eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usługi organizacji i realizacji 30 seminariów regionalnychOgłoszenie z dnia 2022-12-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi organizacji i realizacji 30 seminariów regionalnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1.3.) Oddział zamawiającego: PFRON

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012059538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Jana Pawła II 13

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-828

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: aniedoszewska@pfron.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pfron.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi organizacji i realizacji 30 seminariów regionalnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-378a3d62-722b-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473104

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00053174/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.18 Organizacja seminariów informacyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

POWER

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pfron

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pfron

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania zostały opisane w Rozdziale XIV i XV SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Działając na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie
zamówienia na „Usługę orzecznictwa lekarskiego w ramach kwalifikacji wstępnej uczestników do kompleksowej rehabilitacji w projekcie „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie
modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” (dalej: Postępowanie”),
Zamawiający przekazuje poniżej informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, z siedzibą w Warszawie (00-828), Al. Jana Pawła II 13. Z administratorem można
skontaktować się także telefonicznie pod numerem (22) 50 55 500 oraz poprzez e-mail
kancelaria@pfron.org.pl;
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować
poprzez e-mail: iod@pfron.org.pl, telefonicznie pod numerem (22) 50 55 165 lub listownie na adres Al.
Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa. Inspektor ochrony danych jest osobą, z którą mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z tym przetwarzaniem;
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z przeprowadzeniem Postępowania;
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wszyscy zainteresowani przebiegiem
Postępowania, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art. 18 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo
zamówień publicznych;
5. Odbiorcami danych będą ponadto podmioty świadczące usługi wsparcia informatycznego, usługi
pocztowe lub doradcze;
6. Zakres danych dotyczących przedstawicieli Wykonawcy, przetwarzanych w związku z
Postępowaniem obejmuje dane osobowe przedstawione w związku z udziałem w Postępowaniu, w
szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu;
7. W przypadku danych osobowych przedstawicieli Wykonawcy administrator pozyskuje je od tego
Wykonawcy;
8. W związku z jawnością Postępowania Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza
obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych
w art. 18 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych;
9. posiadają Państwo:
1) na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii,
2) na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku Postępowania ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami o zamówieniach publicznych oraz nie może
naruszać integralności protokołu z Postępowania),
3) na podstawie art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych osobowych (prawo to nie przysługuje w
przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej),
4) na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych (wniesienie tego żądania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia Postępowania);
10. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych
osobowych przez Zamawiającego.
11. Administrator nie będzie przetwarzał Państwa danych osobowych w sposób opierający się na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
Szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale XIX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/31/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem Umowy jest organizacja i realizacja 30 seminariów regionalnych w ramach projektu „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami”. Celem seminariów jest zaprezentowanie opracowanych w projekcie standardów i programu szkolenia „Różni podróżni – obsługa bez barier” organizatorom i przewoźnikom transportu zbiorowego, którzy nie brali udziału w prowadzonych w projekcie szkoleniach. W trakcie każdego seminarium zostaną przedstawione cztery standardy obsługi i próbka szkolenia „Różni podróżni – obsługa bez barier”.
2. Opis przedmiotu zamówienia został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79951000-5 - Usługi w zakresie organizowania seminariów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79950000-8 - Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: zatrudnienie przy realizacji zamówienia osoby z niepełnosprawnością

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zapewnienie do realizacji zamówienia Koordynatora, który koordynował większą liczbę wydarzeń/spotkań/seminariów/szkoleń/konferencji niż ta wskazana w warunkach udziału w postępowaniu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
1) W okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie wykonał co najmniej
7 (siedem) usług , przy czym:
a) każda z usług polegała na organizacji wydarzenia/spotkania/seminarium/szkolenia/konferencji,
b) w ramach każdej z usług Wykonawca zapewniał:
 salę konferencyjną/szkoleniową,
 obsługę techniczną i merytoryczną,
 koordynatora usługi,
 usługi cateringowe,
c) w ramach każdej usługi Wykonawca prowadził rekrutację uczestników wydarzenia/spotkania/szkolenia/konferencji,
d) w każdej usłudze uczestniczyło nie mniej niż 10 osób.
2) Wskaże do realizacji zamówienia 1 osobę, która pełnić będzie funkcję koordynatora. Zamawiający wymaga by wskazana osoba w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert pełniła funkcję koordynatora w co najmniej 5 usługach, a każda z usług:
a) polegała na organizacji wydarzenia/spotkania/seminarium/szkolenia/konferencji,
b) w każdej usłudze uczestniczyło nie mniej niż 10 osób.

Uwaga:
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie organizację jednego wydarzenia/spotkania/seminarium/szkolenia/konferencji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U. z 2020r.poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane;
2) dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
3) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca składa:
1) Formularz ofertowy, Zamawiający zaleca przygotowanie z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym,

2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ,
w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym, zawierające w szczególności informacje:
a) o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale V SWZ,
b) o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w Rozdziale VI SWZ,
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w przypadku Wykonawcy, który wykazując spełnienie warunków udziału
w postepowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, w tym, których warunków dotyczą udostępniane przez inne podmioty zasoby, załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy). Zobowiązanie należy złożyć w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.
4) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby -
w przypadku polegania Wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy). Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.
5) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale
w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osoby udzielające pełnomocnictw, albo elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza).
6) wymóg fakultatywny: załącznik nr 1 do formularza ofertowego – Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia w formie tabeli. Opis ma umożliwić ocenę Wykonawcy w kryteriach wskazanych w rozdziale IX SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy
wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli Wykonawca
powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi
Wykonawcami, Wykaz usług, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1 dotyczy usług, w
których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadkach świadczeń
powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub
uczestniczy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. VIII ust.
3 pkt 2) SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewidział zmiany umowy w par. 8 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-20 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pfron

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-20 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.