eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dzierzgoń › "Dostawa używanego samochodu 9 osobowego typu BUS dostosowanego do przewozu osób, w tym osób z niepełnosprawnością Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach w ramach realizowanego projektu (...)"Ogłoszenie z dnia 2022-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
"Dostawa używanego samochodu 9 osobowego typu BUS dostosowanego do przewozu osób, w tym osób z niepełnosprawnością Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach w ramach realizowanego projektu (...)"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dzierzgoń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747833

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Dzierzgoń

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-440

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 55 276 23 86

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mops.dzierzgon@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzierzgon.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/um_dzierzgon

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Dostawa używanego samochodu 9 osobowego typu BUS dostosowanego do przewozu osób, w tym osób z niepełnosprawnością Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach w ramach realizowanego projektu (...)"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4c4f7d0a-65e4-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474636

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt współfinansowany ze środków UE "Centrum Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu – kolejny etap rozwoju usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego"

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00445635/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MOPS.271.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego samochodu 9 osobowego typu BUS dostosowanego do przewozu osób w tym osób niepełnosprawnych i jednego wózka inwalidzkiego zgodnie z wymaganiami załącznika nr 1 do umowy stanowiącego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Opis przedmiotu zamówienia został również określony w załączniku nr 1 do SWZ tj. projekcie umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu używanego samochodu osobowego o którym mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału wraz z wyposażeniem, zwanym dalej „samochodem” lub „pojazdem” zgodnie ze SWZ, załącznikami do niej, oraz umową.
4. Wszystkie wymagania określone w załączniku nr 1 do SWZ tj. projekcie umowy i załączniku nr 1 do umowy tj. szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne.
5. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu – kolejny etap rozwoju usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”.
6. Jeżeli w SWZ lub załącznikach do niej w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia użyte zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę mają one wyłącznie charakter przykładowy, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać dostawy, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Należy przyjąć, iż stanowią one tylko wskazania i mają na celu jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania, a Wykonawca nie jest zobowiązany do ich zastosowania. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w SWZ lub załącznikach do niej, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne".
7. Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji stanowi kryterium oceny ofert, o której mowa w rozdziale XIII SWZ. Zamawiający stawia minimalne wymagania w zakresie udzielanej gwarancji:
1) gwarancja mechaniczna (na silnik wszystkie podzespoły samochodu, obejmujące prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne), elektryczna oraz zabudowę samochodu służącą do przewozu osób niepełnosprawnych - minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów,
2) gwarancja na powłokę lakierniczą - minimum 24 miesiące,
3) gwarancja na perforację elementów nadwozia - minimum 48 miesięcy.
8. Dostępność dla osób niepełnosprawnych. W odniesieniu do warunku określonego w art. 100 ustawy Pzp dotyczącego dostępności dla osób niepełnosprawnych Zamawiający uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia wymagania z dostosowaniem samochodu do potrzeb wszystkich użytkowników w szczególności osób niepełnosprawnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), ponieważ jedyna z złożona w postępowaniu oferta podlegaa odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:
Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. PZP, komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym i Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę,


oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta Wykonawcy nie została podpisana w żaden z wymaganych ustawą PZP sposobów. Oceny oferty dokonano w każdy z możliwych sposobów weryfikacyjnych podpisy elektroniczne, zaufane, osobiste i każdy z komunikatów wskazywał brak podpisu. W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 PZP, gdyż jest niezgodna z przepisami ustawy PZP, a to powoduje unieważnienie postępowania zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy PZP.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 171680,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 171680,77 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.