eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krotoszyn › Dostawa paliw w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa paliw w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA KROTOSZYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854872

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kołłątaja 7

1.5.2.) Miejscowość: Krotoszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 722 7454

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.krotoszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.um.krotoszyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliw w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-08c72d37-7234-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474106

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033012/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa paliw w 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.bip.um.krotoszyn.pl/m,4568,ogloszenia-o-zamowieniach-publicznych.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.bip.um.krotoszyn.pl/m,4568,ogloszenia-o-zamowieniach-publicznych.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1 Informacje ogólne
1.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
- miniPortalu, dostępnego pod adresem : https://miniportal.uzp.gov.pl/,
- ePUAPu, dostępnego pod adresem : https://epuap.gov.pl/wps/portal,
- poczty elektronicznej: zp@um.krotoszyn.pl.
1.2 Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Małgorzata Wójcik, Marzena Kurek - tel. 62 722 74 54/34, e-mail: zp@um.krotoszyn.pl.
1.3 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
1.4 Korespondencja z Wykonawcą związana z postępowaniem będzie prowadzona na adres skrzynki ePUAP, z której otrzymano ofertę. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe oraz inne oświadczenia i dokumenty, składane przez Wykonawcę w postępowaniu sporządza się w szczególności w formatach .pdf, doc, .docx, .odt, .txt, .rtf, xml. Zaleca się składanie dokumentów w formacie .pdf.
1.5 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
1.6 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.
1.7 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
1.8 Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
1.9 Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

2 Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
2.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt XIV SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
2.2 Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zp@um.krotoszyn.pl.
2.3 Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2.2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie ( Dz. U. z 2020, poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy ( Dz. U. z 2020, poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 Administratorem Danych Osobowych jest Miasto i Gmina Krotoszyn z siedzibą przy ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn, e-mail: um@krotoszyn.pl, numer telefonu: 62 725 42 01;
 Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie jest Pan Arkadiusz Brodziak, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn lub e-mail: iod@um.krotoszyn.pl, numer telefonu: 62 725 4201;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z w/w postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.), dalej „ustawa PZP”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.22.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje :

a/. sukcesywną dostawę paliwa : benzyny i oleju napędowego i płynu Adblue w łącznej ilości do 14 880 litrów, w tym:
- benzyny bezołowiowej PB 95 w ilości do 8 500 litrów, zgodnie z normą PN-EN 228:2009,
- oleju napędowego ON o liczbie cetanowej min. 51 w ilości do 4 700 litrów, zgodnie z normą PN-EN 590:2013,
- oleju napędowego ON o liczbie cetanowej min. 55 w ilości do 1 600 litrów, zgodnie z normą PN-EN 590:2013 (np. olej napędowy typu Verva ON, Diesel Gold, Shell V-Power, ON Ultimate lub równoważny),
- płynu AdBlue w ilości 80 litrów.
Zakres dostawy obejmuje tankowanie samochodów, obejmujące samochody służbowe w dyspozycji Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz samochody Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krotoszyn, a także zakup paliwa do kosiarek, odśnieżarek i agregatów prądotwórczych w kanistry.
W zakresie dostawy ON Wykonawca winien posiadać odrębne dystrybutory przystosowane do tankowania pojazdów osobowych, z których dokonuje sprzedaży ON o różnej liczbie cetanowej.
Stacja paliw powinna być czynna całodobowo przez 7 dni w tygodniu (myjnia: pn- pt od 7:00 do 20:00 a w dni wolne od pracy od 9:00 do 13:00). Stacja paliw i myjnia powinny znajdować się w granicach administracyjnych miasta Krotoszyna.
Wykonawca musi posiadać stacje paliw spełniające wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 09 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 282)
c/. usługi mycia samochodów, obejmujące samochody służbowe w dyspozycji Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz samochody Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krotoszyn w myjni całorocznej w łącznej ilości do 145 myć, w tym :
- samochodów osobowych w ilości do 55 myć,
- samochodów typu bus, oraz ciągnika rolniczego (komunalnego) w il. do 90
myć.
Zakres usługi obejmuje mycie ręczne nadwozia samochodów z zastosowaniem aktywnej piany, suszenia nadwozia oraz woskowania.
Usługa mycia winna odbywać się w stacji w której tankowane będą pojazdy lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

50112300-6 - Mycie samochodów i podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionymi wyżej kryteriami Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem :

W on = A n x 0,1 + B n x 0,7 + C n x 0,2

W on – wskaźnik oceny oferty
2. Oferty będą punktowane w następujący sposób :

Kryterium A n – Cena (najniższa otrzymuje 100 pkt). Pozostałe wyliczone wg wzoru matematycznego :

A n = cena minimalna brutto/ cena badana brutto x 100

Kryterium B n - wysokość opustu (najwyższy opust otrzymuje 100 pkt.). Pozostałe wyliczone wg wzoru matematycznego :

B n = wartość opustu badanej oferty/ najwyższa wartość opustu x 100

Kryterium C n - Termin płatności faktur (max. 100 pkt)

14 dni - 60 pkt,
21 dni - 80 pkt,
30 dni - 100 pkt,

3. Za ofertę najwyżej ocenioną w danej części zamówienia zostanie uznana ta oferta, która – po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach – uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia w poszczególnych kryteriach dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Opust

4.3.6.) Waga: 70,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres rzeczowy polega na :
sukcesywnej dostawie paliwa: oleju opałowego lekkiego w ilości do 36 500 litrów, zgodnie z Polską Normą PN-C-96024:2022-12 w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunek L-1 oraz wymagania wskazane w rozporządzeniu Ministra Energii z dn. 01.12.2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dot. zawartości siarki dla olejów oraz rodzaju instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2008) oraz odpowiada określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dn. 11.09.2019 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz. U. 2019, poz. 1822).
Sukcesywna dostawa oleju opałowego odbywać się będzie bezpośrednio do
następujących obiektów : Zespołu Szkół w Benicach, Zespołu Szkół w Chwaliszewie, Świetlicy wiejskiej w Orpiszewie.
Wielkość jednorazowych dostaw będzie wynikała z zapotrzebowań składanych telefonicznie przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego (w zależności od zużycia wynikającego z pory roku i warunków atmosferycznych). Dostawy muszą zostać zrealizowane w terminie 2 dni, licząc od dnia złożenia zapotrzebowania przez telefon. W cenie dostawy Wykonawca winien skalkulować koszt dowozu na miejsce.
Podczas każdej dostawy – Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa legalizacji urządzenia pomiarowego autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na pojeździe dostawczym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionymi wyżej kryteriami Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem :

W on = A n x 0,1 + B n x 0,7 + C n x 0,2

W on – wskaźnik oceny oferty
2. Oferty będą punktowane w następujący sposób :

Kryterium A n – Cena (najniższa otrzymuje 100 pkt). Pozostałe wyliczone wg wzoru matematycznego :

A n = cena minimalna brutto/ cena badana brutto x 100

Kryterium B n - wysokość opustu (najwyższy opust otrzymuje 100 pkt.). Pozostałe wyliczone wg wzoru matematycznego :

B n = wartość opustu badanej oferty/ najwyższa wartość opustu x 100

Kryterium C n - Termin płatności faktur (max. 100 pkt)

14 dni - 60 pkt,
21 dni - 80 pkt,
30 dni - 100 pkt,

3. Za ofertę najwyżej ocenioną w danej części zamówienia zostanie uznana ta oferta, która – po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach – uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia w poszczególnych kryteriach dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Opust

4.3.6.) Waga: 70,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca posiada:
aktualną koncesję wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 1385 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym Wykonawcy z art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie
braku podstaw wykluczenia z postępowania /zał. nr 3/ dołączony do SWZ.
2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) /zał. Nr 4/ dołączony do SWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca - którego oferta zostanie najwyżej oceniona - polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 118 ustawy przedstawia na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów,
oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1/. Koncesja wydana przez Urząd Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U z 2022 r., poz. 1385 ze zm.).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty, zgodnie ze wzorem załączonym do SWZ;
2. Oświadczenie wstępne z art. 125 ust. 1 ustawy PZP /zał. Nr 1/ dołączony do SWZ - oprócz Wykonawcy składa również podmiot udostępniający zasoby oraz odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w takim zakresie w jakim każdy z Wykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby, wykazuje spełnianie tych warunków;
3. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik : pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;
4.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty równoważne polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego, określone w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju,Pracy i Technologii z dn. 30.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odrębnie oświadczenie wstępne z art.125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w takim zakresie w jakim każdy z Wykonawców, wykazuje spełnianie tych warunków.
3. W przypadku, gdy zostanie oceniona najwyżej oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,oświadczenia , o których mowa w pkt V.5.6 ogłoszenia każdy z Wykonawców składa osobno.
4. Członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z art.117 ust.4 ustawy PZP, z którego wynika które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonują poszczególni wykonawcy /zał. Nr 2 do SWZ/.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

dot. cz I i II
1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na etapie jej realizacji w przypadkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w niżej wymienionym zakresie:
1) w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany:
a) ustawowej stawki podatku od towarów i usług lub/i podatku akcyzowego; w takim przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto, z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT;
b) kosztów związanych z realizacją zamówienia (waloryzacja wynagrodzenia), zgodnie z postanowieniami § 10 umowy;
- jeżeli zmiany, o których mowa w lit. a)-b) będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę;
2) w zakresie terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót rozumianej jako wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, wystąpieniu której ani Wykonawca ani Zamawiający nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy np. konflikty zbrojne, klęski żywiołowe, strajki, stan epidemii; o ilość dni w których te okoliczności wystąpią;
3) zaistnienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej w umowie;
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy (jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego), a także w innych przypadkach wymienionych w art. 455 ustawy PZP.
2. Wskazane powyżej zmiany (za wyjątkiem pkt 3) mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku, jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.
3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl;

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.