eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pyrzyce › "Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i majątku oraz ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów mechanicznych Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w okresie 24 miesięcy"Ogłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i majątku
oraz ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów mechanicznych
Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
w okresie 24 miesięcy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810877503

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 26

1.5.2.) Miejscowość: Pyrzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 915791960

1.5.8.) Numer faksu: 915701225

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ppkpyrzyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ppkpyrzyce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

przedsiębiorstwo komunalne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i majątku
oraz ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów mechanicznych
Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
w okresie 24 miesięcy”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fa9121ba-7232-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473444

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5) Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf;
f) szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.;
Szczegóły zawiera rozdział 2 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji niniejszej umowy odbywać się będzie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.) (dalej „RODO”).
2. Zamawiający, realizując nałożony na administratora obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych – zgodnie z art. 13 RODO – informuje, że:
1) administratorem danych jest Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 26, 74-200 Pyrzyce,
2) kontakt do inspektora ochrony danych: Karolina Chiciak, mail: chiciak.k@ppkpyrzyce.pl, tel. 915791962
Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących realizacji niniejszej umowy,
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, w celu:
a) zawarcia i wykonania niniejszej umowy,
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym,
c) kontroli prawidłowości realizacji postanowień niniejszej umowy,
d) ochrony praw Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, a także w celu dochodzenia ewentualnych uprawnień i roszczeń wynikających z niniejszej umowy,
e) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty,
f) przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania;
4) odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie niniejsza umowa lub dokumentacja związania z realizacją umowy w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
b) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Zamawiającego;
c) podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu umowę o dofinansowanie (jeżeli dotyczy);
d) inni administratorzy danych, działający na mocy umów zawartych z Zamawiającym lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym:
 podmioty świadczące pomoc prawną,
 podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie,
 podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze),
5) dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:
 przez cały czas trwania umowy i okres jej rozliczania,
 przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony praw,
 do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji - w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji;
1) osobie fizycznej, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania - na zasadach określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa;
2) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO;
3) dane niepozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, obejmują w szczególności następujące kategorie danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe;
4) źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą jest Wykonawca;
5) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 5/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA
(Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW)

4.2.6.) Główny kod CPV: 66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości do 20% wartości zamówienia podstawowego w każdej części zamówienia. Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z wykonawcą negocjacje.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin oględzin

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów mechanicznych

4.2.6.) Główny kod CPV: 66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości do 20% wartości zamówienia podstawowego w każdej części zamówienia. Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z wykonawcą negocjacje.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin oględzin

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
 Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1130 ze zm.) w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:  dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, tj. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2021 poz. 1130 ze zm.).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Stosownie do przepisu art. 455 Ustawy postanowienia niniejszej umowy mogą ulec zmianie w stosunku do treści oferty Wykonawcy, jeżeli:
1) wystąpią zmiany przepisów prawa, które powodować będą konieczność rozszerzenia danego ubezpieczenia określonego w niniejszej umowie lub spowodują niezasadność danego ubezpieczenia;
2) konieczność rozszerzenia danego ubezpieczenia określonego w niniejszej umowie będzie wynikała ze zobowiązań umownych Zamawiającego;
3) wystąpią zmiany stanu faktycznego, które powodować będą konieczność rozszerzenia danego ubezpieczenia lub spowodują niezasadność danego ubezpieczenia (np. zmiana w zakresie działalności, liczbie osób, pojawienie się lub ujawnienie nowych zagrożeń, okoliczności pociągających za sobą możliwość powstania wypadku, sprzedaż, likwidacja lub zakup przedmiotów ubezpieczenia);
4) nastąpią zmiany w mieniu Zamawiającego, które skutkować będą koniecznością skorygowania sum ubezpieczenia lub limitów podanych w SWZ (np. zakup, sprzedaż, rozbudowa, wyłączenie z użytkowania, zmiana wartości rynkowej lub odtworzeniowej);
5) nastąpi zmiana składki w sytuacjach określonych w niniejszej umowie.
2. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych oraz zmian dotyczących wskazania przedstawicieli stron wyznaczonych do prowadzenia spraw związanych z realizacją Umowy, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie lub utrzymanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do Umowy stosowne zmiany wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.platformazakupowa.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 08:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.