eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zambr闚 › "Dostawa oleju opa這wego lekkiego do szk馧 podleg造ch Gminie Zambr闚 w 2023 roku".Og這szenie z dnia 2022-12-01


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
„Dostawa oleju opa這wego lekkiego do szk馧 podleg造ch Gminie Zambr闚 w 2023 roku”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Zambr闚

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670309

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Fabryczna 3

1.5.2.) Miejscowo嗆: Zambr闚

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-300

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - υm篡雟ki

1.5.7.) Numer telefonu: 86 271 46 16

1.5.8.) Numer faksu: 86 271 20 69

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugz@ugzambrow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://www.ugzambrow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

„Dostawa oleju opa這wego lekkiego do szk馧 podleg造ch Gminie Zambr闚 w 2023 roku”.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-11a465db-7167-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00470732

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-12-01

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00023705/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Dostawa oleju opa這wego lekkiego do szk馧 podleg造ch Gminie Zambr闚 w roku 2023

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/zambrow

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zambrow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia, w tym sk豉danie ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokument闚 lub o鈍iadcze mi璠zy zamawiaj帷ym a wykonawc, z uwzgl璠nieniem wyj徠k闚 okre郵onych w ustawie Pzp, odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej. Przez 鈔odki komunikacji elektronicznej rozumie si 鈔odki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofert, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp., podmiotowe 鈔odki dowodowe, pe軟omocnictwa, zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby sporz康za si w postaci elektronicznej, w og鏊nie dost瘼nych formatach danych, w szczeg鏊no軼i w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofert, a tak瞠 o鈍iadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ sk豉da si, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Ofert wraz z za陰cznikami sk豉da si poprzez platform, dost瘼n pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zambrow
4. Zawiadomienia, o鈍iadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazuj:
poprzez Platform, dost瘼n pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zambrow
5. W celu skr鏂enia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje si, aby komunikacja mi璠zy zamawiaj帷ym a wykonawcami, w tym wszelkie o鈍iadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane s w formie elektronicznej za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego”.
Za dat przekazania (wp造wu) o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz informacji przyjmuje si dat ich przes豉nia za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikni璚ie przycisku „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego” po kt鏎ych pojawi si komunikat, 瞠 wiadomo嗆 zosta豉 wys豉na do zamawiaj帷ego.
6. Zamawiaj帷y b璠zie przekazywa wykonawcom informacje w formie elektronicznej za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotycz帷e odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu sk豉dania i otwarcia ofert Zamawiaj帷y b璠zie zamieszcza na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, kt鏎ej zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, b璠zie przekazywana w formie elektronicznej za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
7. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowi您ek sprawdzania komunikat闚 i wiadomo軼i bezpo鈔ednio na platformazakupowa.pl przes豉nych przez zamawiaj帷ego, gdy system powiadomie mo瞠 ulec awarii lub powiadomienie mo瞠 trafi do folderu SPAM.
8. Zamawiaj帷y, zgodnie z Rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okre郵a niezb璠ne wymagania sprz皻owo- aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na platformazakupowa.pl, tj.:
a. sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z system闚 operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d. w陰czona obs逝ga JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y format plik闚 .pdf,
f. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa si za pomoc protoko逝 TLS 1.3.
g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platform zakupow stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem G堯wnego Urz璠u Miar.

3.7.) Adres strony internetowej, pod kt鏎ym s dost瘼ne narz璠zia, urz康zenia lub formaty plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: https://platformazakupowa.pl/pn/zambrow

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016), informujemy, o zasadach przetwarzania Pa雟twa danych osobowych oraz o przys逝guj帷ych Pani/Panu prawach z tym zwi您anych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W鎩t Gminy Zambr闚, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambr闚 tel. 86 271 46 16, mail: ugz@ugzambrow.pl.
2. Kontakt z IOD mo磧iwy jest pod adresem mail:
inspektorochronydanych@kowalczyk.pro.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 w oparciu o art. 6 ust. 1. lit c i b RODO w celu przeprowadzenia przedmiotowego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego oraz jego rozstrzygni璚ia, jak r闚nie zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego oraz jej realizacji, a tak瞠 udokumentowania post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego i jego archiwizacji wynikaj帷ego z ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. – Prawo zam闚ie publicznych.
4. Pani / Pana dane osobowe przechowywane b璠 przez okres 4 lat (protok馧 z post瘼owania wraz z za陰cznikami). Natomiast umowy cywilno-prawne zawarte w trakcie post瘼owania wraz z dokumentacj dotycz帷 ich realizacji przechowywane s przez okres 10 lat (zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt). Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku nast瘼nego od daty zako鎍zenia sprawy. Po up造wie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora w豉軼iwego archiwum pa雟twowego, brakowaniu.
5. Posiada Pani/Pan prawo dost瘼u do swoich danych oraz prawo ich sprostowania a tak瞠 ograniczenia przetwarzania. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw Urz璠u. W celu wykonania swoich praw nale篡 skierowa 膨danie pod adres e-mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro.
6. Post瘼owanie o udzielenie zam闚ienia publicznego jest jawne na podstawie art. 18 ust. 1 – Prawo zam闚ie publicznych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mog by r闚nie organy w豉dzy publicznej oraz podmioty wykonuj帷e zadania publiczne lub dzia豉j帷e na zlecenie organ闚 w豉dzy publicznej, w zakresie i w celach, kt鏎e wynikaj z przepis闚 powszechnie obowi您uj帷ego prawa oraz inne podmioty na podstawie stosownych um闚 podpisanych z Gmin Zambr闚– jako podmioty wsp馧pracuj帷e.
7. Skorzystanie przez osob, kt鏎ej dane osobowe dotycz, z uprawnienia do sprostowania lub uzupe軟ienia, o kt鏎ym mowa w art. 16 rozporz康zenia 2016/679, nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia ani zmian postanowie umowy w sprawie zam闚ienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustaw.
8. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia zg這szenie 膨dania ograniczenia przetwarzania, o kt鏎ym mowa w art. 18 ust. 1 rozporz康zenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia tego post瘼owania.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaj Pa雟two, i przetwarzanie danych osobowych, kt鏎e Pa雟twa dotycz narusza przepisy og鏊nego rozporz康zenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikaj帷ym z ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. – Prawo zam闚ie publicznych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OS.271.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest dostawa wraz z roz豉dunkiem oleju opa這wego lekkiego typu Ekoterm Plus lub innego oleju opa這wego lekkiego o parametrach r闚nowa積ych w ilo軼i oko這 37 000 litr闚 do ni瞠j wymienionych szk馧 podleg造ch Gminie Zambr闚:
1) Szko豉 Podstawowa w Wi郾iewie, Wi郾iewo 10, 18-300 Zambr闚;
2) Szko豉 Podstawowa w Starym Laskowcu, Stary Laskowiec 14, 18-300 Zambr闚;
3) Szko豉 Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Zakrzewie, Stare Zakrzewo 15, 18-300 Zambr闚;
4) Szko豉 Podstawowa im. Papie瘸 Jana Paw豉 II w Osowcu, Osowiec 22, 18-300 Zambr闚;
5) Szko豉 Podstawowa im. Or豉 Bia貫go w Porytem-Jab這ni, Poryte-Jab這 103, 18-300
Zambr闚;
6) Szko豉 Podstawowa w Starym Skar篡nie, Stary Skar篡n 44, 18-300 Zambr闚.

Przewidywane zapotrzebowanie na olej opa這wy jest orientacyjne i mo瞠 r騜ni si od potrzeb rzeczywistych (uzale積ionych od warunk闚 atmosferycznych). Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 zmniejszenia lub zwi瘯szenia ilo軼i dostawy oleju stosownie do potrzeb.
2. Dostarczany olej opa這wy lekki winien spe軟ia warunki jako軼iowe okre郵one Polsk Norm PN-C-96024:2011 oraz charakteryzowa si nast瘼uj帷ymi parametrami:
- warto嗆 opa這wa: min. 42,6 MJ/kg,
- temperatura zap這nu: min. 56 0C,
- zawarto嗆 siarki: max. 0,10 % (m/m),
- temperatura p造ni璚ia: max. -20 0C
- g瘰to嗆 w temperaturze 150C: max. 860 kg/m3 - zawarto嗆 wody: max. 200 mg/kg, - lepko嗆 kinetyczna w temperaturze 200C: max. 6,00 mm2 /s,
- pozosta這嗆 po koksowaniu w 10% pozosta這軼i destylacyjnej: max. 0,30 % (m/m).
3. Zamawiaj帷y zastrzega, 瞠 nie b璠zie zobowi您any zakupi ca貫go przedmiotu zam闚ienia.
4. Wykonawca jest zobowi您any dostarcza olej opa這wy w豉snym transportem i na w豉sny koszt po otrzymaniu zam闚ienia telefonicznego lub faksem od dyrektora szko造 w ilo軼iach ka盥orazowo wskazanych przez dyrektora szko造.
5. Dostawy oleju opa這wego b璠 mog造 by realizowane przez Wykonawc w godzinach od 8:00 do 15:00, od poniedzia趾u do pi徠ku z wy陰czeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Dostawy odbywa si b璠 autocystern wyposa穎n w zalegalizowany i zaplombowany licznik, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Miernikiem dostarczonego oleju opa這wego b璠 wskazania zalegalizowanego licznika paliwa, zainstalowanego na autocysternie dowo膨cej olej, a odczyt odbywa si b璠zie w obecno軼i dyrektora szko造 lub upowa積ionego pracownika.
Do ka盥ej dostawy oleju opa這wego musi by do陰czone 鈍iadectwo jako軼i oleju opa這wego potwierdzaj帷e spe軟ianie warunk闚 okre郵onych w niniejszym post瘼owaniu.
7. Dowodem zrealizowania ka盥orazowej dostawy b璠zie pisemne potwierdzenie przyj璚ia dostawy (dokument Wz), wystawiony przez Wykonawc i potwierdzony przez dyrektora szko造 lub upowa積ionego pracownika.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09135100-5 - Olej opa這wy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Zamawiaj帷y przy wyborze najkorzystniejszej oferty b璠zie kierowa si nast瘼uj帷ymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - waga kryterium 60%;
2) Termin dostawy oleju opa這wego (T) - waga kryterium 40%.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy oleju opa這wego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy nie podlegaj wykluczeniu na zasadach okre郵onych w niniejszej SWZ oraz spe軟iaj okre郵one przez Zamawiaj帷ego warunki udzia逝 w post瘼owaniu.
2. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
W celu potwierdzenia spe軟iania powy窺zego warunku Wykonawca winien wykaza, 瞠 posiada aktualn koncesj na obr鏒 paliwami ciek造mi, wydan przez Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki zgodnie z ustaw z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z p騧n. zm.), obowi您uj帷 w okresie trwania umowy.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
Wykonawca winien znajdowa si sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj帷ej wykonanie zam闚ienia.
4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z w豉軼iwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp sporz康zone nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem.
2) O鈍iadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej – za陰cznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1) Aktualna koncesja na obr鏒 paliwami ciek造mi wydana przez Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki obowi您uj帷 przez ca造 okres realizowania zam闚ienia.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1. Oferta powinna zawiera:
1) formularz ofertowy – za陰cznik nr 1 do SWZ;
2) aktualne na dzie sk豉dania ofert o鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania – zgodnie z za陰cznikiem nr 2 i za陰cznikiem nr 3 do SWZ;
3) zobowi您anie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby wykonania zam闚ienia – je瞠li wykonawca dla wykazania spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu powo逝je si na zasoby innych podmiot闚 – wg wzoru za陰cznika nr 4 do SWZ;
4) pe軟omocnictwo dla osoby/os鏏 podpisuj帷ej/cych ofert do podejmowania zobowi您a w imieniu wykonawcy sk豉daj帷ego ofert, gdy prawo do podpisania oferty wraz z za陰cznikami nie wynika z innych dokument闚 do niej za陰czonych;
5) pe軟omocnictwo ustanawiaj帷e Pe軟omocnika – gdy ofert sk豉daj wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia publicznego, ustanawiaj帷e pe軟omocnika do reprezentowania Wykonawc闚 w post瘼owaniu o udzielenie niniejszego zam闚ienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Tre嗆 pe軟omocnictwa powinna wskazywa rodzaj uprawnie, do kt鏎ych upowa積iony jest Pe軟omocnik, tj. np. podpisanie oferty, potwierdzenie za zgodno嗆 z orygina貫m kopii dokument闚, sk豉danie o鈍iadcze woli i wiedzy itp.;
6) zakres rzeczowy oraz warto嗆 dostaw obj皻ych przedmiotem zam闚ienia publicznego, kt鏎e zostan powierzone do realizacji podwykonawcom (wz鏎 za陰cznik nr 5) – je瞠li dotyczy;
7) Wydruk cennika oleju opa這wego za strony internetowej producenta.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale IX ust. 1 pkt. 2 SWZ, sk豉da ka盥y z wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
3. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e dostawy wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.
4. O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowi您any do zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego na warunkach okre郵onych we Wzorze umowy, stanowi帷ym Za陰cznik nr 7 do SWZ.
2. Zakres 鈍iadczenia Wykonawcy wynikaj帷y z umowy jest to窺amy z jego zobowi您aniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany zawartej umowy w stosunku do tre軼i wybranej oferty, w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze umowy, stanowi帷ym za陰cznik nr 7 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swojej wa積o軼i, pod rygorem niewa積o軼i, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-12-09 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zambrow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 10:05

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

1. Zamawiaj帷y zawiera umow w sprawie zam闚ienia publicznego w terminie nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia przes豉nia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiaj帷y mo瞠 zawrze umow w sprawie zam闚ienia publicznego przed up造wem terminu, o kt鏎ym mowa w ust. 1, je瞠li w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia prowadzonym w trybie podstawowym z這穎no tylko jedn ofert.
3. W przypadku wyboru oferty z這穎nej przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo 膨dania przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych Wykonawc闚.
4. Wykonawca b璠zie zobowi您any do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiaj帷ego.
5. Wybrany Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowi您any jest do:
1) z這瞠nia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pe軟omocnictwa, je瞠li taka konieczno嗆 zaistnieje,
2) dostarczenia za鈍iadczenia, wystawionego przez bank zawieraj帷ego nr konta, na kt鏎e nale瘸這 b璠zie op豉ca faktury za wykonane us逝gi lub o鈍iadczenia Wykonawcy w ww. zakresie,
3) w przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenia zam闚ienia (tzn. wykonawcy okre郵onemu w art. 59 ustawy Pzp) – przed podpisaniem umowy z這瞠nia umowy reguluj帷ej wsp馧prac wykonawc闚, zawieraj帷, co najmniej:
a) zobowi您anie do realizacji wsp鏊nego przedsi瞝zi璚ia gospodarczego obejmuj帷ego swoim zakresem realizacj przedmiotu zam闚ienia,
b) czas obowi您ywania umowy, kt鏎y nie mo瞠 by kr鏒szy, ni okres obejmuj帷y realizacj zam闚ienia,
c) okre郵enie zakresu dzia豉nia poszczeg鏊nych stron umowy,
d) wskazanie pe軟omocnika uprawnionego do reprezentowania wykonawc闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊n.
4) przedstawi Zamawiaj帷emu do akceptacji umowy z podwykonawcami dostaw (je瞠li wyst瘼uj) na zasadach okre郵onych w art. 409 Ustawy Pzp.
6. Zamawiaj帷y wymaga, aby wykonawca zawar z nim umow w sprawie zam闚ienia publicznego, zawieraj帷 postanowienia okre郵one w za陰czniku nr 7do SWZ

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.