eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radomsko › Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Radomsko od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Radomsko
od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Radomsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648209

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 34

1.5.2.) Miejscowość: Radomsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-500

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 6832707

1.5.8.) Numer faksu: 44 6851360

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina-radomsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gmina-radomsko.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Radomsko
od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b601ec4d-6a3a-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00450940

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00334810/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.gmina-radomsko.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
a) w sprawie procedury przetargowej - Michał Pawlikowski, e-mail: sekretariat@gmina-radomsko.pl
b) w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia – Wiesław Gonciarek, Michał Pawlikowski, e-mail: sekretariat@gmina-radomsko.pl
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza do komunikacji.
4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku i Formularza do komunikacji wynosi 150 MB.
6) kwalifikowany podpis elektroniczny (dopuszczalne formaty podpisów: PaDES, XaDES), podpis zaufany, podpis osobisty.
7) Dopuszczalne formaty danych, a w szczególności: .txt, .pdf (zalecany), .xls, .doc, .docx, .rtf, .odt, .xml .
8) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
9) Zamawiający przekazuje link do postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję Dla Wykonawców lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. Dodatkowe informacje w sekcji IX.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04 maja 2016 r., s. 1) zw. dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Radomsko, 97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego 34, 44 683-27-07, 44 683-46-83, sekretariat@gmina-radomsko.pl , reprezentowana przez Wójta Gminy;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Radomsko jest Arkadiusz Zarębski, e-mail: iod@gmina-radomsko.pl ;
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu realizacji umowy;
4) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych tj.:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Gminę Radomsko przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Gmina Radomsko.
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa tj. ustawa z dn. 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym do podpisania umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego
7) dane osobowe Wykonawcy nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do udostępnionych przezeń danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania udostępnionych przezeń danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Wykonawcy:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
2. Zamawiający informuje, że stosuje przepisy RODO do przetwarzania wszystkich danych osobowych, które pozyskał w ramach podpisanej umowy.
3. Obowiązek stosowania przepisów RODO spoczywa także na Wykonawcy, w tym obowiązek informacyjny w stosunku do osób trzecich, których dane osobowe Wykonawcy pozyskuje w celu przekazania ich Zamawiającemu w związku z realizacją niniejszej umowy.
4. Zamawiającym zawrze z Wykonawcą w dniu podpisania umowy zasadniczej na realizację przedmiotu umowy, umowę powierzenia przetwarzania danych osobowym, nie później jednak niż w dniu powierzenia tych danych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KZP.272.50.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 185185,18 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres zamówienia obejmuje:
1) mechaniczne odśnieżanie dróg zarządzanych przez Gminę Radomsko w kolejności okre-ślonej przez Zamawiającego, w sołectwach: Bobry (Bobry, Klekowiec, Cerkawizna, Pod-cerkawizna), Dąbrówka (Dąbrówka, Lipie, Klekotowe), Dziepółć (Amelin i Dziepółć), Grzebień (Grzebień), Kietlin (Kietlin), Okrajszów (Okrajszów), Płoszów (Płoszów), Strzał-ków (Strzałków), Szczepocice (Szczepocice Prywatne i Szczepocice Rządowe),
2) usuwanie śliskości zimowej z dróg zarządzanych przez Gminę Radomsko poprzez posy-pywanie mieszanką piasku z solą w proporcji objętościowej 30% soli i 70% piasku, w ilo-ści 0,15 kg/m² bądź samym piaskiem w ilości 0,15 kg/m², niezależnie od szerokości jezd-ni, w kolejności określonej przez Zamawiającego w sołectwach: Bobry (Bobry, Klekowiec Cerkawizna, Podcerkawizna), Dąbrówka (Dąbrówka, Lipie, Klekotowe), Dziepółć (Amelin i Dziepółć), Grzebień (Grzebień), Kietlin (Kietlin), Okrajszów (Okrajszów), Płoszów (Pło-szów), Strzałków (Strzałków), Szczepocice (Szczepocice Prywatne i Szczepocice Rzą-dowe),
3) Zakres zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Radomsko, których łączna szacunkowa długość jednokrotnego wyjazdu celem zimowego utrzymania może wynosić do 54 km,
4) Świadczenia usług środkami transportowymi i sprzętowymi wyposażonymi w żółte światła pulsujące zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym.
5) Zamawiający przy realizacji przedmiotowego zamówienia wymaga równoczesne wydysponowanie przez Wykonawcę co najmniej jednej jednostki piaskarko-solarki samochodowej lub ciągnikowej wyposażonych w pług odśnieżający.
Z uwagi na okoliczność, że kilka dróg gminnych jest zlokalizowanych w terenach otwartych, istnieje ryzyko ich zawiewania, wobec czego sprzęt inny niż równiarka może nie być wstanie ich udrożnić, z tego względu Zamawiający oczekuj, że Wykonawca będzie mógł wydysponować jedną równiarkę własną lub udostępnioną.
2. Dysponentem sprzętu będzie Urząd Gminy Radomsko, zaś w terenie sołtys danego sołectwa, który będzie dokonywał oceny jakości wykonanych usług w terenie w postaci akceptacji karty drogowej.
3. Za gotowość do wykonania usługi zimowego utrzymania dróg Zamawiający zapłaci Wykonawcy:
- w miesiącu styczniu 2023 r. – 35.000,00 zł netto plus 2.800,00 zł VAT
- w miesiącu lutym 2023 r. – 25.000,00 zł netto plus 2.000,00 zł VAT
- w miesiącu grudniu 2023 r. – 10.000,00 zł netto plus 800,00 zł VAT
Wynagrodzenie za tzw. gotowość będzie wypłacane z dołu po zakończeniu miesiąca wg zasad określonych w projekcie umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zgodnie z art. 223 ust. 1 Pzp, w toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2 ppkt 3, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. W przypadku gdy Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionuje poprawienie omyłki jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 11 Pzp.
4. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.
5. Zamawiający wezwie do wyjaśnień, o których mowa w pkt 4, w przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10 Pzp, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 4, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień. 7. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, Zamawiający żąda złożenia wyjaśnień. 8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
9. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.
10. Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 226 ust. 1 Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji (rozpoczęcia pracy sprzętu)

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia oraz osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj. który wykaże się:
a) złożyć wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jednej usługi o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych brutto) polegającej na zimowym utrzymywaniu dróg publicznych, a odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zmówienia, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, zaś w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Uwaga!
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku udziału w pierwszej kolejności poprzez złożenie wraz z ofertą Oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 SWZ.
Informacje dodatkowe:
Dla potrzeb oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w ppkt 4 lit. a), jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP w oparciu o tabelę średnich kursów walut obcych, na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
b) złożyć wykaz sprzętu jaki Wykonawca wydysponuje do realizacji niniejszego zamówienia, tj. co najmniej jednej jednostki piaskarko-solarki samochodowej lub ciągnikowej wyposażonych w pług odśnieżający.
Uwaga!
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku udziału w pierwszej kolejności poprzez złożenie wraz z ofertą Oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 SWZ.
Informacje dodatkowe:
Dla potrzeb oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w ppkt 4 lit. b), Zamawiający dopuści wydysponowanie przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia co najmniej jednej jednostki piaskarko-solarki samochodowej lub ciągnikowej wyposażonych w pług odśnieżający, a także jednej jednostki piaskarko-solarki samochodowej lub ciągnikowej i osobno jednego pługa samochodowego lub ciągnikowego, które będą traktowane łącznie jako jedna jednostka.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie wymagane

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona składa na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni, aktualne na dzień ich złożenia niżej wskazane podmiotowe środki dowodowe.
Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) złożyć wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z dostawami stanowiącymi przedmiot zmówienia, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, zaś w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
b) złożyć wykaz sprzętu jaki Wykonawca wydysponuje do realizacji niniejszego zamówienia, tj. co najmniej jednej jednostki piaskarko-solarki samochodowej lub ciągnikowej wyposażonych w pług odśnieżający.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

7. Zamawiający nie określa przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia z wyjątkiem przypadków gdy wykonawca oferuje rozwiązania równoważne. W takim przypadku Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą. Jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe okażą się niekompletne, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ lub opracowany wg takiego samego schematu,
2) aktualne na dzień składania ofert odpowiednio oświadczenie lub oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI pkt 6 i w Rozdziale VII pkt 1 i pkt 3,
3) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu,
4) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (jeżeli dotyczy),
5) dowody równoważności, o których mowa w Rozdział III pkt 5, jeżeli Wykonawca zaoferował rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w opisie przedmiotu zamówienia – nie dotyczy,
6) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa,
7) dokumenty potwierdzające wniesienie wadium określone w Rozdziale XI – nie dotyczy;
8) spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, niewymagane.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga!
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/y wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp (Rozdział VII pkt 1 SWZ) - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji stosowania przepisów wymuszone zmianami prawa, w zakresie doprowadzenia do zgodności z tymi przepisami.
3. Wszelkie zmiany, jakie Strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności takich zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca poda adres skrzynki ePUAP bądź adres e-mail. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany w Instrukcji użytkownika, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert ):
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 2, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: Formularz do komunikacji dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
2) Korespondencję przesyłaną za pomocą Formularza do komunikacji nie szyfrujemy.
3) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
4) Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikacji za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: sekretariat@gmina-radomsko.pl podczas gdy ze względów technicznych i organizacyjnych od Zamawiającego korespondencja ta będzie mogła oprócz wyżej wskazanego adresu, także wychodzić spod adresu: mpawlikowski@gmina-radomsko.pl
5) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: sekretariat@gmina-radomsko.pl

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.