eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pyrzyce › "Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i majątku oraz ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów mechanicznych Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w okresie 24 miesięcy"Ogłoszenie z dnia 2023-01-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i majątku
oraz ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów mechanicznych
Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
w okresie 24 miesięcy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810877503

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 26

1.5.2.) Miejscowość: Pyrzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 915791960

1.5.8.) Numer faksu: 915701225

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ppkpyrzyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ppkpyrzyce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.platformazakupowa.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


przedsiębiorstwo komunalne

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i majątku
oraz ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów mechanicznych
Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
w okresie 24 miesięcy”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fa9121ba-7232-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00016387

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473444/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 5/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 333600 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA
(Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW)

4.5.3.) Główny kod CPV: 66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

4.5.5.) Wartość części: 175200 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów mechanicznych

4.5.3.) Główny kod CPV: 66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

4.5.5.) Wartość części: 158400 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 110054,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 110054,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 110054,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group w Warszawie Oddział Szczecin

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5260038806

7.3.3) Ulica: Firlika 41

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 71-637

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 110054,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 106920,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 133268 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 106920,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group w Warszawie Oddział Szczecin

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5260038806

7.3.3) Ulica: Firlika 41

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 71-637

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 106920,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Informacja dotycząca szacowania:
Część I 146000,00 zł + wartość zamówienia z art. 214 ust 1 pkt 7 29200 zł razem 175 200
Część II 132000 zł + wartość zamówienia z art. 214 ust 1 pkt 7 26400 zł razem 158400 zł

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.