eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › DOSTAWA RYBY I PRZETWORÓW RYBNYCH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 BYTOMOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA RYBY I PRZETWORÓW RYBNYCH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 BYTOM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271068545

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: STRZELCÓW BYTOMSKICH 152

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-914

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przedszkole_19@interia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedszkole10.bytom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA RYBY I PRZETWORÓW RYBNYCH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 BYTOM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11e12a3b-7207-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471779

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu portalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://ezamowienia.gov.pl/pl/ oraz poczty elektronicznej:
przedszkole_10@interia.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu e-Zamówienia oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy. Przesłane dokumenty muszą być podpisane podpisem elektronicznym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2022/BZP 00433896/02/P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

RYBY ŚWIEŻE, PRZETWORZONE I KONSERWOWANE - w I-m gatunku, odpowiednio całe,
zapach smak świeży, po odmrożeniu nie rozpadają się, bez glazury SHP maksymalny ubytek
masy nie może przekroczyć 10%.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5 i 7 ustawy Pzp tj.:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej Oferty wyłącznie na niżej wymienionych
warunkach:
1) w stosunku do wartości Umowy w razie zmiany urzędowej stawki podatku VAT – w celu
dostosowania do aktualnie obowiązującej stawki –bez zmiany wartości netto wynagrodzenia
wynikającego z Umowy, jednak nie wcześniej niż po dacie rozpoczęcia jej obowiązywania. Nowa
stawka VAT obowiązuje od dnia jej wprowadzenia zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa. Zmiana Umowy w tym zakresie może być wprowadzona na pisemny wniosek
każdej ze Stron;
2) w zakresie zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia
nadzwyczajnych okoliczności niezależnych od Stron, stanowiących obiektywną przeszkodę w
wykonaniu przedmiotu umowy w terminie wskazanym w Umowie – wyłącznie o okres trwania przeszkody;
3) zmiany numeru katalogowego producenta produktu;
4) w razie przejściowego udokumentowanego braku możliwości dostawy produktu o nazwie
handlowej wskazanej w ofercie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza dostawę produktu
równoważnego odpowiadającego wymogom określonym przez Zamawiającego w opisie
przedmiotu zamówienia. Każdorazowa dostawa równoważnego produktu we wskazanych
okolicznościach wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego i nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy. Produkt równoważny zostanie Zamawiającemu dostarczony po cenie
jednostkowej nie wyższej aniżeli cena produktu zawartego w ofercie Wykonawcy;
5) stałego, czasowego lub dotyczącego konkretnej ilości obniżenia cen jednostkowych
produktów na podstawie rabatów (upustów, itp.) udzielonych przez Wykonawcę. W przypadku
stałego obniżenia ceny strony zawrą pisemny aneks do umowy. W przypadku czasowego lub
dotyczącego konkretnej ilości produktów obniżenia ceny zmiana taka nie będzie wymagać
sporządzenia pisemnego aneksu do umowy pod warunkiem, że udzielenie rabatu przez
Wykonawcę będzie uwidocznione na fakturze lub załączonym dokumencie Wykonawcy, poprzez
zawarcie informacji o wysokości rabatu. Potwierdzeniem takiej zmiany (przyjęciem rabatu) ze
strony Zamawiającego będzie w takim przypadku zapłata faktury;
6) tymczasowego dostarczania produktów w opakowaniach o innej ilości sztuk niż określona w
ofercie Wykonawcy w przypadku braku dostępności na rynku produktów w opakowaniach o
zaoferowanej wielkości, a cena jednostkowych sztuk produktów będzie nie wyższa niż określona
w umowie, a ilość zgodna z zamówieniem;
7) zmiany producenta produktów, w przypadku, gdy producent wskazany w ofercie przez
Wykonawcę wycofał się z produkcji pod warunkiem, że produkty innego producenta w pełni
spełniają wymogi wynikające ze Specyfikacji Warunków Zamówienia, a ich cena będzie nie
wyższa niż określona w umowie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu dowody potwierdzające wycofanie się producenta z produkcji oraz dostarczyć
Zamawiającemu nowe, odpowiednie, aktualne zaświadczenia podmiotu uprawnionego do
kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane w zamian produkty odpowiadają określonym
normom lub specyfikacjom technicznym oraz wymaganiom określonym w Specyfikacji
Warunków Zamówienia;
8) wydłużenie okresu trwania umowy – w przypadku niewyczerpania całości asortymentu
stanowiącego przedmiot umowy do czasu jego wyczerpania jednak na okres nie dłuższy niż 6
miesięcy;
9) zmiany limitów ilościowych poszczególnych pozycji produktów w danej części w stosunku do
ilości określonych w umowie pod warunkiem, że nastąpi to bez zwiększenia łącznej wartości
pierwotnej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/, skrzynka e-puap

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.