eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Odrzywół › Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Odrzywole - POSTĘPOWANIE POWTÓRZONEOgłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Odrzywole – POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Odrzywół

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223853

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 53

1.5.2.) Miejscowość: Odrzywół

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-425

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@odrzywol.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.odrzywol.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pzp.odrzywol.eu

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Odrzywole – POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ecfd935d-748f-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00064755

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001175/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476092/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IT-2710.32.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych w
miejscowości Odrzywół.
Inwestycja polegać będzie na przebudowie istniejących oraz budowie nowych obiektów na terenie obecnej oczyszczalni
ścieków w Odrzywole. Prace te mają umożliwić zwiększenie przepustowości oczyszczalni do docelowej wielkości
RLM=3900.
Celem inwestycji jest usprawnienie pracy poprzez dostosowanie procesów technologii oczyszczania do realnej ilości i
jakości ścieków dopływających z terenu zlewni oraz wykonanie całkiem nowego bloku przeróbki osadów pochodzących z
procesów oczyszczania. Z racji systematycznego kanalizowania gminy Inwestor przewiduje zwiększenie przepustowości
oczyszczalni ścieków w Odrzywole do wielkości docelowej.
Planowana inwestycja uwzględnia zwiększającą się ilość ścieków oczyszczanych, wynikającą z tego konieczność
zintensyfikowania procesów oczyszczania wstępnego i mechanicznego a także rozszerzenia układu oczyszczania o procesy
gospodarki osadowej rozwiązanej na terenie oczyszczalni.
Ponadto inwestycja uwzględnia stopień zużycia istniejącego wyposażenia przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości
procesów oczyszczania również w czasie robót budowlanych.
Obecna i przewidywana ilość ścieków dopływająca do rozbudowywanej i modernizowanej oczyszczalni ścieków w Odrzywole:
a) oczyszczalnia obecnie funkcjonująca:
• RLM = 1950,
• Qdśr = 150 m3/d, Qdmax = 220 m3/d, Qhmax = 18 m3/h,
• aktualnie do oczyszczalni dopływa ok. 170 ÷ 180 m3/d, liczba osób obsługiwanych przez oczyszczalnie, zgodnie z
informacjami uzyskanymi od Inwestora, wynosi ok. 2109 mieszkańców (wraz z internatem),
b) prognozowana docelowa przepustowość oczyszczalni:
• RLM = 3900,
• Qdśr = 330 m3/d, Qdmax = 465 m3/d, Qhmax = 44 m3/h

4.5.3.) Główny kod CPV: 45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231500-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów sprężonego powietrza

45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12220732,65 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13995695,81 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12220732,65 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Newater Sp. z o. o. Sp. k.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Firma Ogólnobudowlana MAS-BUD Sebastian Wdowiak ul. Mickiewicza 6c 59-330 Ścinawa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8992872309

7.3.3) Ulica: ul. Grunwaldzka 186

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-266

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Część robót budowlanych
AKPIA-Elektryka
Cześć robót sanitarno -technologicznych

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12220732,65 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.