eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wołów › Przebudowa dróg gminnych w m. Żychlin obręb Pełczyn w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w ramach dofinansowania z Programu Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji StrategicznychOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych w m. Żychlin obręb Pełczyn w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach dofinansowania z Programu Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wołów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 34

1.5.2.) Miejscowość: Wołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 713191305

1.5.8.) Numer faksu: 713191303

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wolow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wolow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg gminnych w m. Żychlin obręb Pełczyn w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach dofinansowania z Programu Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a62c07ba-717c-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00472572

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037320/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Przebudowa dróg gminnych w m. Żychlin obręb Pełczyn”w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach dofinansowania z Programu Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wolow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wolow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/pn/wolow - wyślij wiadomość do Zamawiającego

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "Rozporządzenie RODO" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
1. Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenie RODO.
2. Dane osobowe będą przetwarzane, z uwzględnieniem przepisów prawa, w celu:
a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą,
c) dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,
d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,
e) udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej,
f) archiwizacji postępowania.
3. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania.
5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO:
a) prawo dostępu do danych (art. 15),
b) prawo sprostowania danych (art. 16),
c) prawo do usunięcia danych (art. 17),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18).
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych, "prawo do bycia zapomnianym" w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,
c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
8. Wystąpienie z żądaniem o którym mowa w pkt. 6 lub 7, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania. Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub umowy.
9. Wykonawca pozyskując dane osobowe na potrzeby sporządzenia oferty zobowiązany jest wypełnić obowiązki wynikające m. in. z art 13 i 14 Rozporządzenia RODO. Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.
10. Dane osobowe pozyskane w postępowaniu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Dane osobowe pozyskane w postępowaniu nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz instytucji międzynarodowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZP.271.33.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” jest kompleksowe wykonanie zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych w m. Żychlin obręb Pełczyn.
Działki nr 313, 314, 331, 342, 760/18 AM-2 obręb Pełczyn (około 1935 mb), własność Gminy Wołów.
Przebudowa dróg gminnych w m. Żychlin w szczególności obejmuje:
• opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano–wykonawczej wraz ze wszelkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami a także opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę wg kwalifikacji, na przebudowę dróg gminnych w Żychlinie związanych z realizacją jezdni o nawierzchni bitumicznej i szerokości 4,0m (zgodnie z PFU);
• wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji budowlano–wykonawczej m.in. takich jak:
 wykonanie jezdni o szerokości 4,0m, w miejscach mijanek 6,0m
 wykonanie badań geotechnicznych w celu zakwalifikowania podłoża do
odpowiedniej grupy nośności i opracowanie odpowiedniej opinii geotechnicznej
 ewentualne oczyszczenie i profilacja rowów w zakresie odwodnienia drogi
 wykonanie przepustów pod koroną drogi (jeśli będą występowały)
 wykonanie pobocza drogi z mijankami
 odtworzenie zjazdów do działek przyległych
 wykonanie przepustów pod zjazdami (jeśli będą występowały)
 umocnienie skarp i rowu


Szczegółowy zakres zadania znajduje się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, która stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, w poniżej przedstawionym zakresie:
Wiedza i doświadczenie wykonawcy.
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniejdwa zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogio nawierzchni bitumicznej , o wartości min. 1.000.000,00 zł brutto każda.
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa zadania projektowe w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi o długości min. 1,0 km każda.
c) dwóch zadań projektowych – polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu dokumentu uprawniającego do rozpoczęcia robót budowlanych dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o długości min. 1,0 km.

Wykonawca musi być w stanie wykazać i udowodnić zrealizowanie wskazanych w warunku robót oraz zadań projektowych na wezwanie Zamawiającego.

W przypadku składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz w sytuacji, gdy wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu spełnienia warunku a i b co najmniej jeden podmiot musi wykazać się realizacją wymaganych dwóch robót lub usług. Niniejszy warunek nie podlega sumowaniu.

Uwaga
Za budowę, przebudowę lub remont Zamawiający uzna budowę, przebudowę lub remont w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.).

d) Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji jaka zostanie im powierzona.
Za spełnienie w/w warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie:
• Kierownikiem Budowy, który:
 posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 pełnił funkcję kierownika budowy przy budowie, przebudowie lub remoncie co najmniej dwóch dróg o nawierzchni bitumicznej, o wartości min. 1.000.000,00 zł brutto każda z nich.
▪ Projektantem branży drogowej, który:
 posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do projektowania, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 pełnił funkcję projektanta w specjalności drogowej przy realizacji dokumentacji projektowej dla budowy, przebudowy lub remontu co najmniej dwóch zdań projektowych polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu dokumentu uprawniającego do rozpoczęcia robót budowlanych drogi o długości min. 1,0 km każda.

Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnieńbudowlanych wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 831z późn. zm.).
Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganymuprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów orazodpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego ObszaruGospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innychprzepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadachuznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej(tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1646z późn. zm.).

Wykonawca przedstawi wykaz osób na wezwanie Zamawiającego.

Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do skierowania do pracy osób wskazanych w wykazie. W przypadkach losowych wykluczających zatrudnienie osób wskazanych w wykazie, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osób o kwalifikacjach zawodowych i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia zgodnym z wymaganiami SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanychodpowiadających opisowi warunku określonemu w RozdzialeVI ust. 2 pkt 4 litera awykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
1) wykaz usług projektowychodpowiadających opisowi warunku określonemu w RozdzialeVI ust. 2 pkt 4 litera bwykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ;
2) wykaz osób, odpowiadających opisowi warunku określonemu w RozdzialeVI ust. 2 pkt 4 litera cskierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy– wypełniony i podpisany przez wykonawcę.
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem, o którym mowa w pkt.2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt.2 składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców w przypadku o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy.
6) ZOBOWIĄZANIE do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
7) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik/ do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8) Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów wskazanych w formularzu ofertowym jako tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.
3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

W przypadku składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz w sytuacji, gdy wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu spełnienia warunku a i b co najmniej jeden podmiot musi wykazać się realizacją wymaganych dwóch robót lub usług. Niniejszy warunek nie podlega sumowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości 5% wynagrodzenia na zasadach określonych we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w par 13 we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wolow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-19 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dodatkowa obligatoryjna przesłanka wykluczenia z postępowania, tj.: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art.7 ust.1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.