eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kruszwica › Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w KruszwicyOgłoszenie z dnia 2022-12-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRUSZWICA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350777

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Nadgoplańska 4

1.4.2.) Miejscowość: Kruszwica

1.4.3.) Kod pocztowy: 88-150

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: um@kruszwica.um.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00488018

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00474182/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Wspólny Słownik Zamówień:
CPV 64110000-0 – Usługi pocztowe
CPV 64112000-4 – Usługi pocztowe dotyczące listów
Zamawiający: Gmina Kruszwica
Termin realizacji: 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania wszystkich przesyłek pocztowych oraz paczek dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy z siedzibą przy ul. Nadgoplańskiej 4.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje także odbiór z placówki oddawczej Wykonawcy niedoręczonych przesyłek pocztowych, niezwłocznie po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia.
3. Zamawiający wymaga, aby przesyłki pocztowe były dostarczane na zasadach określonych w niżej wymienionych aktach prawnych:
• Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r., poz. 896 z późn.zm.),
• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1026)
• Światowa konwencja pocztowa
4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług, Zamawiającemu i adresatowi przysługują procedury reklamacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. z 2019 poz. 474).
5. Realizacja przedmiotowych usług odbywać się będzie poprzez właściwe przygotowanie przez Zamawiającego przesyłek pocztowych do nadania oraz sporządzenie zestawienia ilościowego nadanych przesyłek nierejestrowanych oraz zestawienia (książki nadawczej) dla przesyłek rejestrowanych. Przedmiotowe zestawienia będą sporządzane w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego. Zamawiający umieszczać będzie na przesyłkach w sposób czytelny i trwały informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, określając jednocześnie rodzaj przesyłki.
6. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek pocztowych w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenia ich do adresata bez ubytku i uszkodzenia, określając jednocześnie rodzaj przesyłki.
7. Usługi będą świadczone w dni robocze, 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, a przesyłki pocztowe przygotowane do dystrybucji dostarczane przez Zamawiającego do Wykonawcy. Zastrzega się, aby placówka nadawcza/oddawcza Wykonawcy mieściła się w tej samej miejscowości co siedziba Zamawiającego.
8. Wykonawca zapewni doręczenie przesyłek pocztowych nadanych przez Zamawiającego na całym terenie Rzeczypospolitej Polskiej a poza jej granicami zgodnie z zawartymi przez Wykonawcą umowami międzynarodowymi.
9. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (zgodnie z adresem nadania przesyłki pocztowej rejestrowanej) pokwitowane przez adresata „potwierdzenie odbioru” niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki. W przypadku nieobecności, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki (awizo) ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę. Po upływie terminu odbioru przesyłka zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata.
10. Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowej uważa się za niewykonaną, jeżeli doręczenie przesyłki rejestrowej lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia jej nadania.
11. Nadawanie przesyłek pocztowych objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniach przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego. Wykonawcy przez Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących przekazania przesyłek, Wykonawca wyjaśnia je z Zamawiającym. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu ich przekazania, nadanie takich przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym lub dniu usunięcia zastrzeżeń.
12. Zamawiający będzie korzystał wyłącznie ze swojego opakowania przesyłek, nie dopuszcza się stosowania opakowań Wykonawcy.
13. Opłata pocztowa (wynagrodzenie za realizację usługi) będzie wnoszona z dołu – za okresy miesięczne wykonywania usług, na zasadzie opłaty bezgotówkowej.
14. Zamawiający będzie korzystał ze wzorów druków potwierdzenia odbioru o treści uzgodnionej z Wykonawcą.
15. Dane o planowanej ilości przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, określone w załączniku nr 1 do umowy mają charakter szacunkowy, stanowią element służący do kalkulacji ceny ofertowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do nadania przesyłek w podanych w tym załączniku ilościach. Zamawiający nie gwarantuje w żaden sposób, że środki finansowe oraz podane ilości zostaną osiągnięte w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego z tego tytułu.
Z planowanej ilości przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, określonej w załączniku do umowy, Zamawiający zrealizuje co najmniej 80% .
16. Przesyłki pocztowe stanowiące przedmiot zamówienia obejmują w szczególności przesyłki o formacie S, M i L:

Wymiary przesyłek listowych wynoszą:
Maksimum: suma długości, szerokości i wysokości- 900mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm
Minimum: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm

Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm

Format S to przesyłki o wymiarach:
• minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm,
• maksimum – żaden z wymiarów nie może przekraczać: wysokość 20mm, długość 230 mm, szerokość 160 mm.
• O masie do 500g

Format M to przesyłki o wymiarach:
• minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm,
• maksimum –– żaden z wymiarów nie może przekraczać: wysokość 20mm, długość 325 mm, szerokość 230mm.
• O masie do 1000 g

Format L to przesyłki o wymiarach:
• minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm,
• maksimum suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm.
• O masie do 2000 g

17. Paczki pocztowe stanowiące przedmiot zamówienia obejmują w szczególności wymiary:

Maksimum: suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość -3000, przy czym największy m=wymiar nie może przekroczyć 1500 mm
Minimum: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm, z tolerancja +/- 2mm.

Gabaryt A to paczki o wymiarach :
Minimum: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm
Maksimum: żaden z wymiarów nie może przekroczyć : długość 600 mm, szerokość 500mm, wysokość 300 mm.

Gabaryt B to paczki o wymiarach:
Minimum- jeśli choć jeden z wymiarów przekroczy 600 mm lub szerokość 500 mm lub wysokość 300mm
Maksimum- suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość-3000mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500mm.

II. Wymagania zamawiającego w związku z art. 95 ustawy PZP:

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
2. W terminie do 10 dni roboczych od zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz pracowników realizujących usługi objęte niniejszą umową zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 1. W przypadku zmiany pracowników, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia aktualnego wykazu w ciągu 3 dni roboczych.
3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest do otrzymania w terminie 7 dni roboczych w szczególności:
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
4) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
5. Jeżeli pomimo niespełnienia powyższych wymogów w miejscu świadczenia usługi będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego, osoba taka będzie musiała opuścić miejsce świadczenia usługi, a Wykonawca zapłaci karę umowną. Fakt przebywania takiej osoby w miejscu świadczenia usługi musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez Zamawiającego.

Po zmianie:
Wspólny Słownik Zamówień:
CPV 64110000-0 – Usługi pocztowe
CPV 64112000-4 – Usługi pocztowe dotyczące listów
Zamawiający: Gmina Kruszwica
Termin realizacji: 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania wszystkich przesyłek pocztowych oraz paczek dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy z siedzibą przy ul. Nadgoplańskiej 4.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje także odbiór z placówki oddawczej Wykonawcy niedoręczonych przesyłek pocztowych, niezwłocznie po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia.
3. Zamawiający wymaga, aby przesyłki pocztowe były dostarczane na zasadach określonych w niżej wymienionych aktach prawnych:
• Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r., poz. 896 z późn.zm.),
• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1026)
• Światowa konwencja pocztowa
4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług, Zamawiającemu i adresatowi przysługują procedury reklamacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. z 2019 poz. 474).
5. Realizacja przedmiotowych usług odbywać się będzie poprzez właściwe przygotowanie przez Zamawiającego przesyłek pocztowych do nadania oraz sporządzenie zestawienia ilościowego nadanych przesyłek nierejestrowanych oraz zestawienia (książki nadawczej) dla przesyłek rejestrowanych. Przedmiotowe zestawienia będą sporządzane w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego. Zamawiający umieszczać będzie na przesyłkach w sposób czytelny i trwały informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, określając jednocześnie rodzaj przesyłki.
6. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek pocztowych w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenia ich do adresata bez ubytku i uszkodzenia, określając jednocześnie rodzaj przesyłki.
7. Usługi będą świadczone w dni robocze, 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, a przesyłki pocztowe przygotowane do dystrybucji dostarczane przez Zamawiającego do Wykonawcy. Zastrzega się, aby placówka nadawcza/oddawcza Wykonawcy mieściła się w tej samej miejscowości co siedziba Zamawiającego.
8. Wykonawca zapewni doręczenie przesyłek pocztowych nadanych przez Zamawiającego na całym terenie Rzeczypospolitej Polskiej a poza jej granicami zgodnie z zawartymi przez Wykonawcą umowami międzynarodowymi.
9. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (zgodnie z adresem nadania przesyłki pocztowej rejestrowanej) pokwitowane przez adresata „potwierdzenie odbioru” niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki. W przypadku nieobecności, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki (awizo) ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę. Po upływie terminu odbioru przesyłka zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata.
10. Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowej uważa się za niewykonaną, jeżeli doręczenie przesyłki rejestrowej lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia jej nadania.
11. Nadawanie przesyłek pocztowych objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniach przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego. Wykonawcy przez Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących przekazania przesyłek, Wykonawca wyjaśnia je z Zamawiającym. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu ich przekazania, nadanie takich przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym lub dniu usunięcia zastrzeżeń.
12. Zamawiający będzie korzystał wyłącznie ze swojego opakowania przesyłek, nie dopuszcza się stosowania opakowań Wykonawcy.
13. Opłata pocztowa (wynagrodzenie za realizację usługi) będzie wnoszona z dołu – za okresy miesięczne wykonywania usług, na zasadzie opłaty bezgotówkowej.
14. Zamawiający będzie korzystał ze wzorów druków potwierdzenia odbioru o treści uzgodnionej z Wykonawcą.
15. Dane o planowanej ilości przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, określone w załączniku nr 1 do umowy mają charakter szacunkowy, stanowią element służący do kalkulacji ceny ofertowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do nadania przesyłek w podanych w tym załączniku ilościach. Zamawiający nie gwarantuje w żaden sposób, że środki finansowe oraz podane ilości zostaną osiągnięte w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego z tego tytułu.
Z planowanej ilości przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, określonej w załączniku do umowy, Zamawiający zrealizuje co najmniej 80% .
16. Przesyłki pocztowe stanowiące przedmiot zamówienia obejmują w szczególności przesyłki o formacie S, M i L:

Wymiary przesyłek listowych wynoszą:
Maksimum: suma długości, szerokości i wysokości- 900mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm
Minimum: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm

Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm

Format S to przesyłki o wymiarach:
• minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm,
• maksimum – żaden z wymiarów nie może przekraczać: wysokość 20mm, długość 230 mm, szerokość 160 mm.
• O masie do 500g

Format M to przesyłki o wymiarach:
• minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm,
• maksimum –– żaden z wymiarów nie może przekraczać: wysokość 20mm, długość 325 mm, szerokość 230mm.
• O masie do 1000 g

Format L to przesyłki o wymiarach:
• minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm,
• maksimum suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm.
• O masie do 2000 g

17. Paczki pocztowe stanowiące przedmiot zamówienia obejmują w szczególności wymiary:

Maksimum: suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość -3000, przy czym największy m=wymiar nie może przekroczyć 1500 mm
Minimum: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm, z tolerancja +/- 2mm.

Gabaryt A to paczki o wymiarach :
Minimum: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm
Maksimum: żaden z wymiarów nie może przekroczyć : długość 600 mm, szerokość 500mm, wysokość 300 mm.

Gabaryt B to paczki o wymiarach:
Minimum- jeśli choć jeden z wymiarów przekroczy 600 mm lub szerokość 500 mm lub wysokość 300mm
Maksimum- suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość-3000mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500mm.

II. Wymagania zamawiającego w związku z art. 95 ustawy PZP:
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane realizacją przedmiotu zamówienia na stanowisku pracownika obsługi klienta, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
2. W terminie do 10 dni roboczych od zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz pracowników realizujących usługi objęte niniejszą umową zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 1. W przypadku zmiany pracowników, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia aktualnego wykazu w ciągu 3 dni roboczych.
3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest do otrzymania w terminie 7 dni roboczych w szczególności:
1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
3) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
5. Jeżeli pomimo niespełnienia powyższych wymogów w miejscu świadczenia usługi będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego, osoba taka będzie musiała opuścić miejsce świadczenia usługi, a Wykonawca zapłaci karę umowną. Fakt przebywania takiej osoby w miejscu świadczenia usługi musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez Zamawiającego.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) zmiany danych adresowych - w przypadku zmiany siedziby,
2) w przypadku zmiany przepisów określających wysokość należnego podatku VAT na usługi pocztowe,
3) zmiany cen jednostkowych na zasadach określonych w § 7 i 8,
4) w przypadku zaistnienia okoliczności, których wynikiem będzie zmniejszenie lub zwiększenie zapotrzebowania na wysyłanie przesyłek.
Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony w projekcie umowy.

Po zmianie:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) zmiany danych adresowych - w przypadku zmiany siedziby,
2) w przypadku zmiany przepisów określających wysokość należnego podatku VAT na usługi pocztowe, w czasie trwania niniejszej umowy, Zamawiający zastosuje obowiązujący podatek VAT, przy założeniu, iż ceny jednostkowe netto wskazane w formularzu cenowym nie ulegną zmianie;
3) zmiany cen jednostkowych na zasadach określonych w § 7 i 8,
4) w przypadku zaistnienia okoliczności, których wynikiem będzie zmniejszenie lub zwiększenie zapotrzebowania na wysyłanie przesyłek.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.