eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koprzywnica › "Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji pn. "Poprawa efektywności energetycznej BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W Gminie Koprzywnica"Ogłoszenie z dnia 2022-12-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W Gminie Koprzywnica”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOPRZYWNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409956

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 88

1.5.2.) Miejscowość: Koprzywnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-660

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 847 70 40

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: GMINA@KOPRZYNWICA.EU

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: koprzywnica.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W Gminie Koprzywnica”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-720d1b68-714f-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00470041

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00062739/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W Gminie Koprzywnica”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt realizowany w ramach dofinasowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 12.1 ,,Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
2) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
3) zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox,
4) Google Chrome lub MS Edge;
5) włączona obsługa JavaScript;
6) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. I ,dalej: RODO). Dane te mogą dotyczyć tak samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej jednoosobowo działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej),jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania , jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.042.4.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 5299171,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Poprawa efektywności energetycznej budynku zespołu szkół ogólnokształcących w Koprzywnicy przy ul. Szkolnej 9, 27-660 Koprzywnica

4.2.5.) Wartość części: 2722630,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45321000-3 - Izolacja cieplna

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny
ofert:
a)Cena
b)Dodatkowe doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy
c)Gwarancja na roboty budowlane

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Poprawa efektywności energetycznej budynku urzędu gminy i miasta w Koprzywnicy, przy ul. 11 Listopada 88- 27-660
Koprzywnica

4.2.5.) Wartość części: 1953012,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny
ofert:
a)Cena
b)Dodatkowe doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy
c)Gwarancja na roboty budowlane

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży pożarnej w Krzcinie, Krzcin 176, 27-660 Krzcin

4.2.5.) Wartość części: 623529,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45321000-3 - Izolacja cieplna

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny
ofert:
a)Cena
b)Dodatkowe doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy
c)Gwarancja na roboty budowlane

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu
2. Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku podstaw do
wykluczenia:
1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Zadanie nr 1
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 500 000, 00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)
b) Zadanie nr 2
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 500 000, 00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)
c) Zadanie nr 3
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 300 000, 00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Elektroniczny formularz oferty, sporządzany wyłącznie za pomocą platformy zakupowej: https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl;
b) Oświadczenie dotyczące spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do SWZ);
c) Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SWZ) Wykonawca; który polega na
zasobach innych podmiotów, w ramach oświadczenia składa także oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do
tych podmiotów oraz, jeżeli dotyczy, dodatkowe oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. I pkt I ,
2 i 5 Ustawy składane na podstawie art. 110 ust. 2 Ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.
U. poz. 835)
d) Oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów dotyczy Wykonawcy, który polega na zasobach innych podmiotów (załącznik nr
6 do SWZ);
e) Pełnomocnictwo, je żeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wadium zakresie poszczególnych części w wysokości:
a) Zadanie 1 - Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Koprzywnicy przy ul. Szkolnej 9, 27-660 Koprzywnica : 20 000,00 zł,
b) Zadanie 2 - Poprawa efektywności energetycznej budynku urzędu gminy i miasta w Koprzywnicy, przy ul. 11 Listopada 88- 27-660 Koprzywnica: 10 000,00 zł.
c) Zadanie 3 - Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży pożarnej w Krzcinie, Krzcin 176, 27-660 Krzcin: 5 000,00 zł,

należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty jeżeli wadium zostało wniesione w formie niepieniężnej (poprzez wniesienie wadium w oryginale należy rozumieć przekazanie dokumentu w formie elektronicznej otrzymanej od podmiotu, który zabezpieczenia wadialnego dokonał).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Nr rachunku: 34 8517 0007 0080 0000 2639 0016
z dopiskiem „Wadium" i znak sprawy: ZP.042.4.3.2022
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 98, z zastrzeżeniem art. 98 ust. 6 pkt.1 ustawy PZP.
7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3), co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają możliwość zmian Umowy w następującym zakresie:
1) zmiany danych teleadresowych;
2) zmiany podwykonawców na zasadach określonych w umowie, zmiany przywoływanych w Umowie ustaw oraz
rozporządzeń (zmiany przepisów bądź wymogów szczególnych dotyczących przedmiotu zamówienia);
3) zmiany postanowień Umowy w przypadkach przewidzianych w art. 454-455 ustawy Pzp.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w tym terminu określonego w § 2 i/lub wynagrodzenia Wykonawcy
spowodowanej okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego
lub Wykonawcy, w szczególności:
1) konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, których wykonanie wpłynie na zmianę terminu wykonania zamówienia
podstawowego, wysokość wynagrodzenia;
2) doznania przez Wykonawcę przeszkody w możliwości realizacji robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
przy czym termin wykonania Umowy może ulec przesunięciu o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót, wystąpienia
opóźnienia spowodowanego okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, okolicznościami niezawinionymi przez
Wykonawcę, na które nie miał wpływu;
3) wykrycia instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych w dokumentacji projektowej, a wymagających
przebudowy w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, usunięcia niewypałów, niewybuchów, jak również wykrycia
szczątków ludzkich lub przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym, których zabezpieczenie bądź
konserwacja uniemożliwi zrealizowanie Przedmiotu Umowy w terminie,
4) wystąpienia siły wyższej (rozumianej jako zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron, które
zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań umownych, których Strony nie mogły
przewidzieć, ani których nie mogły przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością);
5) zmiany przedstawionych rozwiązań zawartych w PFU dla całości lub części, przy czym zmiana taka może być
spowodowana wyłącznie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy;
6) konieczności wykonania robót zamiennych z uwagi na zidentyfikowane w toku realizacji robót błędy, braki w PFU, z uwagi
na ujawnienie się okoliczności, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie mógł zidentyfikować i wykryć
na etapie wyceny ofert;
7) konieczność zastosowania materiałów, urządzeń innych niż wskazane w dokumentacji projektowej w przypadku
wycofania materiałów i urządzeń z produkcji przewidzianych w dokumentacji projektowej;
8) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są
zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym
ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność
9) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony
organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; (...) dalej w zał. nr
5.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji wyłącznie w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej oraz wyłącznie za pomocą platformy zakupowej: https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.