eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawiercie › Świadczenie usług porządkowych w budynkach i na posesjach stanowiących własność Gminy Zawiercie, będących w administrowaniu ZGM w Zawierciu w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług porządkowych w budynkach i na posesjach stanowiących własność Gminy Zawiercie, będących w administrowaniu ZGM w Zawierciu w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zawiercie jednostka organizacyjna - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276596036

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krzywa 3

1.5.2.) Miejscowość: Zawiercie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 6721714

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowpubliczne@zgm-zawiercie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-zawiercie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług porządkowych w budynkach i na posesjach stanowiących własność Gminy Zawiercie, będących w administrowaniu ZGM w Zawierciu w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-665b987f-714e-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00469483

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035738/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług porządkowych w budynkach i na posesjach stanowiących własność Gminy Zawiercie oraz w szalecie miejskim przy ul. Kościuszki w Zawierciu wraz z jego obsługą w 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zgm-zawiercie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zgm-zawiercie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej – dostępnymi pod adresem : https://zgmzawiercie.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem : https://zgm-zawiercie.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
3. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ.
4. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej – pod adresem : https://zgmzawiercie.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
5. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA ul. Legnicka 57D, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8.00 – 16.00.
6. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania) , zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.
7. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320) z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1
ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
Szczegółowe wymagania zostały ujęte w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Zawierciu – reprezentowany przez Dyrektora Pana Augustyna Hejnosza ul. Krzywa 3,
42-400 Zawiercie;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu e-mail : iod@zgm-zawiercie.pl, tel. (32) 6723483;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług porządkowych w budynkach i na posesjach stanowiących własność Gminy Zawiercie, będących w administrowaniu ZGM w Zawierciu w 2023 r.”
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje :
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje :
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP 4/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) realizacji usług z należytą starannością, zapewniając na terenie objętym umową należyty ład i porządek, wykonując prace w sposób najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu oraz zgodnie z przepisami prawa. Prace porządkowe winny być wykonywane
w godzinach nie zakłócających spokój i bezpieczeństwo mieszkańców.
2) wykonywania wszystkich usług sprzątania i porządkowych o których mowa w zał. nr 2a i 2b do projektu umowy ( stanowiącego załącznik do SWZ ) na własny koszt, przy użyciu własnych materiałów i sprzętu i środków czystości i środków higienicznych przy następujących założeniach:
a) stosowane przez Wykonawcę środki czystości muszą odpowiadać wymogom ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(tj. Dz.U.2020. poz. 2289 ), tj. nie mogą zawierać substancji powodujących zagrożenie dla środowiska, zdrowia lub życia człowieka,
b) wykorzystywane przez Wykonawcę środki czystości i środki higieniczne muszą posiadać oznaczenia na opakowaniach w języku polskim/przewidzianą przez producenta dokumentację w języku polskim,
c) narzędzia i urządzenia techniczne wykorzystywane przy realizacji zamówienia muszą być sprawne technicznie i bezpieczne, zgodne z obowiązującymi wymaganiami
i przepisami.
3) wykonania czynności objętych przedmiotem zamówienia z częstotliwością określoną
w załączniku nr 2a i 2b do projektu umowy ( stanowiącego załącznik do SWZ ).
4) dostarczenia Zamawiającemu – osobie wskazanej w § 6 ust.2 projektu umowy
( stanowiącego załącznik do SWZ ) zaakceptowany i podpisany harmonogram realizacji usług, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Harmonogram stanowi Załącznik Nr 7 do projektu umowy ( stanowiącego załącznik do SWZ ) i w trakcie jej realizacji może być modyfikowany za jednoczesną zgodą obu stron. Modyfikacja nie może dotyczyć zmniejszenia częstotliwości wykonywania poszczególnych usług.
5) bezzwłocznego zawiadamiania odpowiednich służb (Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, ekipy Pogotowia technicznego itp.) oraz osób wyznaczonych przez Zamawiającego w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w szczególności pożaru, awarii sieci wod. – kan., gazowej, elektrycznej.
6) przekazywania do wiadomości Zamawiającemu informacji o zauważonych usterkach
i brakach na terenie wykonywania usług.
7) pokrycia na własny koszt mandatów nałożonych przez organy powołane do sprawowania nadzoru nad utrzymaniem czystości i porządku w mieście Zawiercie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody osobom trzecim, powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych
w załączniku nr 2a i 2b do projektu umowy ( stanowiącego załącznik do SWZ )
8) wywozu i zagospodarowania na własny koszt i ryzyko odpadów biodegradowalnych powstałych na terenie zewnętrznym oraz pozostałych wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych. W przypadku, o którym mowa
w zdaniu wyżej Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji i oświadczeń niezbędnych do wykazania wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku wynikającego z ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 ) oraz z przepisów prawa miejscowego w tym zakresie.
9) przestrzegania przepisów bhp i p. poż. przy wykonywaniu prac objętych zamówieniem.
10) wyznaczenia co najmniej jednego pracownika, pełniącego rolę koordynatora,
w trakcie świadczenia usług objętych przedmiotem realizacji zamówienia.
Koordynator będzie zobowiązany do utrzymywania kontaktu osobistego oraz telefonicznego i drogą elektroniczną (e-mail) z upoważnionymi pracownikami Zamawiającego oraz do przyjazdów na wezwanie Zamawiającego w maksymalnym terminie do 3 godz. od momentu wezwania przez Zamawiającego.
Do zadań koordynatora należy organizowanie i sprawowanie nadzoru nad świadczeniem usług oraz zarządzanie personelem Wykonawcy.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub mieniu powstałe w wyniku niewykonywania bądź nienależytego wykonywania zobowiązań wynikających z realizacji zamówienia. Wykonawca ponosi też odpowiedzialność za inne działania lub zaniechania pracowników świadczących usługi i osób trzecich, którymi będzie posługiwał się w celu wykonania zamówienia.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników świadczących usługi i osób trzecich, wynikające bezpośrednio z wykonywanych usług, za wyjątkiem szkód spowodowanych wyłączną winą osoby trzeciej.
4.Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego do współdziałania
z Zamawiającym/reprezentowania Zamawiającego przed właściwymi organami administracyjnymi w sprawach pozostających w związku ze skutkami świadczonych przez Wykonawcę usług.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Pracownikom świadczącym Usługi odzieży ochronnej, odzieży roboczej i środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami
i zasadami BHP.
6. Pracownicy świadczący Usługi powinni być w czasie wykonywania przedmiotu Umowy jednolicie ubrani i posiadać identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników świadczących Usługi oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.
8. Pracownicy świadczący Usługi zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących u Zamawiającego przepisów wewnętrznych, w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.
Szczegółowy zakres obowiązków został ujęty w załączniku nr 2a i 2b do projektu umowy ( stanowiącego załącznik do SWZ ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium wyposażenia - kosiarki spalinowe

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium wyposażenia - pługi do odśnieżania

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
• Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
• Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
• Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada minimalne zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia i wykaże że :
• W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał lub wykonuje z należytą starannością co najmniej dwie usługi porządkowe w budynkach lub na posesjach, które były wykonywane nieprzerwanie przez okres min. 6 miesięcy, z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonywania, podmiotów na rzecz których były wykonywane itd. ( załącznik nr 4 do SIWZ )

UWAGA 1
1) Jedna usługa oznacza usługę wykonaną/ wykonywaną na podstawie jednej umowy
2) W przypadku usług będących w trakcie realizacji Zamawiający wymaga, aby okres już zrealizowanej części usługi wynosił co najmniej 6 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert.

UWAGA 2
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których Wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy;
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz.

UWAGA 3
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.: Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ; W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykaz usług - zawierający wykonanie dwóch usług porządkowych w budynkach lub na posesjach, które były wykonywane nieprzerwanie przez okres min. 6 miesięcy, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonywania, podmiotów na rzecz których były wykonywane itd. - załącznik nr 4 do SIWZ ( do złożenia wykazu usług wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie lub wykonywanie zostanie wezwany Wykonawca tylko w przypadku niezłożenia ich wraz z ofertą ).
Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wykaz usług - zawierający wykonanie dwóch usług porządkowych w budynkach lub na posesjach, które były wykonywane nieprzerwanie przez okres min. 6 miesięcy, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonywania, podmiotów na rzecz których były wykonywane itd. - załącznik nr 4 do SIWZ ( do złożenia wykazu usług wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie lub wykonywanie zostanie wezwany Wykonawca tylko w przypadku niezłożenia ich wraz z ofertą ).
Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, zwanych w dalszej treści Wykonawcą wspólnym (dotyczy to również ofert składanych przez wspólników spółki cywilnej) powinny spełniać następujące wymagania:
1) oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć dokument pełnomocnictwa
2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej szczegółowo opisano w SWZ
3) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umownych odnośnie ;
1) należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie stawek podatków od towarów i usług oraz rozwiązań wprowadzanych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub inną epidemią.
2) wystąpienia siły wyższej oznaczającej wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, a powodującą niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu.
3) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
2. Zmiany dotyczące :
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
nie stanowią istotnych zmian umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu świadczonych usług
o maksymalnie do 20% w okresie realizacji umowy i w związku z tym do zmniejszenia proporcjonalnie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku:
1) wystąpienia w budynkach będących w administrowaniu przez Zamawiającego objętych przedmiotem umowy w szczególności prac remontowych, inwestycyjnych, zmian organizacyjnych, wyłączenia budynków lub terenów do nich przyległych z eksploatacji, przerw w ich użytkowaniu spowodowanych m.in. wprowadzeniem regulacji ograniczających możliwość wykonywania działalności przez Zamawiającego,
2) sprzedaży nieruchomości ,
3) uznania przez Zamawiającego braku konieczności wykonania określonej części zamówienia ( np. rezygnacji z usługi jednego koszenia trawy ).
4.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia w następstwie zmian
w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów/kosztów związanych z realizacją zamówienia w rozumieniu art. 439 ustawy Pzp na zasadach określonych szczegółowo w projekcie umowy i SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zgm-zawiercie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.