eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radomsko › Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Radomsko od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Radomsko
od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Radomsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648209

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 34

1.5.2.) Miejscowość: Radomsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-500

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 6832707

1.5.8.) Numer faksu: 44 6851360

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina-radomsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gmina-radomsko.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.gmina-radomsko.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Radomsko
od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b601ec4d-6a3a-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00470964

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00334810/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2023 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00450940/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KZP.272.50.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 185185,18 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres zamówienia obejmuje:
1) mechaniczne odśnieżanie dróg zarządzanych przez Gminę Radomsko w kolejności okre-ślonej przez Zamawiającego, w sołectwach: Bobry (Bobry, Klekowiec, Cerkawizna, Pod-cerkawizna), Dąbrówka (Dąbrówka, Lipie, Klekotowe), Dziepółć (Amelin i Dziepółć), Grzebień (Grzebień), Kietlin (Kietlin), Okrajszów (Okrajszów), Płoszów (Płoszów), Strzał-ków (Strzałków), Szczepocice (Szczepocice Prywatne i Szczepocice Rządowe),
2) usuwanie śliskości zimowej z dróg zarządzanych przez Gminę Radomsko poprzez posy-pywanie mieszanką piasku z solą w proporcji objętościowej 30% soli i 70% piasku, w ilo-ści 0,15 kg/m² bądź samym piaskiem w ilości 0,15 kg/m², niezależnie od szerokości jezd-ni, w kolejności określonej przez Zamawiającego w sołectwach: Bobry (Bobry, Klekowiec Cerkawizna, Podcerkawizna), Dąbrówka (Dąbrówka, Lipie, Klekotowe), Dziepółć (Amelin i Dziepółć), Grzebień (Grzebień), Kietlin (Kietlin), Okrajszów (Okrajszów), Płoszów (Pło-szów), Strzałków (Strzałków), Szczepocice (Szczepocice Prywatne i Szczepocice Rzą-dowe),
3) Zakres zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Radomsko, których łączna szacunkowa długość jednokrotnego wyjazdu celem zimowego utrzymania może wynosić do 54 km,
4) Świadczenia usług środkami transportowymi i sprzętowymi wyposażonymi w żółte światła pulsujące zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym.
5) Zamawiający przy realizacji przedmiotowego zamówienia wymaga równoczesne wydysponowanie przez Wykonawcę co najmniej jednej jednostki piaskarko-solarki samochodowej lub ciągnikowej wyposażonych w pług odśnieżający.
Z uwagi na okoliczność, że kilka dróg gminnych jest zlokalizowanych w terenach otwartych, istnieje ryzyko ich zawiewania, wobec czego sprzęt inny niż równiarka może nie być wstanie ich udrożnić, z tego względu Zamawiający oczekuj, że Wykonawca będzie mógł wydysponować jedną równiarkę własną lub udostępnioną.
2. Dysponentem sprzętu będzie Urząd Gminy Radomsko, zaś w terenie sołtys danego sołectwa, który będzie dokonywał oceny jakości wykonanych usług w terenie w postaci akceptacji karty drogowej.
3. Za gotowość do wykonania usługi zimowego utrzymania dróg Zamawiający zapłaci Wykonawcy:
- w miesiącu styczniu 2023 r. – 35.000,00 zł netto plus 2.800,00 zł VAT
- w miesiącu lutym 2023 r. – 25.000,00 zł netto plus 2.000,00 zł VAT
- w miesiącu grudniu 2023 r. – 10.000,00 zł netto plus 800,00 zł VAT
Wynagrodzenie za tzw. gotowość będzie wypłacane z dołu po zakończeniu miesiąca wg zasad określonych w projekcie umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

koszt jednostkowy jednego z zaoferowanych składników cenowych oferty znacząco odbiega od realnych cen wolnorynkowych wskutek czego podraża wykonanie zamówienia i zagraża realizacji całości zamówienia

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Po upływie terminu na wniesienie odwołania, Zamawiający ponownie ogłosi nowe postępowanie w spr. udzielenia zamówienia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.