.1. Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności
konstrukcyjnobudowlanej
lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadający doświadczenie zawodowe, jako kierownik budowy/robót na min. jednej
inwestycji związanej z budową/ przebudową/ modernizacją/ rozbudową biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości
minimum Qdśr = 250m3/dobę o wartości min. 5 000 000,00 zł brutto.
Kierownikiem budowy może być kierownik w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z
zastrzeżeniem, że jeżeli kierownik budowy będzie posiadał uprawnienia konstrukcyjno-budowlane to Wykonawca musi
dysponować kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, natomiast w przypadku, gdy kierownikiem budowy będzie
kierownik w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych to Wykonawca musi dysponować kierownikiem robót w specjalności
konstrukcyjnobudowlanej.
Przedmiotowy warunek będzie punktowany.
4.2.2. W zależności od specjalności kierownika budowy, kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do
kierowania budowami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
4.2.3. Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zdolność techniczna lub zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich
podmiotów, przy czym warunek określony w pkt 4.2.1.musi spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych podmiotów.
Osoby wskazane w załączniku nr 5 do SWZ muszą brać bezpośredni udział w wykonywaniu zamówienia.
W przypadku zmiany osób wskazanych w wykazie osób (Załącznik nr 5 do SWZ) w trakcie realizacji zamówienia, nowe
osoby będą musiały spełniać ww. wymagania.
Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.
2021 poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie
uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego
pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach.
4.3 Potencjał techniczny: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według
średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu
ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona
odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.
108 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108
ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega
wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające
dowody przedstawione na podstawie art. 110.
5. Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawców na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4 i 7 ustawy Pzp.
6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z im stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 6
niniejszego działu SWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania
odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w pkt. 2 niniejszego działu SWZ.
8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
9. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu opisane są w rozdziale 11 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykaz podmiotowych
środków dowodowych, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na
wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp :1) potwierdzające brak podstaw do wykluczenia: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – załącznik nr 9 do SWZ. Oświadczenie to składa wykonawca, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona. Na podstawie art. 273 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie żąda
przedstawienia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania w
związku z art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust.1 pkt 1, 4 i 7 ustawy Pzp. Zamawiający dokona weryfikacji w ww. zakresie na podstawie oświadczenia wstępnego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.
Wykaz podmiotowych środków dowodowych, składanych przez
wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o
których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp :1) potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu:
a) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz robót budowlanych (wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
2) wykaz osób (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 5 do SWZ.
3) potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od Odpowiedzialności Cywilnej na kwotę określona przez Zamawiającego w
rozdziale 11 ust. 2, pkt 3, ppkt 3.1 SWZ,
4) informacje banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej potwierdzających wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę określona przez Zamawiającego w rozdziale 11 ust. 2, pkt 3, ppkt 3.2
SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

19.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
19.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
19.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank
Spółdzielczy w Radomiu, Stały Punkt Kasowy w Odrzywole
nr rachunku: 38 9147 0009 0000 7272 2000 0005 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: IT-2710.07.2022.
19.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku
bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
19.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał
gwarancji lub poręczenia przed upływem terminu składania ofert, w postaci elektronicznej podpisany przez Gwaranta
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności.
19.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub
poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone
zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela
oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie
Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
19.7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
19.8. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 98, z zastrzeżeniem art. 98 ust. 6 pkt.1 ustawy PZP.
19.9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art.
128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych
środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym
mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w
art. 223 ust. 2 pkt 3), co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych
wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w
szczególności wskazanie:- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,- wszystkich wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,- ustanowionego pełnomocnika
oraz zakresu jego umocowania.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące
dokumenty: a) oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;oświadczenie należy dołączyć
do oferty w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, b) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia składa oddzielne dokumenty wymienione w dziale 13 ust. 1 SWZ w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, c) dokumenty, o
których mowa w dziale 14 ust.1 pkt i 2 SWZ, winni złożyć wspólnie. d) dokumenty o których mowa w dziale 14 ust.1 pkt 3
SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie we własnym imieniu. 3. Wszelka
korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 4. Wypełniając formularz
ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich
wykonawców ubiegających się wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określono we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-20 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pzp.odrzywol.eu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-20 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający Informuje, że przedmiotowe zamówienie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Ministerstwa Finansów.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.