eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacjiOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO RYBNIK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255430

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 2

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324392302

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@um.rybnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e365190-7084-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00475532

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001828/29/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.26 Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu dowolnego z poniższych środków komunikacji elektronicznej:
- miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl,
- ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
- poczty elektronicznej zam_pub@um.rybnik.pl
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=111&Id=ZP.271.94.2022

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu dowolnego z poniższych środków komunikacji elektronicznej:
- miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl,
- ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
- poczty elektronicznej zam_pub@um.rybnik.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany i wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. W przypadku przekazywania tych dokumentów (innych niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
7. Zamawiający przekazuje identyfikator postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zam_pub@um.rybnik.pl
9.Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania ww. dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email zam_pub@um.rybnik.pl
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale I SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale I SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.94.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji.
Wymagania techniczne (konstrukcyjne, materiałowe, technologiczne, jakościowe), wzornictwo, kolorystyka, algorytm tworzenia numerów rejestracyjnych, oraz inne warunki jakie muszą spełnić tablice rejestracyjne, określone są w następujących rozporządzeniach:
1) Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 roku w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2022, poz. 1885 tekst jednolity),
2) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz trybu legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 547 tekst jednolity),
3) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1847).
W trakcie realizacji umowy Wykonawcę obowiązywać będą wszelkie przepisy w przedmiotowym zakresie z uwzględnieniem ewentualnych zmian w przepisach, jakie mogą nastąpić w trakcie trwania umowy.
1. Dostarczone tablice rejestracyjne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem, każdy komplet pakowany oddzielnie w folię ochronną
w paczkach po 25 kpl. lub 50 szt.
2. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 3-letniej gwarancji na dostarczone tablice rejestracyjne.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany wadliwych tablic w terminie do 7 dni od powiadomienia go przez Zamawiającego.
4. Zamówienie tablic rejestracyjnych odbywać będzie się na podstawie zamówienia złożonego za pośrednictwem poczty tradycyjnej, faksu, e-maila w poniedziałek, środę i piątek do godziny 13:00. Realizacja złożonego zamówienia na wtórniki tablic rejestracyjnych lub dodatkowych tablic rejestracyjnych służących do oznaczenia bagażnika nastąpi w ciągu 24 godzin od chwili jego złożenia, z tym że upływ 24 godzin przypadający na dzień wolny od pracy skutkuje realizacją dostawy w pierwszym dniu roboczym.
5. Termin dostawy większej partii (minimum 1000 kompletów) zamówionych tablic rejestracyjnych będzie wynosił do 14 dni kalendarzowych. Wykonawca dostarczy każdą tak zamówioną partię tablic na własny koszt i na własne ryzyko do miejsca wskazanego w zamówieniu. Koszty załadunku i rozładunku obciążają Wykonawcę.
6. Termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych i dodatkowych tablic do oznaczenia bagażnika wynosi do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.
7. Odbiór wycofanych z eksploatacji tablic rejestracyjnych odbywać będzie się
w terminie do 6 dni kalendarzowych od zlecenia, nie częściej niż 3 razy w miesiącu, w siedzibie Zamawiającego. Zużyte tablice zostaną przekazane Wykonawcy w celu ich zniszczenia (zagospodarowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) w formie nieprzetworzonej, na podstawie protokołu sporządzonego przez Zamawiającego. Pod pojęciem zagospodarowania Zamawiający rozumie zbieranie, transport albo przetwarzanie, tj. co najmniej zniszczenie zużytych tablic rejestracyjnych w sposób uniemożliwiający ich powtórne wykorzystanie.
8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione tablice do siedziby Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.
9. Zapłata następować będzie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę za każdą dostarczoną partię tablic.
10. Wynagrodzenie rozliczane będzie przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w załączniku nr 4 do oferty – „Formularz cenowy” i będzie wynikać
z faktycznego zapotrzebowania na tablice i nie przekroczy wartości umowy.
11. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałej ceny jednostkowej na poszczególne tablice.
12. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom realizację przedmiotu zamówienia w części dotyczącej dostawy wyprodukowanych przez Wykonawcę tablic rejestracyjnych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje SWZ z załącznikami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w SWZ w rozdziale XXIII.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin odbioru tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji złożonego zamówienia na wtórniki tablic rejestracyjnych lub dodatkowych tablic rejestracyjnych służących do oznaczenia bagażnika

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że
- posiada potwierdzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez marszałka województwa (art. 75a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, (Dz. U. z 2022, poz. 988 ze zmianami),
- posiada aktualne zezwolenie właściwego organu na potwierdzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami (co najmniej w zakresie zbierania, transportu lub przetwarzania, przez które rozumie się zniszczenie zużytych tablic rejestracyjnych w sposób uniemożliwiający ich powtórne wykorzystanie) obejmującego wykonanie przedmiotowego zamówienia,
- posiada aktualny certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez marszałka województwa (art. 75a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, (Dz. U. z 2022, poz. 988 ze zmianami),
2) aktualne zezwolenie właściwego organu na potwierdzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami (co najmniej w zakresie zbierania, transportu lub przetwarzania, przez które rozumie się zniszczenie zużytych tablic rejestracyjnych w sposób uniemożliwiający ich powtórne wykorzystanie) obejmującego wykonanie przedmiotowego zamówienia,
3) aktualny certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu oferty.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
3. 3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 składają odrębnie Wykonawca / każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
5. Oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy – przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
6. Pełnomocnictwo złożone w sytuacji:1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty.
7. „Formularz cenowy” – załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 2 do SWZ.. Oświadczenie składa odrębnie każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy – przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający określa następujące zasady zmian umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy za świadczenie usługi, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.
o pracowniczych planach kapitałowych w przypadku zmiany minimalnej wymagalnej stawki obowiązującej dla podmiotu zatrudniającego
5) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy na następujących zasadach:
a) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany średniorocznego wskaźnika w danym roku cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jeżeli Wykonawca udowodni, że zmiana ww. wskaźnika przy tych samych założeniach, przy których Wykonawca wyliczył cenę brutto za usługę, wpłynęła na zmianę wyliczonej ceny ofertowej brutto,
b) w celu udowodnienia zmian ceny kosztów ujętych w cenie brutto za usługę Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić porównanie kalkulacji ceny kosztów ujętych w cenie ofertowej brutto za usługę i kalkulacji ceny materiałów/kosztów ujętych w cenie brutto za świadczenie usługi, której zmiana wynika ze średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przedstawienie porównania kalkulacji ceny ofertowej brutto musi w sposób niebudzący wątpliwości wykazywać wpływ średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na wysokość ceny materiałów/kosztów związanych z realizacją umowy w stosunku do ceny materiałów/kosztów ujętych w cenie ofertowej brutto za usługę. Do przedstawionego porównania kalkulacji Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dowody potwierdzające ponoszenie poszczególnych kosztów przy cenie ofertowej brutto za usługę oraz cenie, której zmiana wynika ze zmiany w/w wskaźnika,
c) poprzez zmianę ceny kosztów rozumie się jej wzrost, jak i jej obniżenie,
d) wynagrodzenie będzie podlegać waloryzacji począwszy od 7 miesiąca wykonywania niniejszej umowy – licząc od daty jej zawarcia, gdy wartość zmiany ceny ofertowej brutto, o której mowa w § 5 ust. 1, przekroczy 10% w stosunku do wartości wskazanej w dniu zawarcia umowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających waloryzację wynagrodzenia,
e) Wykonawca jest obowiązany powiadomić Zamawiającego o podstawie do dokonania waloryzacji maksymalnie w terminie 14 dni od daty zaistnienia przesłanek do jej dokonania, nie później niż miesiąc przed terminem, o którym mowa w § 6. W tym terminie Wykonawca ma obowiązek wykazać okoliczności potwierdzające zmianę i przedłożyć kalkulację nowej wysokości wynagrodzenia,
f) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający zgodnie z lit. a-e nie może przekroczyć 5% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 w trakcie realizacji całej umowy,
g) w przypadku zmiany wynagrodzenia zgodnie z lit. a-f Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
i. przedmiotem umowy z podwykonawcą są usługi,
ii. okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 6 miesięcy.
Szczegółowy zakres precyzuje SWZ, a zwłaszcza załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

2 lata od daty zawarcia umowy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.