eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Dostawa sprzętu komputerowegoOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 277715490

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żeliwna 38

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-599

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 42 88 150

1.5.8.) Numer faksu: 32 42 88 151

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@katowice.witd.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://katowice.witd.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-97c00bca-7232-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473861

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00065717/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa sprzętu komputerowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://witdkatowice.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://witdkatowice.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami, w tym w szczególności składanie ofert, dokumentów oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający pod adresem strony internetowej:
https://witdkatowice.ezamawiajacy.pl
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. rejestrując się lub w przypadku posiadania
konta w Platformie logując się, akceptuje regulamin korzystania z Platformy zamieszczony na stronie internetowej:
https://oneplace.marketplanet.pl/poczatek
oraz warunki korzystania z Platformy wynikające z instrukcji udostępnionej na stronie:
https://witdkatowice.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?
MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=witdkatowice&USER_MENU_HOVER=publicFilesList
w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” oraz uznaje je za wiążące.
Wykonawcy, którzy nie założyli konta na Platformie zobligowani są do uprzedniej, bezpłatnej rejestracji. Szczegóły rejestracji
wskazane są na stronie internetowej: https://oneplace.marketplanet.pl/poczatek
Wykonawca po raz pierwszy uczestniczący w postępowaniu lub składający ofertę musi odpowiednio wcześniej dokonać rejestracji
lub rozpocząć proces składania i podpisywania oferty uwzględniając czas na rejestrację i jej weryfikację, proces złożenia oferty, w
tym konieczności ewentualnego uzyskania pomocy technicznej.
Szczegóły na temat wykonywania poszczególnych czynności w toku postępowania zawarte są w instrukcjach dla Wykonawcy.
Instrukcje dostępne są pod adresem
https://witdkatowice.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?
MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=witdkatowice&USER_MENU_HOVER=publicFilesList
w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami
korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego (Platformy) dla
Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach, pod nr tel. kontaktowego +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w
dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: oneplace@marketplanet
Szczegółowe informacje dotyczące form składanych dokumentów i oświadczeń zostały zawarte w rozdziale XI i XIV druku
Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO znajduje się w rozdziale XXXVIII druku Specyfikacji Warunków Zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WAT.272.3.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 300813,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe o numerze 1 obejmuje dostawę 25 szt. komputerów przenośnych (laptopów), których szczegółowy opis zawarto w załączniku nr 1 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 264227,64 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe o numerze 2 obejmuje dostawę 1 szt. macierzy dyskowej, której szczegółowy opis zawarto w załączniku nr 2 do SWZ,

4.2.5.) Wartość części: 15447,15 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe o numerze obejmuje dostawę 2 szt. zasilaczy awaryjnych do sprzętu komputerowego, których szczegółowy opis zawarto w załączniku nr 3 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 21138,21 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30237280-5 - Akcesoria zasilające

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy Pzp określa, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia Wykonawcom wymagań w przedmiotowym zakresie w niniejszym postępowaniu,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia Wykonawcom wymagań w przedmiotowym zakresie w niniejszym postępowaniu,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia Wykonawcom wymagań w przedmiotowym zakresie w niniejszym postępowaniu,
4) zdolności zawodowej: w zakresie posiadania doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: Zamawiający ustanawia warunek wyłącznie dla zadania częściowego:
a) nr 1 Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 3 zamówienia, których przedmiotem była dostawa komputerów przenośnych (laptopów) o łącznej wartości minimum: 325.000 PLN brutto.
Zamawiający poprzez dostawę wykonywaną (realizowaną) rozumie umowę na dostawę, której wartość części zrealizowanej na dzień składania ofert, wynosi co najmniej: 325.000 PLN brutto.
b) nr 2 Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 1 zamówienie, których przedmiotem była dostawa macierzy dyskowych o łącznej wartości minimum: 19.000 PLN brutto.
Zamawiający poprzez dostawę wykonywaną (realizowaną) rozumie umowę na dostawę, której wartość części zrealizowanej na dzień składania ofert, wynosi co najmniej: 19.000 PLN brutto.
5) zdolności technicznej: w zakresie posiadania potencjału kadrowego: Zamawiający nie stawia Wykonawcom wymagań w przedmiotowym zakresie w niniejszym postępowaniu

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu określonych w pkt 2 rozdziału VIII SWZ, Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie Wykonawca składa zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 8 do SWZ,
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp - w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w przepisach art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 (prawomocnie skazanie za przestępstwo), pkt 3 (dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków opłat, lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne), 4 (dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego), 5 (dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji), 6 (dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy w przygotowanie postępowania) oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne) a także podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Oświadczenie wykonawca składa zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 2 rozdziału IX SWZ tj. warunku posiadania zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, Zamawiający na podstawie art. 274 ust.1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:
1) dla zadania częściowego nr 1 i 2 - wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz wykonanych dostaw Wykonawca podaje na druku zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 10 do SWZ dla zadania częściowego nr 1 oraz w załączniku nr 11 do SWZ dla zadania częściowego nr 2 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający, na podstawie art. 105 - 106 ustawy Pzp, na potwierdzenie zgodności oferowanej dostawy z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia zawartym dla zadań częściowych w załącznikach od nr 1 do nr 3 do SWZ żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych: zestawienia oferowanych parametrów techniczno-użytkowych oraz dowodów potwierdzających spełnianie parametrów techniczno-użytkowych dla każdego oferowanego asortymentu wymaganych zgodnie z wzorami zawartymi w formularzach ofertowych dla zadań częściowych stanowiących załączniki od nr 12 do nr 14 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zestawienie oferowanych parametrów techniczno-użytkowych oraz dowodów potwierdzających spełnianie parametrów techniczno-użytkowych dla każdego oferowanego asortymentu wymaganych zgodnie z wzorami zawartymi w formularzach ofertowych dla zadań częściowych stanowiących załączniki od nr 12 do nr 14 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy i złożenia (podpisania) w jego imieniu oferty i jej załączników, o ile prawo to nie wynika z ogólnodostępnych dokumentów (w bazie KRS lub CEiDG),
2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) i złożenia (podpisania) w ich imieniu oferty i jej załączników albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy),
3) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi lub dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy),
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy),
5) uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa jeżeli Wykonawca zastrzega określone informacje składane wraz z ofertą jako tajemnica przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców, w którym potwierdza brak podstaw
do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje
spełnienie warunków udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zajścia okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
Zamawiający dopuszcza, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. następujące zmiany, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia poniższych okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym w szczególności zmiana przepisów dotyczących podatku od towarów i usług (VAT) - o wykazaną wartość wzrostu lub spadku kosztów wywołanych zmianami przepisów,
2) działania siły wyższej rozumianej jako okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności i podjęcia wszelkich działań w normalnym zakresie, nie można było przewidzieć lub im zapobiec, bądź się im przeciwstawić w sposób skuteczny, a mają one wpływ na wykonywanie umowy, pod warunkiem iż:
a) działanie siły wyższej oraz czas jej trwania zostaną przez Wykonawcę uprawdopodobnione za pomocą odpowiednich oświadczeń i dokumentów,
b) zmiana terminów polegać będzie na ich wydłużeniu o okres wynikający z działania siły wyższej uniemożliwiającej prawidłowe wykonywanie Umowy,
c) Wykonawca zawiadomi niezwłocznie Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności siły wyższej,
3) zmiana w zakresie parametrów technicznych i funkcjonalności dostarczanego sprzętu – zmiana jest dopuszczalna w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że z powodów obiektywnych (niezależnych od siebie) nie jest w stanie wykonać dostawy sprzętu o parametrach i funkcjonalnościach pierwotnie wymaganych i zgodnych z ofertą, a oferowany w zastępstwie sprzęt ma parametry i funkcjonalności nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia,
4) wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę lub okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym w umowie terminie dostawy sprzętu.
Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, każdorazowo w przypadku zmiany
stawki podatku od towarów i usług. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w tym przypadku odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie
przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany wartość wynagrodzenia netto nie
zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej Marketplanet e- Zamawiający pod adresem strony internetowej: https://witdkatowice.ezamawiajacy.pl za pośrednictwem funkcjonalności "Złóż ofertę"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań na podstawie art. 60 i art. 121 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z
uwagi na charakter zamówienia Zamawiający nie określa wymagań dotyczących zatrudniania przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie
realizacji zamówienia, o których to wymaganiach mowa w art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie
stawia wymagań dotyczących zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.