eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › Usługi psychologiczne - część 1Ogłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi psychologiczne – część 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOSZALINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003801829

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Monte Cassino 2

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-412

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontrola@cuskoszalin.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://cus.koszalin.ibip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi psychologiczne – część 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-208d614c-7236-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473960

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00328004/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Usługi psychologiczne - część 1

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

“Gmina Miasto Koszalin – PomagaMy Ukrainie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, numer projektu: RPZP.07.06.00-32-P005/22.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami:
1) z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
2) korespondencja przekazana Zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, mailem) nie będzie brana pod uwagę.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny);
2) podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy i wymagane zapisami SWZ składa się w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
3) sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów
lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy;
4) jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować;
5) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.

Pozostałe informacje z Rozdziale II SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli dotyczy) również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest
Centrum Usług Społecznych w Koszalinie
al. Monte Cassino 2 w Koszalinie
adres e-mail: sekretariat@cuskoszalin.eu
tel. 94 316 03 00
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie:
- adres korespondencyjny: al. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin
- adres e-mail: iod@cuskoszalin.eu
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia, publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji,
4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz umowy dofinansowania (jeżeli dotyczy). Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, m.in. firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania.
5) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:
- przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata;
- przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE;
- do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji - w zakresie określonym
w przepisach o archiwizacji,
6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.

Pozostałe informacje w Rozdziale IV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZK.260.13.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1: Wsparcie psychologiczne wg potrzeb.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zadanie 1 wraz z dokumentami wymaganymi przy realizacji zamówienia znajduje się w Załączniku nr 7a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający w zakresie Zadania 1 - Wsparcie psychologiczne wg potrzeb, przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego do 30% wartości zamówienia podstawowego. Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z Wykonawcą negocjacje.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Kryterium I - Cena
Oferty oceniane będą na podstawie ceny, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i obliczane według następującego wzoru:
P = Cn: Cb x 100 pkt x Wg
gdzie :
P - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie
Cn - oznacza cenę ofertową brutto oferty najtańszej
Cb - oznacza cenę ofertową brutto badanej oferty
Wg - oznacza wagę kryterium (w %) = Wg
Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 60 punktów.

b) Kryterium II - Doświadczenie psychologa skierowanego do realizacji zadania. Oferty oceniane będą w następujący sposób:

Oferta otrzyma punkty za dodatkowe doświadczenie psychologa skierowanego do realizacji Zadania na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ).
Zamawiający przydzieli punkty w kryterium w następujący sposób:
- doświadczenie zawodowe na stanowisku psycholog, w wymiarze powyżej 2 lat do 3 lat – 10 pkt
- doświadczenie zawodowe na stanowisku psycholog, w wymiarze powyżej 3 do 5 lat – 20 pkt
- doświadczenie zawodowe na stanowisku psycholog, w wymiarze powyżej 5 lat – 30 pkt
Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty, w tabeli wskaże do realizacji zamówienia więcej niż 1 osobę, która spełnia warunek określony w Rozdziale V pkt 1 SWZ oraz posiada dodatkowe doświadczenie, Zamawiający przyzna wykonawcy punkty za doświadczenie najwyżej punktowanej osoby.
Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 30 punktów.

Zamawiający informuje, iż Wykonawca otrzyma 0 punktów w Kryterium: Doświadczenie psychologa skierowanego do realizacji zadania, jeżeli:
- w tabeli formularza ofertowego wskaże więcej niż 1 psychologa skierowanego do realizacji zadania ale nie powieli wierszy tabeli i nie zaznaczy odrębnie dla każdej z tych osób żadnego z kwadratów w formularzu ofertowym dot. doświadczenia,
- w tabeli formularza ofertowego nie wskaże psychologa skierowanego do realizacji zadania posiadającego dodatkowe doświadczenie,
- dla którejkolwiek osoby wskazanej w formularzu oferty, skierowanej do realizacji zadania nie zaznaczy żadnego z kwadratów w formularzu ofertowym dot. doświadczenia,
- dla którejkolwiek osoby wskazanej w formularzu oferty, skierowanej do realizacji zadania zaznaczy więcej niż jeden kwadrat w formularzu ofertowym dot. doświadczenia.

Pozostałe informacje w Rozdziale XIII SWZ.

c) Kryterium III - Aspekt społeczny - zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia
Kryterium „Aspekt społeczny - zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia” będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty dotyczącego zatrudnienia osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów.
Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana w następujący sposób:
- jeżeli zadeklarowana przez Wykonawcę liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia to co najmniej 1 osoba – 10 punktów,
- brak zadeklarowania zatrudnienia przez Wykonawcę osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia - 0 punktów.

Zamawiający informuje, iż w sytuacji w której Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat w formularzu ofertowym dot. zadeklarowanej liczby osób, Zamawiający do oceny oferty, przyjmie, że Wykonawca do realizacji zamówienia nie zatrudni osób niepełnosprawnych a w Kryterium „Aspekt społeczny - zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia” otrzyma 0 punktów.

Pozostałe informacje w Rozdziale XIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie psychologa skierowanego do realizacji zadania

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt społeczny – zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2: Wsparcie psychoterapeutyczne wg potrzeb.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zadanie 2 wraz z dokumentami wymaganymi przy realizacji zamówienia znajduje się w Załączniku nr 7b do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Kryterium I - Cena
Oferty oceniane będą na podstawie ceny, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i obliczane według następującego wzoru:
P = Cn : Cb x 100 pkt x Wg
gdzie :
P - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie
Cn - oznacza cenę ofertową brutto oferty najtańszej
Cb - oznacza cenę ofertową brutto badanej oferty
Wg - oznacza wagę kryterium (w %) = Wg
Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 60 punktów.

b) Kryterium II - Doświadczenie psychoterapeuty skierowanego do realizacji zadania
Oferty oceniane będą w następujący sposób:
Oferta otrzyma punkty za dodatkowe doświadczenie psychoterapeuty skierowanego do realizacji zadania na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ).

Zamawiający przydzieli punkty w kryterium w następujący sposób:
- doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia psychoterapii, w wymiarze powyżej 2 lat do 3 lat – 10 pkt
- doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia psychoterapii, w wymiarze powyżej 3 do 5 lat – 20 pkt
- doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia psychoterapii, w wymiarze powyżej 5 lat – 30 pkt

Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty, w tabeli wskaże do realizacji zamówienia więcej niż 1 osobę, która spełnia warunek określony w Rozdziale V pkt 1 SWZ oraz posiada dodatkowe doświadczenie, Zamawiający przyzna wykonawcy punkty za doświadczenie najwyżej punktowanej osoby.

Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 30 punktów.

Zamawiający informuje, iż Wykonawca otrzyma 0 punktów w Kryterium: Doświadczenie psychoterapeuty skierowanego do realizacji zadania, jeżeli:
- w tabeli formularza ofertowego wskaże więcej niż 1 psychoterapeutę skierowanego do realizacji zadania ale nie powieli wierszy tabeli i nie zaznaczy odrębnie dla każdej z tych osób żadnego z kwadratów w formularzu ofertowym dot. doświadczenia,
- w tabeli formularza ofertowego nie wskaże psychoterapeuty skierowanego do realizacji zadania posiadającego dodatkowe doświadczenie,
- dla którejkolwiek osoby wskazanej w formularzu oferty, skierowanej do realizacji zadania nie zaznaczy żadnego z kwadratów w formularzu ofertowym dot. doświadczenia,
- dla którejkolwiek osoby wskazanej w formularzu oferty, skierowanej do realizacji zadania zaznaczy więcej niż jeden kwadrat w formularzu ofertowym dot. doświadczenia.

Pozostałe informacje w Rozdziale XIII SWZ.

c) Kryterium III - Aspekt społeczny - zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia
Kryterium „Aspekt społeczny - zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia” będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty dotyczącego zatrudnienia osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów.
Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana w następujący sposób:
- jeżeli zadeklarowana przez Wykonawcę liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia to co najmniej 1 osoba – 10 punktów,
- brak zadeklarowania zatrudnienia przez Wykonawcę osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia - 0 punktów.

Zamawiający informuje, iż w sytuacji w której Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat w formularzu ofertowym dot. zadeklarowanej liczby osób, Zamawiający do oceny oferty, przyjmie, że Wykonawca do realizacji zamówienia nie zatrudni osób niepełnosprawnych a w Kryterium „Aspekt społeczny - zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia” otrzyma 0 punktów.

Pozostałe informacje w Rozdziale XIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie psychoterapeuty skierowanego do realizacji zadania

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt społeczny – zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 3: Grupa wsparcia dla dzieci i dorosłych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zadanie 3 wraz z dokumentami wymaganymi przy realizacji zamówienia znajduje się w Załączniku nr 7c do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Kryterium I - Cena
Oferty oceniane będą na podstawie ceny, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i obliczane według następującego wzoru:
P = Cn : Cb x 100 pkt x Wg
gdzie :
P - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie
Cn - oznacza cenę ofertową brutto oferty najtańszej
Cb - oznacza cenę ofertową brutto badanej oferty
Wg - oznacza wagę kryterium (w %) = Wg
Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 60 punktów.

b) Kryterium II - Doświadczenie psychologa skierowanego do realizacji zadania
Oferty oceniane będą w następujący sposób:
Oferta otrzyma punkty za dodatkowe doświadczenie psychologa skierowanego do realizacji Zadania na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ).

Zamawiający przydzieli punkty w kryterium w następujący sposób:
- doświadczenie zawodowe na stanowisku psycholog, w wymiarze powyżej 2 lat do 3 lat – 10 pkt
- doświadczenie zawodowe na stanowisku psycholog, w wymiarze powyżej 3 do 5 lat – 20 pkt
- doświadczenie zawodowe na stanowisku psycholog, w wymiarze powyżej 5 lat – 30 pkt

Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty, w tabeli wskaże do realizacji zamówienia więcej niż 1 osobę, która spełnia warunek określony w Rozdziale V pkt 1 SWZ oraz posiada dodatkowe doświadczenie, Zamawiający przyzna wykonawcy punkty za doświadczenie najwyżej punktowanej osoby.

Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 30 punktów.

Zamawiający informuje, iż Wykonawca otrzyma 0 punktów w Kryterium: Doświadczenie psychologa skierowanego do realizacji zadania, jeżeli:
- w tabeli formularza ofertowego wskaże więcej niż 1 psychologa skierowanego do realizacji zadania ale nie powieli wierszy tabeli i nie zaznaczy odrębnie dla każdej z tych osób żadnego z kwadratów w formularzu ofertowym dot. doświadczenia,
- w tabeli formularza ofertowego nie wskaże psychologa skierowanego do realizacji zadania posiadającego dodatkowe doświadczenie,
- dla którejkolwiek osoby wskazanej w formularzu oferty, skierowanej do realizacji zadania nie zaznaczy żadnego z kwadratów w formularzu ofertowym dot. doświadczenia,
- dla którejkolwiek osoby wskazanej w formularzu oferty, skierowanej do realizacji zadania zaznaczy więcej niż jeden kwadrat w formularzu ofertowym dot. doświadczenia.

Pozostałe informacje w Rozdziale XIII SWZ.

c) Kryterium III - Aspekt społeczny - zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia
Kryterium „Aspekt społeczny - zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia” będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty dotyczącego zatrudnienia osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów.
Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana w następujący sposób:
- jeżeli zadeklarowana przez Wykonawcę liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia to co najmniej 1 osoba – 10 punktów,
- brak zadeklarowania zatrudnienia przez Wykonawcę osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia - 0 punktów.

Zamawiający informuje, iż w sytuacji w której Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat w formularzu ofertowym dot. zadeklarowanej liczby osób, Zamawiający do oceny oferty, przyjmie, że Wykonawca do realizacji zamówienia nie zatrudni osób niepełnosprawnych a w Kryterium „Aspekt społeczny - zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia” otrzyma 0 punktów.

Pozostałe informacje w Rozdziale XIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie psychologa skierowanego do realizacji zadania

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt społeczny – zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zadanie 1: Wsparcie psychologiczne wg potrzeb.

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia minimum 1 osobą skierowaną do realizacji zamówienia, posiadającą znajomość języka ukraińskiego w stopniu komunikatywnym oraz kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa i minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku psychologa.
Znajomość języka ukraińskiego w stopniu komunikatywnym przez psychologa skierowanego do realizacji zamówienia oznacza, że podstawą tej znajomości może być ukończony kurs językowy, sytuacja, gdy język ukraiński jest językiem ojczystym lub inna podstawa umożliwiająca realizację zamówienia w języku ukraińskim.

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek Wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.

Zadanie 2: Wsparcie psychoterapeutyczne wg potrzeb.

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia minimum 1 osobą skierowaną do realizacji zamówienia, posiadającą znajomość języka ukraińskiego w stopniu komunikatywnym oraz kwalifikacje do wykonywania zawodu psychoterapeuty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, i minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia psychoterapii.
Znajomość języka ukraińskiego w stopniu komunikatywnym przez psychoterapeutę skierowanego do realizacji zamówienia oznacza, że podstawą tej znajomości może być ukończony kurs językowy, sytuacja, gdy język ukraiński jest językiem ojczystym lub inna podstawa umożliwiająca realizację zamówienia w języku ukraińskim.

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek Wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.

Zadanie 3: Grupa wsparcia dla dzieci i dorosłych.

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia minimum 1 osobą skierowaną do realizacji zamówienia, posiadającą znajomość języka ukraińskiego w stopniu komunikatywnym oraz kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa i minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku psychologa
Znajomość języka ukraińskiego w stopniu komunikatywnym przez psychologa skierowanego do realizacji zamówienia oznacza, że podstawą tej znajomości może być ukończony kurs językowy, sytuacja, gdy język ukraiński jest językiem ojczystym lub inna podstawa umożliwiająca realizację zamówienia w języku ukraińskim.

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek Wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy oraz projektowanych postanowień umowy.

Ze względu na ograniczenie liczby znaków w ogłoszeniu o zamówieniu, szczegółowe zapisy dotyczące zmian do umowy opisane zostały w Załącznikach 6a ,6b, 6c.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca składa za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /mopskoszalin/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.