eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Długosiodło › Świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Długosiodło w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Długosiodło w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550705039

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: A. Mickiewicza 15

1.5.2.) Miejscowość: Długosiodło

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-210

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 29 6423669

1.5.8.) Numer faksu: +48 29 7412158

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: t.orlowski@dlugosiodlo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gops.dlugosiodlo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Długosiodło w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-068b91c1-7230-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474406

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024590/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Długosiodło w 2023 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://dlugosiodlo.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://dlugosiodlo.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://dlugosiodlo.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja” lub poczty elektronicznej t.orlowski@dlugosiodlo.pl
2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi założyć darmowe konto na Platformie zakupowej. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Długosiodło: https://dlugosiodlo.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „Zarejestruj się”.
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
5) Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zakupowa Gminy Długosiodło tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
6) Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości pobierania
i wysyłania danych nie mniejszej niż 512 kb/s;
 komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB RAM, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
 włączona obsługa JavaScript;
 zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
7) Zamawiający określa dopuszczalną wielkość przesyłanych plików do 100 MB.
8) Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
9) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
10) Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami: w zakresie merytorycznym: Katarzyna Piórkowska, tel. 29 64 23 669, w zakresie formalno-prawnym: Tomasz Orłowski, tel. 29 64 23 656.
11) Pozostałe wymagania dotyczące korespondencji zostały opisane w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle, ul. A. Mickiewicza 15, 07-210 Długosiodło reprezentowany przez Kierownika;
2) Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: gops@dlugosiodlo.pl bądź pocztą tradycyjną na adres wskazany powyżej;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – „Świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Długosiodło w 2023 roku” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, zawarciem, realizacją oraz egzekucją umowy;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, upoważnieni pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle, Urzędu Gminy oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Długosiodło prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działająca pod adresem: https://dlugosiodlo.ezamawiajacy.pl;
5) wszelkie dane powierzone przez wykonawcę będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 ze zm.),
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy dot. ochrony danych osobowych określono w rozdziale I pkt 14 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GOPS.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Usługi opiekuńcze polegać będą na pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, zalecanej przez lekarza pielęgnacji oraz, w miarę możliwości, zapewnieniu kontaktów z otoczeniem dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług opiekuńczych określonych w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021, poz. 2268
z późn. zm.) u osób, które ze względu na wiek, chorobę lub z innych przyczyn wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych ze strony innych osób, a są tejże pomocy pozbawieni lub pomoc ta jest niewystarczająca.
2. Usługi będą świadczone dla około 25 środowisk, których liczba może ulec zmianie +/- 25%. Ilość usług opiekuńczych określa się na około 6.000 godzin w skali roku i będzie ją określał Zamawiający w zależności od potrzeb środowiska.
3. Zamawiający przewiduje możliwość niewykonania limitu godzin. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zmniejszenia liczby godzin usług w związku z wystąpieniem przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
4. Usługi opiekuńcze wykonywane będą w miejscu zamieszkania podopiecznych w dni powszednie, a w szczególnych przypadkach w soboty, niedziele i święta.
5. Osoby wymagające pomocy będą mieszkańcami Gminy Długosiodło.
6. Usługi opiekuńcze obejmować będą:
1) Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, w szczególności:
- pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- pomoc w utrzymaniu w czystości pomieszczeń i sprzętów użytkowanych przez osobę korzystającą z pomocy poprzez wykonywanie bieżących porządków,
- zakupy artykułów spożywczych i innych niezbędnych w gospodarstwie domowym,
- przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem diety zaleconej przez lekarza,
- przynoszenie obiadów zgodnie z wydaną decyzją administracyjną,
- pomoc przy spożywaniu posiłków,
- przynoszenie opału i palenie w piecu,
- załatwianie bieżących spraw w zależności od potrzeb.
2) Opiekę higieniczną, w szczególności:
- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej (mycie, kąpanie, czesanie),
- pranie i zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
- ścielenie łóżka.
3) Zaleconą przez lekarza pielęgnację, w szczególności:
- zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,
- zakładanie i zmiana wyrobu chłonnego u osoby leżącej,
- układanie chorego w łóżku i pomaganie przy zmianie pozycji,
- stosowanie pielęgnacji według zaleceń lekarza,
- karmienie lub pomoc przy spożywaniu posiłków,
- stosowanie okładów, kompresów,
- podawanie leków według zaleceń lekarza.
4) Zapewnienie kontaktów z otoczeniem, w szczególności:
- dbanie o kondycję psychoruchową,
- organizowanie spacerów,
- organizowanie kontaktów sąsiedzkich,
- zamawianie wizyt lekarskich,
- realizacja recept,
- załatwianie spraw urzędowych.
Zakres usług będzie dostosowywany do indywidualnych potrzeb podopiecznego.

7. Realizację usług na rzecz konkretnego podopiecznego Wykonawca będzie wykonywał zgodnie z niżej określonymi procedurami:
a) informacja o przyznaniu usług, terminie rozpoczęcia i wymiarze będzie przekazywana telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej przez Zamawiającego. Informacja ta zostanie potwierdzona Kartą Zlecenia Realizacji Usług Opiekuńczych w formie pisemnej bez zbędnej zwłoki,
b) Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru Karty Zlecenia Realizacji Usług Opiekuńczych od Zamawiającego przed terminem świadczenia usług,
c) w sytuacji, gdy zakończenie świadczenia usług nastąpi w terminie wcześniejszym niż wskazany w Karcie Zlecenia Realizacji Usług Opiekuńczych, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, a następnie potwierdzi Kartą Zlecenia Realizacji Usług Opiekuńczych.
d) Karta Zlecenia Realizacji Usług Opiekuńczych będzie zawierała informacje niezbędne do świadczenia usług takie jak: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby uprawnionej do korzystania z usług, godzinowy wymiar usług w tygodniu, zakres wykonywanych usług, czasokres wykonywania usług, ponoszoną przez osobę uprawnioną do korzystania z usług odpłatność za jedną godzinę usługi.
8. Wymiar godzinowy określony w Karcie Zlecenia Realizacji Usług Opiekuńczych, oznacza czas faktycznej realizacji zleconego zakresu usług. Do czasu świadczenia usług nie wlicza się dojazdu lub dojścia do mieszkania podopiecznego.
9. Częstotliwość świadczonych usług oraz ich zakres muszą być zgodne z treścią Karty Zlecenia Realizacji Usług Opiekuńczych. W sytuacji, kiedy osoba świadcząca usługi na rzecz konkretnego podopiecznego nie może ich wykonać w określonych terminach, np. z powodu choroby, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdorazowo zastępstwo.
10. Wykonawca zobowiązuje się podjąć czynności związane ze świadczeniem usług w terminie wskazanym w Karcie Zlecenia Realizacji Usług Opiekuńczych, z wyjątkiem przypadków nagłych, w których czynności związane ze świadczeniem usług Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zawiadomienia o potrzebie ich realizacji, a w sytuacjach tego wymagających niezwłocznie.
11. Wykonawca zobowiązany zostanie do pobierania od osób korzystających z usług należności z tytułu odpłatności za wykonane usługi, zgodnie z odpłatnością wskazaną w Karcie Zlecenia Realizacji Usług Opiekuńczych.
12. Usługi opiekuńcze winny być wykonywane ze szczególną starannością, sumiennością,
uczciwością i zgodnie z zasadami poszanowania praw człowieka, jego godności, uczuć i wiary.
13. Wykonawca usług opiekuńczych informuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej podopiecznego, mającej wpływ na realizację pomocy usługowej w najszybszym możliwym terminie.
14. W przypadku trudności w pobraniu od podopiecznych należności za wykonane usługi opiekuńcze Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego.
15. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania rozliczenia za każdy miesiąc świadczenia usług do 10 dnia następnego miesiąca w formie faktury/rachunku/noty księgowej wraz z załącznikiem zawierającym:
a) wykaz imienny osób objętych pomocą w danym miesiącu;
b) liczby zleconych godzin usług w danym miesiącu, dla każdego podopiecznego;
c) łączne zestawienie ilości faktycznie zrealizowanych godzin u podopiecznego i łączną kwotę należności za usługi w danym miesiącu;
d) zbiorcze zestawienie zrealizowanych godzin usług w miesiącu rozliczeniowym.
16. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wcześniejsze rozliczenie usług wykonanych w danym miesiącu.
17. W sytuacji przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 15) sporządzonych nieprawidłowo Zamawiający będzie miał prawo do czasu ich wyjaśnienia, powstrzymać się od wypłacania należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
18. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu Zamawiającemu za każdy miesiąc karty realizacji usług opiekuńczych z podpisami podopiecznego. Bieżąca karta pracy będzie znajdować się w mieszkaniu podopiecznego, w celu zapewnienia kontroli. Po każdej wizycie opiekuna karta pracy będzie poświadczana przez podopiecznego.
19. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć koordynatora, z którym Zamawiający będzie mógł kontaktować się osobiście, telefonicznie oraz pocztą elektroniczną.
2) Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
4) Rozliczenia i płatności zostały określone w SWZ i postanowieniach Umowy. Nie uwzględnienie kosztów określonych w SWZ i postanowieniach Umowy przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego ofercie, jak również niedoszacowanie, pominięcie oraz brak dostatecznego rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia w żadnym razie nie może stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.
5) Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia:
a) Wynagrodzenie wykonawcy jest ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia, wynikającą swoim zakresem z niniejszej SWZ. Jakikolwiek błąd
w obliczeniu ceny nie ma znaczenia na poprawność oceny oferty.
b) Ceną oferty jest kwota łącznego wynagrodzenia zaoferowana przez Wykonawcę w formularzu oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85312400-3 - Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena brutto oferty (C) 60%
2. Gwarantowane wynagrodzenie brutto dla osób świadczących usługi (W) 40%
Razem 100%

Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej przez komisję przetargową.

CENA
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert × 100 pkt × Znaczenie kryterium 60%
Cena oferty badanej
Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.


GWARANTOWANE WYNAGRODZENIE BRUTTO DLA OSÓB ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI
W kryterium oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

zaoferowana stawka gwarantowanego
wynagrodzenia brutto za 1 godz. pracy osoby
świadczącej usługi – wynikająca z badanej oferty
liczba punktów badanej oferty = ------------------------------------------------------------ X 40 pkt
najwyższa zaoferowana stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. pracy osoby świadczącej usługi – spośród badanych ofert

Wykonawca na formularzu ofertowym deklaruje gwarantowane wynagrodzenie brutto dla osób świadczących usługi.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów (S) stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium, obliczonych wg wzoru:
S= C+W
gdzie:
S – łączna ocena punktowa
C – liczba uzyskanych punktów w kryterium cena
W – liczba uzyskanych punktów w kryterium gwarantowane wynagrodzenie brutto dla osób świadczących usługi.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarantowane wynagrodzenie brutto dla osób świadczących usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) doświadczenie wykonawcy:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed pływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi o wartości 80 000 zł brutto każda, polegające na trwającym minimum 10 miesięcy świadczeniu usług opiekuńczych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wg zał. nr 4 do SWZ);
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty potwierdzające w/w okoliczności powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Dokumenty potwierdzające w/w okoliczności powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (wg załącznika nr 9 do SWZ), w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Dokumenty składane razem z ofertą:

1.1. formularz ofertowy (wg zał. nr 1 do SWZ),
1.2. oświadczenie wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ (wg załącznika nr 2a do SWZ),

Wykonawca załącza do oferty również (jeżeli dotyczy):

1.3. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy (wg załącznika nr 2b do SWZ),
1.4. samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy Pzp,
1.5. pełnomocnictwo,
1.6. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wg zał. nr 6 do SWZ),
1.7. zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku gdy Wykonawca, w celu spełnienia warunków, o którym mowa w Rozdziale II pkt 7 ppkt 4 SWZ, będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (wg zał. nr 5 do SWZ),
1.8. zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
Zakres i forma ww. dokumentów zostały określone w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
- zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów,
- pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Wymagania dotyczące wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostały opisane w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w następujących przypadkach:
1) Wystąpienia siły wyższej tj. niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności (epidemia, wojna, stan klęski żywiołowej, powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, itp.) mającej wpływ na realizację umowy,
2) Wystąpienia niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności,
3) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
4) Zmiany określającej strony umowy wynikającej w szczególności z połączenia, przekształcenia, zmiany firmy, siedziby stron,
5) Zmiany terminu realizacji umowy w przypadku potrzeby opóźnienia rozpoczęcia lub wstrzymania wykonywania zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa: https://dlugosiodlo.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.