eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kruszwica › Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w KruszwicyOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRUSZWICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350777

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nadgoplańska 4

1.5.2.) Miejscowość: Kruszwica

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-150

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@kruszwica.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-13aec749-7243-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474182

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019616/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie,tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku InternetExplorer minimalnie wersja 10 0., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z
zegarem Głównego Urzędu Miar. Pozostałe wymagania zostały określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz w regulaminie korzystania z platformy Open Nexus.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy jest Pan Mariusz Andryszak, kontakt: e-mail: mariusz.andryszak@gmail.com, telefon: 797 599 363;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy,
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 15 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PIFZ-Z.271.28.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień:
CPV 64110000-0 – Usługi pocztowe
CPV 64112000-4 – Usługi pocztowe dotyczące listów
Zamawiający: Gmina Kruszwica
Termin realizacji: 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania wszystkich przesyłek pocztowych oraz paczek dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy z siedzibą przy ul. Nadgoplańskiej 4.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje także odbiór z placówki oddawczej Wykonawcy niedoręczonych przesyłek pocztowych, niezwłocznie po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia.
3. Zamawiający wymaga, aby przesyłki pocztowe były dostarczane na zasadach określonych w niżej wymienionych aktach prawnych:
• Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r., poz. 896 z późn.zm.),
• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1026)
• Światowa konwencja pocztowa
4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług, Zamawiającemu i adresatowi przysługują procedury reklamacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. z 2019 poz. 474).
5. Realizacja przedmiotowych usług odbywać się będzie poprzez właściwe przygotowanie przez Zamawiającego przesyłek pocztowych do nadania oraz sporządzenie zestawienia ilościowego nadanych przesyłek nierejestrowanych oraz zestawienia (książki nadawczej) dla przesyłek rejestrowanych. Przedmiotowe zestawienia będą sporządzane w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego. Zamawiający umieszczać będzie na przesyłkach w sposób czytelny i trwały informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, określając jednocześnie rodzaj przesyłki.
6. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek pocztowych w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenia ich do adresata bez ubytku i uszkodzenia, określając jednocześnie rodzaj przesyłki.
7. Usługi będą świadczone w dni robocze, 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, a przesyłki pocztowe przygotowane do dystrybucji dostarczane przez Zamawiającego do Wykonawcy. Zastrzega się, aby placówka nadawcza/oddawcza Wykonawcy mieściła się w tej samej miejscowości co siedziba Zamawiającego.
8. Wykonawca zapewni doręczenie przesyłek pocztowych nadanych przez Zamawiającego na całym terenie Rzeczypospolitej Polskiej a poza jej granicami zgodnie z zawartymi przez Wykonawcą umowami międzynarodowymi.
9. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (zgodnie z adresem nadania przesyłki pocztowej rejestrowanej) pokwitowane przez adresata „potwierdzenie odbioru” niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki. W przypadku nieobecności, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki (awizo) ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę. Po upływie terminu odbioru przesyłka zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata.
10. Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowej uważa się za niewykonaną, jeżeli doręczenie przesyłki rejestrowej lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia jej nadania.
11. Nadawanie przesyłek pocztowych objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniach przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego. Wykonawcy przez Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących przekazania przesyłek, Wykonawca wyjaśnia je z Zamawiającym. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu ich przekazania, nadanie takich przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym lub dniu usunięcia zastrzeżeń.
12. Zamawiający będzie korzystał wyłącznie ze swojego opakowania przesyłek, nie dopuszcza się stosowania opakowań Wykonawcy.
13. Opłata pocztowa (wynagrodzenie za realizację usługi) będzie wnoszona z dołu – za okresy miesięczne wykonywania usług, na zasadzie opłaty bezgotówkowej.
14. Zamawiający będzie korzystał ze wzorów druków potwierdzenia odbioru o treści uzgodnionej z Wykonawcą.
15. Dane o planowanej ilości przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, określone w załączniku nr 1 do umowy mają charakter szacunkowy, stanowią element służący do kalkulacji ceny ofertowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do nadania przesyłek w podanych w tym załączniku ilościach. Zamawiający nie gwarantuje w żaden sposób, że środki finansowe oraz podane ilości zostaną osiągnięte w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego z tego tytułu.
Z planowanej ilości przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, określonej w załączniku do umowy, Zamawiający zrealizuje co najmniej 80% .
16. Przesyłki pocztowe stanowiące przedmiot zamówienia obejmują w szczególności przesyłki o formacie S, M i L:

Wymiary przesyłek listowych wynoszą:
Maksimum: suma długości, szerokości i wysokości- 900mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm
Minimum: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm

Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm

Format S to przesyłki o wymiarach:
• minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm,
• maksimum – żaden z wymiarów nie może przekraczać: wysokość 20mm, długość 230 mm, szerokość 160 mm.
• O masie do 500g

Format M to przesyłki o wymiarach:
• minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm,
• maksimum –– żaden z wymiarów nie może przekraczać: wysokość 20mm, długość 325 mm, szerokość 230mm.
• O masie do 1000 g

Format L to przesyłki o wymiarach:
• minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm,
• maksimum suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm.
• O masie do 2000 g

17. Paczki pocztowe stanowiące przedmiot zamówienia obejmują w szczególności wymiary:

Maksimum: suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość -3000, przy czym największy m=wymiar nie może przekroczyć 1500 mm
Minimum: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm, z tolerancja +/- 2mm.

Gabaryt A to paczki o wymiarach :
Minimum: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm
Maksimum: żaden z wymiarów nie może przekroczyć : długość 600 mm, szerokość 500mm, wysokość 300 mm.

Gabaryt B to paczki o wymiarach:
Minimum- jeśli choć jeden z wymiarów przekroczy 600 mm lub szerokość 500 mm lub wysokość 300mm
Maksimum- suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość-3000mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500mm.

II. Wymagania zamawiającego w związku z art. 95 ustawy PZP:

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
2. W terminie do 10 dni roboczych od zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz pracowników realizujących usługi objęte niniejszą umową zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 1. W przypadku zmiany pracowników, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia aktualnego wykazu w ciągu 3 dni roboczych.
3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest do otrzymania w terminie 7 dni roboczych w szczególności:
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
4) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
5. Jeżeli pomimo niespełnienia powyższych wymogów w miejscu świadczenia usługi będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego, osoba taka będzie musiała opuścić miejsce świadczenia usługi, a Wykonawca zapłaci karę umowną. Fakt przebywania takiej osoby w miejscu świadczenia usługi musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena 60 %
2 Możliwość bezpłatnego monitorowania przez Internet przesyłek rejestrowanych w obrocie krajowym 40 %

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr kryterium Wzór
1 Cena (C)
Liczba punktów = (Cmin/Cof)* 60 gdzie:
- Cmin- najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert
- Cof – cena podana w ofercie
2 Możliwość bezpłatnego monitorowania przez Internet przesyłek rejestrowanych w obrocie krajowym (M)
Liczba punktów = (Mof/Mmax) * 40
gdzie:
- Mof - liczba punktów za zapewnienie lub niezapewnienie możliwości bezpłatnego monitorowania przez Internet przesyłek rejestrowanych w obrocie krajowym
- Mmax – maksymalna liczba punktów

2.1. Przez „możliwość bezpłatnego monitorowania przez Internet przesyłek rejestrowanych w obrocie krajowym” Zamawiający rozumie taki system monitorowania przesyłek rejestrowanych udostępniony przez Wykonawcę, który umożliwi Zamawiającemu lub adresatowi przez cały okres realizacji zamówienia bezpłatny dostęp, za pośrednictwem wskazanej przez Wykonawcę strony internetowej, do informacji na temat co najmniej: rodzaju przesyłki, daty oraz nazwy placówki nadania, awizowania przesyłki (w tym daty awizo pierwszego i drugiego – o ile nastąpi), daty doręczenia przesyłki – o ile nastąpi, daty zwrotu Zamawiającemu przesyłki niedoręczonej – o ile to nastąpi.
2.2. W kryterium „Możliwość bezpłatnego monitorowania przez Internet przesyłek rejestrowanych w obrocie krajowym” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:
a) Jeżeli wykonawca zapewni w ramach realizacji niniejszego zamówienia możliwość bezpłatnego monitorowania przesyłek przez Internet w obrocie krajowym otrzyma 40 pkt.
b) Jeżeli nie zapewni w ramach realizacji niniejszego zamówienia możliwości bezpłatnego monitorowania przesyłek przez Internet w obrocie krajowym otrzyma 0 pkt.

Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru:
Lp. = C + M gdzie:
Lp. – liczba punktów uzyskanych przez ofertę,
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”,
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium „możliwość bezpłatnego monitorowania przez Internet przesyłek rejestrowanych w obrocie krajowym”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość bezpłatnego monitorowania przez Internet przesyłek rejestrowanych w obrocie krajowym

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące
2.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
2.2.1. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wpis do rejestru operatorów pocztowych, zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.)
2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
2.4.1. dysponują co najmniej jedną placówką nadawczo-odbiorczą w miejscowości, w której znajduje się siedziba Zamawiającego (miasto Kruszwica).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
2.1. wpisu do rejestru operatorów pocztowych, o których mowa w art. 6 ustawy Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r., poz. 896 z późn.zm. ) wydany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej potwierdzający, że wykonawca uprawniony jest do świadczenia usług pocztowych na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
2.2. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. „Formularz Oferty” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 SWZ.
2. Oświadczenie/oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotów udostępniających zasoby o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
3 Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty). Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
5. Zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów.
6. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy lub usługi, wykonają poszczególni Wykonawcy.
7. Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).
8. Formularz cenowy – załącznik nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) zmiany danych adresowych - w przypadku zmiany siedziby,
2) w przypadku zmiany przepisów określających wysokość należnego podatku VAT na usługi pocztowe,
3) zmiany cen jednostkowych na zasadach określonych w § 7 i 8,
4) w przypadku zaistnienia okoliczności, których wynikiem będzie zmniejszenie lub zwiększenie zapotrzebowania na wysyłanie przesyłek.
Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena - 60%
możliwość bezpłatnego monitorowania przez Internet przesyłek rejestrowanych w obrocie krajowym - 40%

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

6. Zgodnie z art. 7 ust. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Wykluczenie następuje na okres trwania tych okoliczności.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.