eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koprzywnica › "Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji pn. "Poprawa efektywności energetycznej BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W Gminie Koprzywnica"Ogłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W Gminie Koprzywnica”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOPRZYWNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409956

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 88

1.5.2.) Miejscowość: Koprzywnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-660

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 847 70 40

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: GMINA@KOPRZYNWICA.EU

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: koprzywnica.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W Gminie Koprzywnica”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-720d1b68-714f-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142569

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00062739/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W Gminie Koprzywnica”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt realizowany w ramach dofinasowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 12.1 ,,Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00470041/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.042.4.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 5299171,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Poprawa efektywności energetycznej budynku zespołu szkół ogólnokształcących w Koprzywnicy przy ul. Szkolnej 9, 27-660 Koprzywnica

4.5.3.) Główny kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45321000-3 - Izolacja cieplna

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.5.5.) Wartość części: 2722630,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Poprawa efektywności energetycznej budynku urzędu gminy i miasta w Koprzywnicy, przy ul. 11 Listopada 88- 27-660
Koprzywnica

4.5.3.) Główny kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

4.5.5.) Wartość części: 1953012,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży pożarnej w Krzcinie, Krzcin 176, 27-660 Krzcin

4.5.3.) Główny kod CPV: 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45321000-3 - Izolacja cieplna

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 623529,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3000000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3490776,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3000000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WIK-WERO GRAŻYNA MAZUR

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6571538463

7.3.3) Ulica: Kozia 2

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-514

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3000000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający przewidział na sfinansowanie tej części zamówienia

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2361588,93 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2490275,83 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 575000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 799500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 575000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA REMONTOWA STENBUD Piotr Stępień

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8661463327

7.3.3) Ulica: Wiązownica Duża 235

7.3.4) Miejscowość: Wiązownica Duża

7.3.5) Kod pocztowy: 28-200

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 575000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.